LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-507 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. rugsėjo 10 d.  Nr. 3D-572

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 177.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

177.2. kiekvienais kontrolės laikotarpio metais iki gegužės 1 d. – užbaigto projekto metinę ataskaitą (dėl paskelbto karantino užbaigto projekto metinė ataskaita, teikiama už 2019 m., Mokėjimo agentūrai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.). Ši nuostata taikoma su investicijomis susijusių Programos priemonių atveju, kai paramos gavėjas Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytu laikotarpiu nuo galutinio lėšų išmokėjimo įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, tikslų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos. Mokėjimo agentūra gali leisti įkeisti iš paramos lėšų įsigytą turtą tai finansų įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti, jeigu paramos paraiškoje finansų įstaigos suteiktą paskolą pareiškėjas įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių ir jeigu Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. Užbaigto projekto metinė ataskaita pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės plėtrą ir pritaikymą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ teikiama paskutiniais projekto kontrolės metais, pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklas „Parama vietiniams keliams“, „Asbestinių stogų dangos keitimas“ projektų ataskaitos neteikiamos, tačiau Mokėjimo agentūra projektų kontrolės laikotarpiu kasmet tikrina duomenis apie paramos gavėjų atitiktį Priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems įsipareigojimams, prioritetiniams kriterijams, projekto priežiūros rodikliams. Mokėjimo agentūra užtikrina šių patikrinimų atsekamumą;“.

2. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

211. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, nesutinkantys su Mokėjimo agentūros ir (arba) VI priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su paramos paraiškų, pateiktų pagal Programos priemonę, administravimu, vertinimu, atranka ir mokėjimo prašymų administravimu, turi teisę juos apskųsti. Mokėjimo agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali savo pasirinkimu apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Mokėjimo agentūros vadovui arba VI, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui. VI sprendimus, veikimą ar neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali apskųsti savo pasirinkimu žemės ūkio ministrui, ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai arba teismui šiame punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 213 punktą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas