LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 191 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2662

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įgaliotas padalinys yra Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu įgaliota policijos įstaiga ar jos struktūrinis padalinys. Įgaliotam padaliniui priklauso Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento deleguoti pareigūnai, įgalioti atlikti funkcijas, susijusias su šio Įstatymo 1 priede nurodytų duomenų tvarkymu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda