LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 1 d. Nr. V-209

Vilnius

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:

1.1. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą – savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 5.2 papunktį.

1.3. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės ar klasės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį  pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) visiems konkrečios grupės vaikams ir (ar) namų ūkiams bei registraciją į mobilųjį punktą tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.“

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 7 punktą.

1.5. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt (toliau – patvirtinamasis tyrimas). Teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei patvirtinamasis tyrimas neatliekamas. Ugdymo įstaigų vadovams rekomenduojama šias nuostatas įtraukti į ugdymo įstaigos vidaus tvarkas;“.

1.6. Pakeičiu 81.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

81.1. teigiamo patvirtinamojo tyrimo atveju, taikomos Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliacijos taisyklės);“.

1.7. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. paskirti už visuomenės sveikatos specialistų ir (ar) ugdymo įstaigos (-ų) atstovų instruktavimą ir (ar) konsultavimą dėl antigenų testų atlikimo atsakingą (-as) ASPĮ;“.

1.8. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. bendru ugdymo įstaigos ir VSB vadovo sprendimu paskirti už paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos paskirtą asmenį (-is) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Kai vykdomas savikontrolės tyrimas, kiekvienai klasei, kurios mokiniai dalyvauja savikontrolės tyrime, paskirti už organizavimą ir antigeno testų paruošimą naudojimui atsakingą ugdymo įstaigos paskirtą asmenį;“.

1.9. Pakeičiu 10.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3. vykdant savikontrolės tyrimus, pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programą ugdomus mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime, o atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikinti;“.

1.10.  Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.4. prieš pradedant vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje informuoti kiekvienos grupės ar klasės bendruomenę apie planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. Vykdant savikontrolės tyrimą ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais vykdomą testavimą, gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime (šio sprendimo priedas „Pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma“);“.

1.11.  Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. bendru ugdymo įstaigos ir VSB vadovo sprendimu paskirti už paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos paskirtą asmenį (-is) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyt tvarka. Ugdymo įstaigoje nesant visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą, paskirti kitą visuomenės sveikatos specialistą;“.

1.12.  Pripažįstu netekusiu galios 11.3 papunktį.

1.13.  Pripažįstu netekusiu galios 12.2 papunktį.

1.14.  Pakeičiu 13 puntą ir jį išdėstau taip:

13.  Pavesti NVSPL:

13.1. organizuoti paviršių PGR tyrimų ėminių paskirstymą į šiuos tyrimus atliekančias laboratorijas;

13.2. užtikrinti ASPĮ ir paviršių PGR tyrimus atliekančių laboratorijų aprūpinimą ir ugdymo įstaigų aprūpinimą šių tyrimų ėminių paėmimui reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų ar ugdymo įstaigų direktorių ir šiuos tyrimus atliekančių laboratorijų pateiktą poreikį;

13.3. užtikrinti ugdymo įstaigų aprūpinimą antigeno testais ir jiems atlikti reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų ar ugdymo įstaigų direktorių pateiktą poreikį savikontrolės tyrimui vykdyti;

13.4. informuoti savivaldybių administracijų ir ugdymo įstaigų direktorius apie testavimui reikalingų priemonių ugdymo įstaigose atsiėmimo tvarką ir paviršių PGR tyrimų ėminių ištyrimą vykdančias laboratorijas, ėminių į laboratorijas pristatymo sąlygas ir kitus su tyrimų ėminių ištyrimu susijusius aspektus;

13.5.  sudaryti sutartis dėl aplinkos paviršių PGR tyrimų atlikimo ir apmokėjimo su šiuos tyrimus atliekančiomis laboratorijomis ir apmokėti už atliktus tyrimus taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 29 punkto lentelės 3.1 papunkčio trečiojoje ar ketvirtojoje skiltyse nustatytą įkainį.“

1.15.  Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14.  Pavesti paviršių PGR tyrimus atliekančioms laboratorijoms atlikti tyrimus, naudojant tinkamus RNR skyrimo ir PGR detekcijos reagentus pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir sąlygas.“

1.16.  Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pavesti Kauno GMP: 

15.1. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, registruoti sutinkančius pasitikrinti konkrečios grupės vaikus ir (ar) namų ūkius tyrimui elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808 greitajam antigeno testui mobiliajame punkte atlikti;

15.2. teigiamo savikontrolės tyrimo antigeno testo rezultato atveju registruoti mokinius, gavusius teigiamą antigeno testo rezultatą, patvirtinamajam tyrimui mobiliajame punkte elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.“

1.17.  Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kas šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 7 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys