A close-up of a robot  Description automatically generated with low confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 m. BIRŽELIO 15 d. įsakymo nr. 1-192 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-03 „ĮGYVENDINTI DEGALŲ IŠ AEI GAMYBOS PRIEMONES IR PLĖTOTI JŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪRĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2024 m. sausio 15 d. Nr. 1-2

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I skyrių ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

 

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

 

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

 

 

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė 2025 m.

Galutinė reikšmė

2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

P-03-001-06-03-03-01

Produkto

Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos

Vnt.

Nėra duomenų1

26 600

(2025 m. I ketv.)

53 200 

(2026 m. I ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

(EGADP), privačios lėšos, valstybės biudžeto lėšos

(VB)

P-03-001-06-03-03-02

Produkto

Patvirtintas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros tinklo integracijos veiksmų planas

Vnt.

0 (2021 m.)

n/a

1 (2022 m. II ketv.)

-

P-03-001-06-03-03-03

Produkto

Instaliuotų naujų biometano dujų gamybos įrenginių suminis pajėgumas

MW

0

(2020 m.)

n/a

27,1

(2026 m. I ketv.)

EGADP, privačios lėšos

P-03-001-06-03-03-04

Produkto

Papildomas metinis skystųjų antros kartos biodegalų gamybos kiekis

ktne

0

(2020 m.)

n/a

12,4

(2025 m. IV ketv.)

EGADP, privačios lėšos

P-03-001-06-03-03-05

Produkto

Pradėjusi veikti transporto sektoriuje naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema.

Vnt.

0

(2020 m.)

n/a

1

(2021 m. IV ketv.)

-

R-03-001-06-03-03-06

Rezultato

AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai

Proc.

4,04 (2019 m.)

0

8,042

(2030 m.)

EGADP,

privačios lėšos

R-03-001-06-03-03-07

Rezultato

Paramą gavusios įmonės

Vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP,

privačios lėšos

R-03-001-06-03-03-08

Rezultato

Paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos įmonės

Vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP,

privačios lėšos

R-03-001-06-03-03-09

Rezultato

Paramą gavusios įmonės iš jų: vidutinės įmonės

Vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP,

privačios lėšos

R-03-001-06-03-03-10

Rezultato

Paramą gavusios įmonės iš jų: didelės įmonės

Vienetai

n/a

n/a

n/a

EGADP,

privačios lėšosPastabos:

1. Statistikos tikslais nėra kaupiami duomenys apie įrengtas privačias elektromobilių stoteles ar prieigas.

2. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programoje pažangos priemone Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ numatytai pasiekti rodiklio reikšmei bus reikalingi papildomi finansiniai ištekliai, kurie minėtoje plėtros programoje šiuo metu nėra suplanuoti.“

2. Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1.  Valstybės biudžeto lėšos

1.1.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų, netinkamų finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM, poreikis

765

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.57 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

76 910

2. Kitos lėšos

2.2. Privačios lėšos

86 260

IŠ VISO:

163 935“.

 

3. Pakeičiu III skyriaus 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2. Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas

I

MĮ, MVĮ, DĮ

K

-

Taip

Taip

D

EGADP – 22 210

Privačios lėšos –

31 422

EGADP ir privačios lėšos

P- Instaliuotų naujų biometano dujų gamybos įrenginių suminis pajėgumas, MW.

27,1

2022 m. III ketv.

Centrinė projektų valdymo agentūra

R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai

8,04

2.1. Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba.

I

MĮ, MVĮ, DĮ

K

-

Taip

Taip

D

EGADP –

18 361

Privačios lėšos –

22 441

EGADP ir privačios lėšos

P- Instaliuotų naujų biometano dujų gamybos įrenginių suminis pajėgumas, MW.

21,26

2022 m. III ketv.

Centrinė projektų valdymo agentūra

R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai

8,04

2.2. Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.

I

MĮ, MVĮ, DĮ

K

-

Taip

Taip

D

EGADP –

3 849

Privačios lėšos – 8 981

EGADP ir privačios lėšos

P- Instaliuotų naujų biometano dujų gamybos įrenginių suminis pajėgumas, MW.

5,84

2022 m. III ketv.

Centrinė projektų valdymo agentūra“.

R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai

8,04

 

4. Papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dainius Kreivys