LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. A1-618

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 19 straipsniu:

1. T v i r t i n u Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.;

2.2. jeigu išmokos vaikams asmenims, patiriantiems socialinę riziką, paskirtos iki šio įsakymo įsigaliojimo ir jų mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, įsigaliojus šiam įsakymui, savivaldybių administracijos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos peržiūri išmokų teikimą asmenims, patiriantiems socialinę riziką, vadovaudamosi šiuo įsakymu patvirtinto Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo nuostatomis.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                  Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-618

 

IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato išmokų vaikams (toliau – išmokos), įtvirtintų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, teikimo organizavimą asmenims, patiriantiems socialinę riziką (toliau – asmenys), išmokų teikimo formas ir būdus, jų parinkimą ir (ar) pakeitimą bei asmenų teises ir pareigas.

2. Išmokos asmenims skiriamos ir mokamos vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) ir šiuo Aprašu.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Išmokų vaikams įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).

 

II SKYRIUS

IŠMOKŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Išmokų teikimą organizuoja savivaldybės administracija, kuri Išmokų vaikams įstatymo ir Nuostatų nustatyta tvarka skiria ir moka išmokas.

5. Tais atvejais, kai asmenims yra paskirtos ir mokamos išmokos ir dėl jų šeimose nustatytų vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu, nustatytas vaiko apsaugos poreikis arba būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, todėl šeimai inicijuojama atvejo vadyba ir (ar) asmenims paskiriamas socialinis darbuotojas, dirbsiantis su šeima, atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas, patikrinęs per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS) informaciją apie asmenims skiriamas ir mokamas išmokas (išmokų rūšis, išmokų sumas, skyrimo laikotarpius), per 10 darbo dienų nuo atvejo vadybos ir (ar) darbo su asmenimis pradžios raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia išmokas skiriančiai ir mokančiai savivaldybės administracijai Rekomendaciją dėl išmokų teikimo formų ir būdų nustatymo (toliau – Rekomendacija) (Aprašo priedas), kurioje nurodomos rekomenduojamos išmokų teikimo formos, būdai, išmokų sumos, kai rekomenduojama išmokas teikti keliomis formomis ir (ar) būdais. Rekomendacija turi būti paremta geriausių vaikų interesų prioriteto, nediskriminavimo, individualizavimo ir nestigmatizavimo principais.

6. Tais atvejais, kai asmenys kreipiasi dėl išmokų skyrimo, savivaldybės administracija, per SPIS patikrinusi ir nustačiusi, kad dėl asmenų šeimose nustatytų vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu, nustatytas vaiko apsaugos poreikis arba būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, todėl šeimai inicijuota ir taikoma atvejo vadyba ir (ar) su šeima dirba socialinis darbuotojas, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl išmokų skyrimo, per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja atvejo vadybininką ir (ar) socialinį darbuotoją apie asmenims paskirtas išmokas, nurodydama asmenų vardus, pavardes, gimimo datas, asmenims paskirtų išmokų sumą, ir prašo pateikti Rekomendaciją. Atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos kreipimosi dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia jai Rekomendaciją.

7. Savivaldybės administracija, gavusi atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo Rekomendaciją, per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos priima sprendimą dėl išmokų teikimo formų ir būdų nustatymo ir (ar) keitimo.

8. Išmokų teikimo formos ir būdai nustatomi ir (ar) keičiami nuo sprendimo priėmimo ar sprendime nurodytos datos.

9. Savivaldybės administracija informuoja asmenis apie jiems nustatytas ir (ar) keičiamas išmokų teikimo formas ir būdus jų prašyme nurodytu būdu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

IŠMOKŲ TEIKIMO FORMOS IR BŪDAI, JŲ PARINKIMAS

AR PAKEITIMAS

 

10. Išmokos turi būti teikiamos:

10.1. pinigine forma šiais būdais:

10.1.1. piniginėmis lėšomis vaikus prižiūrintiems motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui (rūpintojui) ar bendrai gyvenantiems asmenims;

10.1.2. piniginėmis lėšomis vyresniems kaip 16 metų vaikams;

10.1.3. piniginėmis lėšomis vaikus prižiūrintiems motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui (rūpintojui) ar bendrai gyvenantiems asmenims, dalyvaujant atvejo vadybininkui ir (ar) socialiniam darbuotojui, kuris konsultuoja asmenis ir padeda jiems tikslingai panaudoti skiriamas pinigines lėšas, kad būtų patenkinti vaikų poreikiai;

10.2. nepinigine forma šiais būdais:

10.2.1. apmokant vaikų išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose išlaidas;

10.2.2. apmokant neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo (pavyzdžiui, vaikų poilsio stovyklų) paslaugų išlaidas;

10.2.3. apmokant vaikų maitinimo mokyklose ar dienos centruose išlaidas;

10.2.4. apmokant mokiniams ugdyti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidas;

10.2.5. apmokant vaikų gydymo, medicininės reabilitacijos, psichosocialinės pagalbos ir kitas su jų sveikatos priežiūra susijusias išlaidas;

10.2.6. apmokant vaikų gyvenamosios aplinkos pagerinimo (pritaikymo) išlaidas (pavyzdžiui, baldų, namų apyvokos reikmenų, remontui reikalingų medžiagų įsigijimo ir (ar) darbų atlikimo išlaidas ir kt.);

10.2.7. apmokant prekių ar paslaugų įsigijimo išsimokėtinai, atsižvelgiant į vaikų poreikius, išlaidas;

10.2.8. apmokant maisto produktų, drabužių, avalynės, higienos reikmenų ir kitų vaikams būtinų daiktų įsigijimo išlaidas;

10.2.9. teikiant socialines paslaugas, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu;

10.2.10. išduodant socialines korteles, skirtas pirkti parduotuvėje (išskyrus alkoholio, tabako gaminius ir loterijos bilietus).

11. Išmokos gali būti teikiamos suderinus piniginę ir nepiniginę formas.

12. Atsižvelgiant į geriausius vaikų interesus, išmokos nepinigine forma gali būti teikiamos keliais būdais.

13. Išmokų piniginėmis lėšomis dydžiai negali viršyti 50 procentų paskirtų išmokų dydžio, išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas Rekomendacijoje siūlo didesnę kaip 50 procentų paskirtų išmokų dydžio sumą mokėti piniginėmis lėšomis.

14. Parinkdamas išmokų teikimo formas ir būdus, atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas inicijuoja pokalbį su asmenimis (apie aplinkybes, lėmusias jų patiriamą riziką, esamas problemas, panaudojant gaunamas išmokas), išklauso jų nuomonę apie tikslingą išmokų panaudojimą vaikų teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti, vaikų poreikiams patenkinti. Atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas su vaikais, gebančiais suformuluoti savo pažiūras, aptaria jų poreikius, norus ir lūkesčius, susijusius su gaunamų išmokų panaudojimu. Asmenų ir vaikų nuomonė pateikiama Rekomendacijoje. Atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas, įvertinęs asmenų ir (ar) jų vaikų išsakytą nuomonę, esamą situaciją ir aplinkybes, bendradarbiaudamas su asmenimis, parenka tikslingiausias išmokų panaudojimo formas, būdus ir paaiškina jiems, dėl kokių priežasčių (socialinės rizikos veiksnių ir aplinkybių) pateikta tokia Rekomendacija, taip pat informuoja, kiek buvo atsižvelgta į asmenų ir (ar) vaikų nuomonę, paaiškina priežastis, nurodo aplinkybes, jeigu į nuomonę nebuvo atsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies. Jei asmenys su atvejo vadybininku ir (ar) socialiniu darbuotoju nebendradarbiauja, nesudaro galimybės įvertinti jų gyvenimo ir buities sąlygų, aptarti su jų vaikais, gebančiais suformuluoti savo pažiūras, jų poreikių ir norų, lūkesčių, susijusių su gaunamų išmokų panaudojimu, atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas, įvertinęs turimą informaciją apie asmenis, parenka išmokų panaudojimo formas ir būdus, atsižvelgdamas į šeimoje besireiškiančius socialinės rizikos veiksnius, aplinkybes ir užtikrindamas geriausių vaiko interesų prioriteto principo įgyvendinimą.

15. Aprašo 10.2.10 papunktyje numatytas išmokų teikimo būdas taikomas, kai nėra poreikio ir galimybių taikyti Aprašo 10.2.1–10.2.9 papunkčiuose numatytų išmokų teikimo būdų.

16. Atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas nuolat vertina šeimos situaciją ir, pasikeitus vaiko poreikiams, per 5 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia savivaldybės administracijai Rekomendaciją.

17. Savivaldybės administracijai kilus pagrįstų įtarimų ar gavus informacijos iš sveikatos priežiūros, seniūnijos, policijos, švietimo ir (ar) kitos įstaigos, kad asmenys išmokas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį ir jomis piktnaudžiauja, ji per 5 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis kreipiasi į atvejo vadybininką ir (ar) socialinį darbuotoją prašydama įvertinti, ar asmenys tikslingai naudoja išmokas, ir, esant poreikiui, pateikti Rekomendaciją. Atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas įvertina esamą asmenų ir jų vaikų situaciją, vaikų poreikius ir, atsižvelgdamas į geriausius vaikų interesus, per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos kreipimosi dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia jai Rekomendaciją arba ją informuoja, kad netikslinga keisti išmokų teikimo formas ir būdus. Situacijos vertinimą ir Rekomendacijos pateikimą savivaldybei gali inicijuoti atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas, jei jam kyla įtarimų ar jis pastebi, kad asmenys išmokas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį ir jomis piktnaudžiauja.

18. Išnykus socialinės rizikos veiksniams ir aplinkybėms, dėl kurių išmokos asmenims teikiamos vadovaujantis šiuo Aprašu, atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas per 5 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis kreipiasi į savivaldybės administraciją nurodydamas asmenų vardus, pavardes, gimimo datas ir informaciją, kad socialinės rizikos veiksniai ir aplinkybės šiems asmenims išnyko. Savivaldybės administracija, gavusi atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo pranešimą, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos priima sprendimą išmokas teikti piniginėmis lėšomis.

 

IV SKYRIUS

IŠMOKŲ TEIKIMAS

 

19. Jeigu išmokos (išmokų dalis) asmenims teikiamos (teikiama) piniginėmis lėšomis Aprašo 10.1.1–10.1.2 papunkčiuose numatytais būdais, piniginės lėšos pervedamos per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją į asmenų sąskaitą arba mokamos savivaldybių administracijų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose (jų padaliniuose).

20. Jeigu išmokos (išmokų dalis) asmenims teikiamos (teikiama) piniginėmis lėšomis Aprašo 10.1.3 papunktyje numatytu būdu, atvejo vadybininkas ir (ar) socialinis darbuotojas konsultuoja asmenis ir padeda jiems tikslingai panaudoti skiriamas išmokas (su asmenimis aptaria išmokų panaudojimą, padeda jiems tikslingai planuoti savo biudžetą, apsipirkti ir kt.), pervedamas per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją į asmenų sąskaitą ar mokamas per savivaldybių administracijų Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas mokėjimo įstaigas (jų padalinius).

21. Jeigu išmokos asmenims teikiamos nepinigine forma Aprašo 10.2.1–10.2.9 papunkčiuose numatytais būdais, atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas Rekomendacijoje nurodo duomenis apie juridinį asmenį, asmenims teikiantį paslaugas ir (ar) tiekiantį prekes (juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, sąskaitos numerį), išmokų sumas, kai išmokas rekomenduojama teikti keliomis formomis ir (ar) būdais.

22. Jeigu asmenims išmokos (išmokos dalis) teikiamos (teikiama) Aprašo 10.2.10 papunktyje numatytu būdu:

22.1. savivaldybės administracija ar jos įgaliota institucija organizuoja socialinės kortelės pagaminimą, jos administravimą ir nustato, kurioje parduotuvėje galima naudotis šia kortele;

22.2. savivaldybės administracija ar jos įgaliota institucija pateikia parduotuvei vardinį išmokų, skirtų asmenims, sąrašą su jame nurodytomis sumomis iki einamojo mėnesio 10 dienos (sąraše nurodomas asmens, kuriam skirta išmoka, vardas, pavardė ir einamajam mėnesiui skirta išmokos suma);

22.3. parduotuvė pagal savivaldybės administracijos ar jos įgaliotos institucijos pateiktą vardinį išmokų sąrašą su jame nurodytomis išmokų sumomis pagamina socialines korteles (kortelėje nurodomas asmens vardas ir pavardė) ir perveda į jas sąraše nurodytas pinigų sumas;

22.4. savivaldybės administracija ar jos įgaliota institucija, ar parduotuvė, kurioje teikiama ši paslauga, asmenims išduoda socialines korteles, o jie pasirašo vardiniame sąraše;

22.5. savivaldybės administracija ar jos įgaliota institucija perveda lėšas į parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą banke pagal išankstines sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Asmenys turi teisę:

23.1. kreiptis į savivaldybės administraciją dėl atvejo vadybininko ir (ar) socialinio darbuotojo veiksmų ar neveikimo, įgaliojimų viršijimo, klaidingos informacijos pateikimo ar kitų, jų nuomone, neteisėtų veiksmų teikiant Rekomendaciją;

23.2. bendraujant su atvejo vadybininku ir (ar) socialiniu darbuotoju, išsakyti savo nuomonę dėl tikslingo išmokų panaudojimo vaikų teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti, vaikų poreikiams patenkinti ir sulaukti grįžtamojo ryšio dėl to, kiek ir kaip buvo atsižvelgta į šią nuomonę, rengiant ir teikiant Rekomendaciją;

23.3. gauti visą informaciją apie išmokų teikimo formas, būdus ir tvarką.

24. Asmenys privalo:

24.1. bendradarbiauti su atvejo vadybininku ir (ar) socialiniu darbuotoju, kad būtų užtikrintas tikslingas išmokų panaudojimas, pateikti visą teisingą informaciją, susijusią su vaikų poreikių tenkinimu, gaunamų išmokų panaudojimu (kokiems vaikų poreikiams tenkinti panaudotos išmokos, kas ir už kiek įsigyta ar apmokėta), sudaryti jiems galimybę vertinti jų gyvenimo ir buities sąlygas, bendrauti su vaikais, gebančiais suformuluoti savo pažiūras;

24.2. išmokas naudoti pagal tikslinę paskirtį.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Duomenis apie išmokų teikimo formas ir būdus (asmenų, kuriems teikiamos išmokos, vardai ir pavardės, išmokų teikimo formos ir būdai, išmokų teikimo pradžios ir pabaigos datos) savivaldybės administracija registruoja SPIS.

26. Apraše nurodyti duomenų valdytojai privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

27. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

28. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

_______________________