Logo  Description automatically generated

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ ir KAINos 2023 metams NUSTATYMO

 

2022 m. spalio 24 d. Nr. O3E-1469

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 74 ir 741 straipsniais, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 30 d.), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į LITGRID AB 2022 m. rugsėjo 15 d. raštą, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022 m.  rugpjūčio 18 d. raštą Nr. 22KR-SD-7890, 2022 m. rugsėjo 13 d. raštą Nr. 22KR-SD-8805 ir 2022 m. spalio 4 d. raštą Nr. 22KR-SD-9587, AB „Ignitis gamyba“ 2022 m. spalio 14 d. raštą Nr. SD-440, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) elektros energetikos sektoriuje lėšų administratoriaus – UAB „Baltpool“ (toliau – Administratorius) 2022 m. rugsėjo 20d. raštą Nr. SD-220208 (su vėlesniais patikslinimais) bei į Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m. spalio 21 d. pažymą Nr. O5E-1231 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2023 metams nustatymo“, Taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti VIAP lėšas 2023 metams elektros energetikos subjektams, teikiantiems VIAP:

1.1. elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius – 4 098 tūkst. EUR;

1.2. perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams už elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimą:

1.2.1. perdavimo sistemos operatoriui LITGRID AB – 1 136 tūkst. EUR;

1.2.2. skirstomųjų tinklų operatoriui AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 4 114 tūkst. EUR;

1.3. centralizuotai elektros energiją superkančiai įmonei AB „Ignitis gamyba“ – 31 tūkst. EUR;

1.4. Administratoriui VIAP lėšų administravimo sąnaudoms padengti – 181 tūkst. EUR.

2. Nustatyti 2023 metams VIAP kainą visiems asmenims – -0,780 ct/kWh be PVM.

3. Nustatyti atskirų VIAP kainas:

3.1. Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos paslaugos – - 0,7798 ct/kWh be PVM (susidedanti iš -0,7503 ct/kWh be PVM kainos, skirtos finansuoti pagamintą elektros energiją gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius; -0,0295 ct/kWh be PVM kainos, skirtos finansuoti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimą, centralizuotą prekybą bei kitas su VIAP teikimu susijusias sąnaudas);

3.2. Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2–8 punktuose nurodytų paslaugų – 0 ct/kWh;

3.3. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 30 d.) 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos paslaugos – 0 ct/kWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                 Renatas Pocius