r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  MERO  IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

 

2021 m. vasario 26 d.   Nr. T-2

Naujoji Akmenė

 

                     

 

 

 

 

                  Vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo”, 125 punktu,  Akmenės  rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Pritarti  Akmenės rajono savivaldybės  mero 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).  

2.    Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių  ginčų komisijos  Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

     

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas