HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-495 „DĖL PAVYZDINĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SPRENDIMO DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROTOKOLO FORMOS IR PAVYZDINĖS PAVEDIMO ORGANIZUOTI DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PARENGIMĄ IR (AR) ĮGYVENDINIMĄ, IR (AR) FINANSAVIMĄ SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 2 d. Nr. D1-806

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“:

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Pavyzdinėje butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formoje:

1.1. pakeičiu 5 skyriaus 2 svarstomo klausimo siūlomo sprendimo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4) projekto administratorius kreipiasi į finansinius tarpininkus, siekdamas sužinoti svarbiausias lengvatinio kredito sutarties sąlygas ne didesnei kaip _______Eur sumai ir ne ilgesniam kaip _____________mėnesių laikotarpiui, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui ir įgyvendinimui finansuoti pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse (toliau – Valstybės paramos taisyklės) nustatytas sąlygas ir iki kito patalpų savininkų balsavimo supažindina patalpų savininkus su esminėmis finansinių tarpininkų kreditavimo sutarties sąlygomis (kredito suma, terminai, palūkanos, įmokų dydis, jų grąžinimo mokėjimo tvarka) arba pateikia kreditavimo sutarties projektus. Projekto administratorius turi įsitikinti, kad kreditavimo sutartyje būtų numatyta galimybė paimtą kreditą, patalpų savininkui pageidaujant, grąžinti jį ar jo dalį anksčiau už nustatytą terminą netaikant priešlaikinio kredito grąžinimo mokesčio;“;

1.2. pakeičiu 5 skyriaus 2 svarstomo klausimo siūlomo sprendimo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo mokestis mokamas už laikotarpį, nustatytą Valstybės paramos taisyklėse, taikant ne didesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarime Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokesčio tarifą ____________ Eur/kv. m. per mėnesį (be PVM). Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos valstybės lėšomis pagal Nutarime ir Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Nuo dienos, kai baigiamas mokėti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokestis, iki kredito grąžinimo dienos mokamas kredito administravimo mokestis _________ Eur/kv. m/per mėnesį (be PVM) (jei šios paslaugos neteikia finansų įstaiga), kuris negali būti didesnis kaip 30 procentų namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Nutarime;“;

1.3. pripažįstu netekusiu galios 5 skyriaus 2 svarstomo klausimo siūlomo sprendimo 9 punktą;

1.4. pripažįstu netekusiu galios 5 skyriaus darbotvarkės 3 punktą;

1.5. pakeičiu 1 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4) projekto administratorius kreipiasi į finansinius tarpininkus, siekdamas sužinoti svarbiausias lengvatinio kreditavimo sutarties sąlygas ne didesnei kaip _______Eur sumai ir ne ilgesniam kaip _____________mėn. laikotarpiui namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui ir įgyvendinimui finansuoti pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse (toliau – Valstybės paramos taisyklės) nustatytas sąlygas ir iki kito patalpų savininkų balsavimo supažindina patalpų savininkus su esminėmis finansinių tarpininkų kreditavimo sutarties sąlygomis (kredito suma, terminai, palūkanos, įmokų dydis, jų grąžinimo mokėjimo tvarka) arba pateikia kreditavimo sutarties projektus. Projekto administratorius turi įsitikinti, kad kreditavimo sutartyje būtų numatyta galimybė patalpų savininko naudai paimtą kreditą, patalpų savininkui pageidaujant, grąžinti visą ar jo dalį anksčiau, negu nustatytas terminas, netaikant priešlaikinio kredito grąžinimo mokesčio;“;

1.6. pakeičiu 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo mokestis mokamas už laikotarpį, nustatytą Valstybės paramos taisyklėse taikant ne didesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarime Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokesčio tarifą ____________ Eur/kv. m. per mėnesį (be PVM). Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos valstybės lėšomis pagal Nutarime ir Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Nuo dienos, kai baigiamas mokėti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokestis, iki kredito grąžinimo dienos mokamas kredito administravimo mokestis _________ Eur/kv. m/per mėnesį (be PVM) (jei šios paslaugos neteikia finansų įstaiga), kuris negali būti didesnis kaip 30 procentų namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Nutarime;“;

1.7. pakeičiu 2 priedo 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. Projekto administratorius kreipiasi į finansinius tarpininkus, siekdamas sužinoti svarbiausias lengvatinio kreditavimo sutarties sąlygas ne didesnei kaip _______Eur sumai ir ne ilgesniam kaip _____________mėn. laikotarpiui namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui ir įgyvendinimui finansuoti pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse (toliau – Valstybės paramos taisyklės) nustatytas sąlygas ir iki kito patalpų savininkų balsavimo supažindina patalpų savininkus su esminėmis finansinių tarpininkų kreditavimo sutarties sąlygomis (kredito suma, terminai, palūkanos, įmokų dydis, jų grąžinimo mokėjimo tvarka) arba pateikia kreditavimo sutarties projektus. Projekto administratorius, prieš pasirašydamas kreditavimo sutartį, turi įsitikinti, kad kreditavimo sutartyje būtų numatyta galimybė patalpų savininko naudai paimtą kreditą, patalpų savininkui pageidaujant, grąžinti visą ar jo dalį anksčiau, negu nustatytas terminas, netaikant priešlaikinio kredito grąžinimo mokesčio;“;

1.8. pakeičiu 2 priedo 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.5. namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo mokestis mokamas už laikotarpį, nustatytą Valstybės paramos taisyklėse, taikant ne didesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarime Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokesčio tarifą ____________ Eur/kv. m. per mėnesį (be PVM). Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos valstybės lėšomis pagal Nutarime ir Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Nuo dienos, kai baigiamas mokėti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokestis, iki kredito grąžinimo dienos mokamas kredito administravimo mokestis _________ Eur/kv. m/per mėnesį (be PVM) (jei šios paslaugos neteikia finansų įstaiga), kuris negali būti didesnis kaip 30 procentų namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Nutarime;“;

1.9. pripažįstu netekusiu galios 4 priedo darbotvarkės 3 punktą;

1.10. pakeičiu 4 priedo poskyrio „Informuojame, kad:“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymas) bus perduoti finansų tarpininkams, į kuriuos Projekto administratorius kreipsis dėl kreditavimo sąlygų Projektui įgyvendinti. Finansinis tarpininkas, nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, galimų būsimos kreditavimo sutarties sąlygų nustatymas. Jūs turite teisę susipažinti su finansinio tarpininko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.“;

1.11. pripažįstu netekusiu galios 5 priedo skyriaus „Balsavimo raštu svarstomi klausimai“ 3 punktą;

1.12. pakeičiu 5 priedo poskyrio „Informuojame, kad“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymas) bus perduoti finansų tarpininkams, į kuriuos Projekto administratorius kreipsis dėl kreditavimo sąlygų Projektui įgyvendinti. Finansinis tarpininkas nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, galimų būsimos kreditavimo sutarties sąlygų nustatymas. Jūs turite teisę susipažinti su finansinio tarpininko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.“;

1.13. pripažįstu 6 priedą netekusiu galios;

1.14. pripažįstu 7 priedą netekusiu galios.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pavyzdinę pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formą ir jos preambulės dalies „Atsižvelgdamos į tai, kad“ C punktą ir jį išdėstau taip:

C) Sprendime taip pat nurodyta, kad Įgaliotinis suorganizuos patalpų savininkų sprendimo priėmimą dėl banko ar kitos kredito įstaigos pasirinkimo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir (ar) įgyvendinti prieš tai pateikdamas jiems susipažinti su esminėmis kreditavimo sutarčių sąlygomis arba kreditavimo sutarčių projektais; patalpų savininkams pasirinkus banką arba kitą kredito įstaigą sudarys kreditavimo sutartį su banku ar kita kredito įstaiga dėl lengvatinio kredito projektui parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti).“.

3. Nustatau, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.;

3.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos galiojusi Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir Pavyzdinė pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma taikomos priimant sprendimus dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) pagal iki 2017 m. lapkričio 1 d. parengtus ir nustatyta tvarka viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai pateiktus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas