LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. V-1184

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu formą Nr. 200/a „Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir tyrimo rezultatai“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys