Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 8 d. Nr. 171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 79 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pasiūlyti:

2.1. savivaldybėms – dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašą;

2.2. savivaldybių administracijų direktoriams ar jų įgaliotiems asmenims – iki 2017 m. birželio 1 d. ir vėliau kiekvienais metais iki liepos 1 d. pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančias savivaldybei nuosavybės teise priklausančias apgyvendinimo patalpas arba laikiną būstą, kuriuos būtų galima panaudoti ar pritaikyti prieglobsčio prašytojams apgyvendinti.

3. Pavesti:

3.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui – iki 2017 m. birželio 1 d. ir vėliau kiekvienais metais iki liepos 1 d. pateikti Migracijos departamentui informaciją apie centralizuotai valdomas nenaudojamas ar laisvas apgyvendinimo patalpas ir (ar) laikiną būstą, kuriuos būtų galima panaudoti ar pritaikyti prieglobsčio prašytojams apgyvendinti, ir (ar) vietas laikinam būstui įrengti;

3.2. ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms – gavus Migracijos departamento paklausimą, pateikti informaciją apie turimas nenaudojamas ar laisvas apgyvendinimo patalpas ir (ar) laikiną būstą, kuriuos būtų galima panaudoti ar pritaikyti prieglobsčio prašytojams apgyvendinti, ir (ar) vietas laikinam būstui įrengti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 171

 

 

 

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo patalpų, laikino būsto ir vietų laikinam būstui įrengti (toliau – apgyvendinimo vietos) sąrašo sudarymą, reikalavimus apgyvendinimo vietoms, prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygas ir procedūrą bei priėmimo sąlygų užtikrinimą ir materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti skiriamų lėšų dydžius.

2. Aprašas netaikomas šiems prieglobsčio prašytojams:

2.1. nelydimiems nepilnamečiams;

2.2. asmenims, apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Laikinas būstas – transportuojamas, laikinos konstrukcijos, išardomas ar kitoks lauko sąlygomis gyventi skirtas būstas, įskaitant teritoriją, kurioje jis yra, arba negyvenamosios paskirties patalpos, kurios gali būti pritaikytos dideliam skaičiui žmonių apgyvendinti (įskaitant kolektyvinės apsaugos statinius).

3.2. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo patalpos (toliau – apgyvendinimo patalpos) – butai, namai, viešbučiai, kitos prieglobsčio prašytojams laikinai įkurdinti tinkamos gyvenamosios patalpos.

3.3. Vieta laikinam būstui įrengti – Apraše nustatytus reikalavimus atitinkanti teritorija, kurioje gali būti įrengiamas laikinas būstas.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija) ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atrenka subjektą, galintį organizuoti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimą apgyvendinimo patalpose ir (ar) laikiname būste ir užtikrinti priėmimo sąlygas Apraše nustatyta tvarka (toliau – paslaugų teikėjas), ir sudaro su juo sutartį dėl priėmimo sąlygų užtikrinimo prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste.

5. Prieglobsčio prašytojai, esant laisvų vietų, gali būti apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre, Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) gavus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritarimą. Šiuo atveju Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija sutartį dėl priėmimo sąlygų užtikrinimo prieglobsčio prašytojams sudaro su Pabėgėlių priėmimo centru.

6. Išlaidos, susijusios su prieglobsčio prašytojų apgyvendinimu apgyvendinimo vietose ir priėmimo sąlygų užtikrinimu, dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų įsteigtų humanitarinės pagalbos fondų, nevyriausybinių organizacijų, privačių asmenų lėšų tiek, kiek prieglobsčio prašytojas jų negali užtikrinti deklaruotinomis lėšomis ir turtu.

 

II SKYRIUS

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO VIETŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

7. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo veikloje, pasiūlant prieglobsčio prašytojams apgyvendinimo vietas, dalyvauja valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, įmonės ar organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, galinčios skirti turimas nenaudojamas ar laisvas apgyvendinimo vietas ar organizuojančios apgyvendinimą.

8. Valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos, valdančios nenaudojamas ar laisvas apgyvendinimo vietas (išskyrus socialinius būstus), kitos įstaigos, įmonės ar organizacijos, nevyriausybinės organizacijos apie savo galimybes dalyvauti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo veikloje raštu praneša Migracijos departamentui, kartu pateikia ir galimų skirti ar parūpinti apgyvendinimo vietų aprašymą, informaciją apie tai, kiek asmenų ir (ar) šeimų galima jose apgyvendinti, ir tikslų adresą. Siūlomos apgyvendinimo patalpos turi atitikti statybos, higienos ir gaisrinės saugos reikalavimus, o vietos laikinam būstui įrengti – Aprašo 30 punkto reikalavimus.

9. Migracijos departamentas pagal Aprašo 8 punkte nurodytų subjektų pateiktą informaciją sudaro prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietų sąrašą. Į apgyvendinimo vietų sąrašą Migracijos departamentas taip pat įtraukia Aprašo 8 punkte nurodytų subjektų, galinčių skirti nenaudojamas ar laisvas apgyvendinimo vietas, ir subjektų, organizuojančių apgyvendinimą, duomenis.

10. Migracijos departamentas apgyvendinimo vietų sąrašą raštu pateikia paslaugų teikėjui. Apie apgyvendinimo vietų sąrašo pakeitimus Migracijos departamentas informuoja paslaugų teikėją elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po to, kai atliekami pakeitimai.

11. Migracijos departamentas tvarko apgyvendinimo vietų apskaitą ir įtraukia į apgyvendinimo vietų sąrašą iš Aprašo 8 punkte nurodytų subjektų gautą naują informaciją apie galimybę skirti nenaudojamas ar laisvas apgyvendinimo vietas.

12. Paslaugų teikėjas apžiūri apgyvendinimo vietų sąraše esančias apgyvendinimo patalpas prieš apgyvendindamas jose prieglobsčio prašytojus, reaguodamas į apgyvendintų prieglobsčio prašytojų nusiskundimus ir kitais atvejais, kai būtina patikrinti apgyvendinimo patalpų būklę. Paslaugų teikėjas, nustatęs, kad apgyvendinimo patalpos neatitinka statybos, higienos ir gaisrinės saugos reikalavimų, o vietos laikinam būstui įrengti – Aprašo 30 punkto reikalavimų, iškart apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Migracijos departamentą, kuris išbraukia tokias apgyvendinimo patalpas ar vietas laikinam būstui įrengti iš apgyvendinimo vietų sąrašo.

13. Paslaugų teikėjas sudaro sutartis dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo su apgyvendinimo vietų, kurios įtrauktos į apgyvendinimo vietų sąrašą, savininkais (valdytojais) ar subjektais, organizuojančiais apgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

14. Taikytini šie prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo reikalavimai:

14.1. vyrai apgyvendinami atskirai nuo moterų, išskyrus šeimas;

14.2. vienos šeimos nariai apgyvendinami kartu atskiroje gyvenamojoje patalpoje arba greta esančiose viena nuo kitos neizoliuotose gyvenamosiose patalpose, užtikrinant jiems atitinkamą privatumą, jeigu nėra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti apgyvendinami atskirai;

14.3. nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai, atsižvelgiant į jų interesus, apgyvendinami kartu su teisėtais atstovais;

14.4. prieglobsčio prašytojai gali būti apgyvendinami suskirstyti į grupes (pagal kilmės valstybę, išpažįstamą religiją ir kitais pagrindais);

14.5. apgyvendinimo patalpos ar laikinas būstas parenkami atsižvelgiant į prieglobsčio prašytojų priklausymą pažeidžiamų asmenų kategorijai;

14.6. pažeidžiamų asmenų kategorijai priklausantys prieglobsčio prašytojai apgyvendinami kartu su prieglobsčio prašymus pateikusiais šeimos nariais.

15. Apgyvendinimo laikiname būste atveju, jeigu tam nėra galimybių, Aprašo 14 punkte nustatyti reikalavimai netaikomi.

 

IV SKYRIUS

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO PROCEDŪRA

 

16. Prieglobsčio prašytojai, kurie nėra sulaikyti arba kuriems nėra skirta alternatyvi sulaikymui priemonė – užsieniečio apgyvendinimas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje netaikant judėjimo laisvės apribojimų, Migracijos departamento sprendimu gali būti apgyvendinami apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, atsižvelgiant į Aprašo III skyriuje nustatytus apgyvendinimo reikalavimus, kai nustatoma bent viena iš šių sąlygų:

16.1. prašymą suteikti prieglobstį pateikia pažeidžiamas asmuo;

16.2. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje nėra laisvų prieglobsčio prašytojams apgyvendinti skirtų vietų.

17. Migracijos departamentas, prieš priimdamas sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste (toliau – sprendimas dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo), elektroninių ryšių priemonėmis arba telefonu paklausia paslaugų teikėją, ar yra galimybė prieglobsčio prašytoją apgyvendinti apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, kartu pateikia ir turimą informaciją apie prieglobsčio prašytojo sveikatos būklę ar kitus ypatingus poreikius, turinčius įtakos prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui.

18. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis apgyvendinimo vietų sąrašu ir Aprašo III skyriuje nustatytais reikalavimais, gavęs Aprašo 17 punkte nurodytą paklausimą iš Migracijos departamento, nedelsdamas elektroninių ryšių priemonėmis arba telefonu Migracijos departamentą informuoja, kokios yra galimybės prieglobsčio prašytoją apgyvendinti apgyvendinimo patalpose ir (ar) laikiname būste.

19. Jeigu paslaugų teikėjas, atsakydamas į Aprašo 17 punkte nurodytą Migracijos departamento paklausimą, informuoja, kad neturi galimybių prieglobsčio prašytoją apgyvendinti apgyvendinimo patalpose ir (ar) laikiname būste, Migracijos departamentas nedelsdamas kreipiasi į Aprašo 8 punkte nurodytus subjektus su prašymu informuoti, ar jie turi galimybę papildomai skirti apgyvendinimo patalpas arba laikiną būstą, nurodydamas asmenų, kuriuos ketinama apgyvendinti, skaičių.

20. Migracijos departamentas, gavęs Aprašo 18 punkte nurodytą informaciją, priima sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo ir iškart elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia paslaugų teikėjui priimto sprendimo kopiją.

21. Paslaugų teikėjas, gavęs Migracijos departamento sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo, apie priimtą sprendimą informuoja apgyvendinimo patalpų arba laikino būsto savininką (valdytoją) arba subjektą, organizuojantį apgyvendinimą, ir sudaro Aprašo 13 punkte nurodytas sutartis.

22. Prieglobsčio prašytojas į apgyvendinimo patalpas vyksta savarankiškai. Vykimo maršrutą ir transporto priemones, kuriomis reikia vykti į apgyvendinimo patalpas, prieglobsčio prašytojui nurodo su sprendimu dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo jį supažindinusios institucijos darbuotojai arba prieglobsčio prašytojo atstovas. Prieglobsčio prašytojui informacija pateikiama gimtąja kalba arba kalba, kurią jis geriausiai supranta. Kelionės į apgyvendinimo patalpas bilietus prieglobsčio prašytojui nuperka su sprendimu dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo jį supažindinusi institucija, o jos patirtas išlaidas kompensuoja paslaugų teikėjas.

23. Prieglobsčio prašytojas į laikiną būstą vyksta savarankiškai arba, kai prieglobsčio prašytojas priklauso pažeidžiamų asmenų kategorijai ir tai trukdo jam vykti savarankiškai ar nėra galimybės į laikiną būstą tiesiogiai nuvykti visuomeniniu transportu, jo nuvežimą į laikiną būstą organizuoja prašymą suteikti prieglobstį priėmusi institucija.

24. Migracijos departamento sprendime dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo prieglobsčio prašytojas įpareigojamas atvykti į nustatytą apgyvendinimo patalpą ar laikiną būstą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jo supažindinimo su šiuo sprendimu.

25. Migracijos departamentas, priėmęs sprendimą dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo sustabdymo arba nutraukimo prieglobsčio prašytojui, kuris apgyvendintas apgyvendinimo patalpose ar laikinajame būste, apie tai nedelsdamas raštu informuoja paslaugų teikėją. Migracijos departamentui priimant sprendimą dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo atnaujinimo atsiradus iš apgyvendinimo patalpos ar laikinojo būsto pasišalinusiam prieglobsčio prašytojui, iš naujo sprendžiamas tokio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo klausimas.

26. Naują sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Migracijos departamentas priima vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 79 straipsnio 2 dalimi, kai nebelieka Aprašo 16.2 papunktyje nustatytos sąlygos arba nustatoma viena iš šių sąlygų:

26.1. prieglobsčio prašytojas nesilaiko Prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, taikomų Migracijos departamento patvirtintų bendrųjų tvarkos taisyklių (toliau – bendrosios tvarkos taisyklės) ir (arba) apgyvendinimo patalpos savininko ar paslaugų teikėjo nustatytų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – vidaus tvarkos taisyklės);

26.2. apgyvendinimo patalpos neatitinka statybos, higienos ir gaisrinės saugos reikalavimų;

26.3. prieglobsčio prašytojas savavališkai buvo išvykęs iš apgyvendinimo patalpų ar laikino būsto ilgiau nei 48 valandoms be pateisinamos priežasties;

26.4. prieglobsčio prašytojas bandė neteisėtai išvykti arba buvo neteisėtai išvykęs iš Lietuvos Respublikos teritorijos, jeigu nebuvo priimtas teismo sprendimas dėl tokio užsieniečio sulaikymo;

26.5. atsirado prieglobsčio prašytojo šeimos narių, gyvenančių kitoje apgyvendinimo patalpoje ar laikiname būste;

26.6. prieglobsčio prašytojas turi psichikos ar kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių išduota gydytojo pažyma ir dėl kurių jam reikia jo sveikatos būklę atitinkančių apgyvendinimo sąlygų;

26.7. rengiamasi prieglobsčio prašytoją perduoti Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą.

27. Jeigu prieglobsčio prašytojas nesilaiko bendrųjų tvarkos taisyklių ir vidaus tvarkos taisyklių arba be pateisinamų priežasčių pažeidžia Aprašo 24 punkte nustatytą terminą, apgyvendinimo patalpų savininkas (valdytojas) ar paslaugų teikėjas surašo pranešimą apie bendrosios ir vidaus tvarkos pažeidimą (toliau – pranešimas apie pažeidimą) (Aprašo priedas), kurį perduoda arba elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia Migracijos departamentui.

28. Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo priima sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, kitoje apgyvendinimo patalpoje ar laikiname būste arba leidimo jam toliau gyventi toje pačioje vietoje, kurioje yra apgyvendintas, ir apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja paslaugų teikėją.

 

V SKYRIUS

APGYVENDINIMO LAIKINAME BŪSTE YPATUMAI IR REIKALAVIMAI VIETAI LAIKINAM BŪSTUI ĮRENGTI

 

29. Jeigu prieglobsčio prašytojų daug ir nėra galimybės jų apgyvendinti Valstybės sienos apsaugos tarnyboje ar apgyvendinimo patalpose, Migracijos departamento sprendimu prieglobsčio prašytojai, kurie nėra sulaikyti ir kuriems netaikoma alternatyvi sulaikymui priemonė – užsieniečio apgyvendinimas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje netaikant judėjimo laisvės apribojimų, apgyvendinami laikiname būste.

30. Vieta laikinam būstui įrengti negali būti šalia strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir ypatingą strateginę reikšmę ar strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių. Vietos laikinam būstui įrengti valdytojas turi užtikrinti, kad šioje vietoje:

30.1. būtų tiekiamas geriamasis vanduo;

30.2. būtų įrengti tualetai ir prausyklos;

30.3. nebūtų statinių ar infrastruktūrų arba teršalų, keliančių pavojų sveikatai ar gyvybei.

31. Paslaugų teikėjas nustato registravimo ir patekimo į laikiną būstą tvarką.

32. Paslaugų teikėjo sprendimu patekimas į laikiną būstą ar laikino būsto vietą ribojamas, kai to reikia viešajai tvarkai užtikrinti arba dideliam skaičiui prieglobsčio prašytojų valdyti. Prieglobsčio prašytojų atstovams, teisėtiems atstovams ar atstovams, užtikrinantiems prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas (vyriausybinių ir nevyriausybinių humanitarinių organizacijų darbuotojams, Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovams, institucijų, susijusių su materialinių priėmimo sąlygų suteikimu, sveikatos apsaugos, viešosios tvarkos palaikymo, prieglobsčio procedūras atliekančių ir kitų kompetentingų institucijų darbuotojams), patekimas į laikiną būstą ar laikino būsto vietą neturi būti ribojamas.

33. Prašymas išduoti leidimą apsilankyti laikiname būste turi būti pateiktas paslaugų teikėjui raštu lietuvių kalba, jame nurodoma:

33.1. apsilankymo tikslas;

33.2. planuojamo apsilankymo data ir laikas;

33.3. lankytojų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, o kai atstovaujama organizacijai, – organizacijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.

34. Paslaugų teikėjas, gavęs prašymą, raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą išduoti leidimą arba tokio leidimo neišdavimą, pagrįsdamas leidimo neišdavimo priežastis, per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo.

35. Leidimas apsilankyti laikiname būste neišduodamas, jeigu:

35.1. paaiškėja, kad prašyme pateikta melaginga informacija;

35.2. prašymą pateikia organizacija, kurios veikla neatitinka nurodyto apsilankymo tikslo;

35.3. prašymą pateikę asmenys jau buvo pažeidę bendrąsias tvarkos taisykles ir (ar) vidaus tvarkos taisykles per ankstesnius apsilankymus;

35.4. per apsilankymą galėtų kilti grėsmė lankytojų sveikatai ir (ar) gyvybei.

36. Paslaugų teikėjas, prieš įleisdamas lankytojus į laikiną būstą, turi teisę reikalauti jų pateikti atstovavimą lankytojams ir (arba) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

 

VI SKYRIUS

PRIĖMIMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

 

37. Paslaugų teikėjas užtikrina šias priėmimo sąlygas:

37.1. organizuoja prieglobsčio prašytojo apgyvendinimą apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste ir išvykimą iš jų, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 47 ir 49 punktuose;

37.2. atvykusius į apgyvendinimo patalpas ar laikiną būstą prieglobsčio prašytojus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasirašytinai supažindina su jų teisėmis ir pareigomis, susijusiomis su materialinėmis priėmimo sąlygomis;

37.3. prireikus palydi prieglobsčio prašytoją pas šeimos gydytoją, siekdamas užtikrinti pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą;

37.4. prireikus organizuoja būtinosios medicinos pagalbos teikimą;

37.5. prireikus organizuoja drabužių ir kitų būtiniausių daiktų įsigijimą;

37.6. prireikus organizuoja maitinimą vienu iš šių būdų:

37.6.1. išduoda maisto produktus;

37.6.2. organizuoja centralizuotą maitinimą;

37.7. kompensuoja prieglobsčio prašytojams naudojimosi visuomeninio transporto priemonėmis išlaidas, kai toks naudojimasis susijęs su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu;

37.8. kas mėnesį prieglobsčio prašytojams išmoka 10 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio piniginę pašalpą;

37.9. administruoja materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti skirtų lėšų, nurodytų Aprašo 42 ir 43 punktuose ir paskirstytų Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos, tikslinį panaudojimą;

37.10. organizuoja pažeidžiamų asmenų kategorijai priklausančių prieglobsčio prašytojų specialiuosius poreikius užtikrinančių priemonių teikimą;

37.11. dalyvauja skirstant labdarą;

37.12. teikia konsultacijas prieglobsčio prašytojams ir prireikus tarpininkauja jiems registruojantis į valstybės ar savivaldybių įstaigas gyventojų aptarnavimo ir kitų administracinių paslaugų teikimo klausimais;

37.13. tarpininkauja prieglobsčio prašytojams, kurie kreipiasi į mokymo įstaigas dėl teisės mokytis pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas);

37.14. teikia kitas paslaugas, susijusias su priėmimo sąlygų užtikrinimu;

37.15. supažindina prieglobsčio prašytojus su apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste galiojančiomis bendrosiomis tvarkos taisyklėmis ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

38. Kai apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste organizuojamas prieglobsčio prašytojų maitinimas, maistas turi būti tiekiamas: suaugusiesiems – 3, nepilnamečiams – 4 kartus per parą, ir būti 2 tipų: tradicinis arba vegetarinis. Už tiekiamą maistą sumokama iš Aprašo 42 ir 43 punktuose nurodytų prieglobsčio prašytojams skirtų lėšų materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti.

39. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad laikiname būste būtų laikomasi higienos reikalavimų.

40. Paslaugų teikėjas prižiūri prieglobsčio prašytojus, apgyvendintus apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, ypač daug dėmesio skirdamas pažeidžiamų asmenų specialiųjų poreikių tenkinimui, taip pat smurto, įskaitant seksualinę prievartą ir priekabiavimą, prevencijai (ypač laikiname būste).

41. Paslaugų teikėjas organizuoja prieglobsčio prašytojų užimtumą, dalyvavimą laisvalaikio renginiuose arba teikia jiems informaciją apie galimybę dalyvauti tokioje veikloje.

42. Prieglobsčio prašytojų gyvenimo apgyvendinimo patalpose laikotarpiu skiriamos lėšos materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti (už patalpų nuomą, komunalines paslaugas sumokėti, maistui, drabužiams įsigyti, higienos ir (ar) kitoms būtinoms reikmėms tenkinti), kurias kas mėnesį skirsto Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija pagal šiuos normatyvus:

42.1. 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – vienam asmeniui;

42.2. 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – dviejų asmenų šeimai;

42.3. 4,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – trijų asmenų šeimai;

42.4. 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui (kai šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys).

43. Prieglobsčio prašytojų gyvenimo laikiname būste laikotarpiu skiriamos lėšos materialinėms priėmimo sąlygoms užtikrinti (už patalpų nuomą, komunalines paslaugas sumokėti, maistui, drabužiams įsigyti, higienos ir (ar) kitoms būtinoms reikmėms tenkinti), kurias kas mėnesį skirsto Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija pagal šiuos normatyvus:

43.1. 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – vienam asmeniui;

43.2. 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – dviejų asmenų šeimai;

43.3. 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – trijų asmenų šeimai;

43.4. 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui (kai šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys).

44. Paaiškėjus, kad prieglobsčio prašytojas, Migracijos departamento sprendimu apgyvendintas apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, nedeklaravo turėtų ar gautų lėšų, jis privalo padengti Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patirtas išlaidas, susijusias su materialinių priėmimo sąlygų užtikrinimu, deklaruotinomis lėšomis ir (ar) turtu ar iš gautų pajamų. Išlaidos, susijusios su materialinių priėmimo sąlygų užtikrinimu (toliau – išlaidos), padengiamos tokia tvarka:

44.1. Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija prieglobsčio prašytojui pateikia rašytinį pranešimą padengti Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patirtas išlaidas; pranešime nurodomos patirtos įgyvendinant Aprašo 42 ir 43 punktus išlaidos ir (ar) bendra mokėtina suma, terminas, per kurį prieglobsčio prašytojas turi padengti patirtas išlaidas, atsiskaitomoji banko sąskaita ir kiti rekvizitai, reikalingi mokėjimui atlikti, taip pat prireikus kita informacija;

44.2. rašytiniu pranešimu prieglobsčio prašytojas taip pat įpareigojamas per 5 darbo dienas nuo nurodymo dėl išlaidų padengimo gavimo Vidaus reikalų ministerijai ar jos įgaliotai institucijai pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad šios išlaidos padengtos;

44.3. prieglobsčio prašytojui laiku nepadengus išlaidų, mokėtina suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

VII SKYRIUS

APGYVENDINIMO PABAIGA

 

45. Prieglobsčio prašytojas turi palikti apgyvendinimo patalpas ar laikiną būstą, kai priimamas:

45.1. galutinis sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo;

45.2. galutinis sprendimas dėl prieglobsčio nesuteikimo;

45.3. sprendimas dėl sulaikymo ar alternatyvios sulaikymui priemonės – užsieniečio apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje netaikant judėjimo laisvės apribojimų – taikymo;

45.4. sprendimas dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo kitose apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste arba Valstybės sienos apsaugos tarnyboje;

45.5. sprendimas nutraukti prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą prieglobsčio prašytojo prašymu;

45.6. sprendimas dėl prieglobsčio prašytojo perdavimo Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą.

46. Aprašo 45 punkte nurodytais atvejais prieglobsčio prašytojas apgyvendinimo patalpas ar laikiną būstą privalo palikti arba yra išvežamas ne vėliau kaip kitą dieną po to, kai supažindinamas su Aprašo 45.1–45.5 papunkčiuose nurodytais sprendimais, arba jo perdavimo Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, dieną.

47. Aprašo 45.3–45.6 papunkčiuose nurodytais atvejais prieglobsčio prašytojo išvykimą iš apgyvendinimo patalpų ar laikino būsto organizuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba teritorinės policijos įstaigos pareigūnai.

48. Aprašo 45.1 papunktyje nurodytu atveju į Pabėgėlių priėmimo centrą prieglobsčio prašytojas, gavęs prieglobstį, vyksta savarankiškai arba, kai prieglobsčio prašytojas priklauso pažeidžiamų asmenų kategorijai ir tai trukdo jam vykti savarankiškai, jo nuvykimą organizuoja paslaugų teikėjas.

49. Prieglobsčio prašytojo, sutinkančio savanoriškai grįžti į užsienio valstybę, išvykimą iš apgyvendinimo vietos organizuoja institucijos, kurios padeda užsieniečiams savanoriškai grįžti, arba pats prieglobsčio prašytojas, kuris savarankiškai išvyksta iš apgyvendinimo vietos.

50. Paslaugų teikėjas, nustatęs, kad prieglobsčio prašytojas yra pasišalinęs iš apgyvendinimo patalpų ar laikino būsto, nedelsdamas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja apie tai Migracijos departamentą.

51. Apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste apgyvendinti prieglobsčio prašytojai, kurie tampa pavojingi sau ar kitiems, nes yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, prireikus perkeliami į sveikatos priežiūros įstaigas ar laikino sulaikymo patalpas. Paslaugų teikėjas, gavęs informaciją apie prieglobsčio prašytojo perkėlimą į sveikatos priežiūros įstaigas ar laikino sulaikymo patalpas, nedelsdamas raštu apie tai informuoja Migracijos departamentą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Priėmimo sąlygų suteikimo prieglobsčio prašytojams ir atsiskaitymo už jų suteikimą tvarka, taip pat paslaugų teikėjo funkcijos nustatomos Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos su paslaugų teikėju sudarytoje sutartyje dėl priėmimo sąlygų užtikrinimo prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste.

53. Išlaidų, patirtų įgyvendinant Aprašą, padengimo tvarka nustatoma Vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos su Pabėgėlių priėmimo centru sudarytoje sutartyje dėl priėmimo sąlygų užtikrinimo prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo
priedas

 

 

Pranešimas

apie BENDROSIOS IR VIDAUS TVARKOS PAŽEIDIMą

_______________

(data)

__________________________________

(vieta)

________________________________________________________________

(pranešimą surašiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

Pažeidimą padaręs asmuo

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenantis (-i) adresu

Miestas, savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatvė,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namo ir buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažeidimo esmė: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Gautas asmens, pažeidusio bendrąją ar vidaus tvarką, pasiaiškinimas: ____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

 

 

Pranešimą surašė                                 _____________                      _____________________

(parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

Pasiaiškinimą užpildė                          _____________                      _____________________

(parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––