Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. TS-185

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 191 straipsnio 6 dalimi, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 ir 27 punktais, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

3. Apie šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje  ir Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-185

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato budinčio globotojo, fizinio asmens, globojančio (besirūpinančio) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus (toliau – socialinis globėjas), veiklą, globos centro, budinčio globotojo, socialinio globėjo veiklos finansavimą.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Globos centras socialinių paslaugų įstaiga, kuriai Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu paskirta vykdyti globos centro funkcijas ir kuri, įgyvendindama  vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas, kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, kuri užtikrina, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje;

2.2. budintis globotojas fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su Globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;

2.3. socialinis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų programas. Socialinis globėjas globoja (rūpinasi) vaiką (vaiku) savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, yra vaiko atstovas pagal įstatymą. Socialinis globėjas taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų vaiką, siekdamas vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį;

2.4. globos koordinatorius – Globos centro socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas, atestuotas darbuotojas, koordinuojantis pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, šeimynos dalyviams, įtėviams. Atestuotas darbuotojas gali būti tik globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių globos koordinatoriumi;

2.5. kriziniai atvejaipasikeitusios vaiko (šeimos) situacijos, kurios sukelia vaikui (šeimai) neigiamų išgyvenimų, emocinę įtampą ir kurių vaikas (šeima) negali įveikti savarankiškai, tam reikalingi nauji įgūdžiai ir priemonės.

3. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Civiliniame kodekse, Socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme (toliau Išmokų vaikams įstatymas), Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų sąvokas.

 

II SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA

 

4. Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį ir fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

5. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir turi atlikti visas su šia veikla susijusias pareigas, vykdyti visas mokestines prievoles, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Sutarties formą ir kitas dokumentų formas, susijusias su vaiko apgyvendinimu, paslaugų organizavimu ir teikimu vaikui ir budinčiam globotojui, tvirtina Globos centro direktorius.

7. Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą:

7.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

7.2. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių);

7.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

8. Budintis globotojas privalo priimti vaiką bet kuriuo paros metu, vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys ir tai raštu suderinta su Globos centru, budinčiu globotoju.

9. Budintis globotojas gali vykdyti kelių Aprašo 7 punkte numatytų rūšių priežiūrą. Aprašo 7.1 papunktyje numatyta priežiūra gali būti keičiama į Aprašo 7.3 papunktyje numatytą priežiūrą, jei vaikui reikia ilgesnės nei 3 mėnesių priežiūros.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLA

 

10. Socialinis globėjas globoja (rūpinasi) vaiką (vaiku) savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, yra vaiko atstovas pagal įstatymą. Socialinis globėjas taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų vaiką, siekdamas vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį.

11. Socialinis globėjas gali globoti (rūpintis) vaiką (vaiku):

11.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

11.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam socialiniam globėjui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);

11.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis bus įvaikintas;

11.4. kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). 

12. Socialinis globėjas gali vykdyti kelių Aprašo 11 punkte numatytų rūšių globą (rūpybą). Socialinis globėjas vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. Socialinis globėjas vienu metu negali globoti (rūpintis), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius socialinio globėjo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

IV SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

14. Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

15. Globos centro funkcijos:

15.1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

15.2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;

15.3. vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);

15.4. vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VVTAĮT teritoriniam skyriui išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;

15.5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;

15.6. parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VVTAĮT teritoriniam skyriui;

15.7. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų mokymus pagal GIMK programas;

15.8. ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VVTAĮT teritoriniam skyriui dėl budinčių globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus;

15.9. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;

15.10. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

15.11. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;

15.12. teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;           

15.13. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;

15.14. kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);

15.15. vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;

15.16. pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą;

15.17. bendradarbiauja su Savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

15.18. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

15.19. teikia metodinę pagalbą šeimynoms, bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams;

15.20. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas Globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams;

15.21. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;

15.22. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.

 

V SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

16. Budinčio globotojo pareigos:

16.1. priimti vaiką savo gyvenamojoje vietoje ir užtikrinti vaiko priežiūrą: emocinį bei fizinį vaiko saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą;

16.2. aprūpinti vaiką būtinais daiktais (patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais, lavinamaisiais žaidimais ir t. t.), atsižvelgiant į jo amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes; tartis su vaiku dėl jam reikalingų daiktų, drabužių ir kt. priemonių pirkimo, vaikui sudaryti sąlygas dalyvauti įsigyjant šiuos daiktus, taip pat maisto produktus šeimai;

16.3. užtikrinti, kad vaikas visą paslaugos teikimo laikotarpį gautų tinkamą maitinimą įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir atsižvelgiant į vaiko pageidavimus;

16.4. būti atsakingas už pirmosios pagalbos suteikimą vaikui ir nuolatinį jo sveikatos būklės stebėjimą;

16.5. vaiko ligos atveju pirkti jam vaistus, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, taip pat vitaminus bei maisto papildus; pagal vaiko poreikius aprūpinti jį būtinomis techninės pagalbos, protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis;

16.6. bendradarbiauti su ugdymo įstaiga, siekiant ugdymo tikslų, dalyvauti ugdymo įstaigų susirinkimuose ir šventėse, padėti vaikui ruošti pamokas bei užtikrinti, kad vaikas turėtų visas reikiamas mokymosi priemones, saugiai nuvyktų į šią įstaigą;

16.7. sudaryti galimybę vaikui žaisti, sportuoti, bendrauti su kitais vaikais bei tenkinti kitus saviraiškos poreikius, lankyti būrelius, sporto, muzikos ir kitas vaikų neformaliojo ugdymo įstaigas;

16.8. sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir kitomis jo ugdymui reikalingomis priemonėmis, atitinkančiomis jo brandą, įgūdžius ir interesus;

16.9. užtikrinti galimybę vaikui bendrauti su savo tėvais, kitais giminaičiais pagal su Globos centru suderintą tvarką;

16.10. bendradarbiauti su Globos centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais (socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.);

16.11. dalyvauti rengiant individualų vaiko vystymosi planą ir užtikrinti jo įgyvendinimą;

16.12. nedelsiant informuoti Globos centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius emocinius ir fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamą specialistų pagalbą;

16.13. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Globos centro vaikui išlaikyti skirtas išmokas;

16.14. bendradarbiaujant su Globos centru ir su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis institucijomis / organizacijomis, siekti grąžinti vaiką į šeimą;

16.15. nedelsiant informuoti Globos centro administraciją apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

16.16. vykdyti kitas teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas pareigas.

17. Budinčio globotojo teisės:

17.1. gauti Globos centro kas mėnesį mokamą atlygį už teikiamas paslaugas prižiūrint vaiką (vaikus). Šis atlygis yra mokamas net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda vaiko (vaikų) budinčiam globotojui. Tais atvejais, kai sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų;

17.2. gauti iš Globos centro kas mėnesį mokamą vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą (jeigu tai numatyta Sutartyje), išmokas vaikui pagal Išmokų vaikams įstatymą;

17.3. gauti papildomų lėšų, jeigu tai numatyta Sutartyje;

17.4. gauti psichologinę pagalbą, individualias, grupines konsultacijas, supervizijas;

17.5. teikti Globos centrui prašymą paimti vaiką iš jo šeimos, kai:

17.5.1. budinčiam globotojui ar jo šeimai kyla reali grėsmė dėl vaiko, vaiko tėvų ar giminaičių elgesio, kai:

17.5.2. yra naudojamas bet kurios rūšies smurtas;

17.5.3. elgiamasi neadekvačiai;

17.5.4. budintis globotojas dėl pateisinamų priežasčių nebegali vykdyti Sutartyje numatytų funkcijų;

17.5.5. kitais nenumatytais atvejais.

 

VI SKYRIUS

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

18. Globos centras kiekvienais metais teikia informaciją Savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio ir planuojamų paslaugų teikimo Savivaldybės nustatyta tvarka.

19. Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, socialiniams globėjams finansuojamos iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

20. Savivaldybė skiria ir moka Globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs Sutartį su Globos centru, prižiūrimą vaiką:

20.1. vaiko globos (rūpybos) išmokas, išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

20.2. globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, mokamą Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

20.3. vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymo nustatyta tvarka;

20.4. kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

20.5. vienkartinę 500 Eurų dydžio išmoką vaiko apgyvendinimo vietai įkurti (toliau – įsikūrimo išmoka). Įsikūrimo išmoka turi būti naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu;

20.6. atlygį už teikiamas paslaugas – 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydį per mėnesį, kai šeimoje nėra prižiūrimas vaikas, kuris didinamas:     

20.6.1. po 0,25 MMA dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką;

20.6.2. po 0,5 MMA dydžio už kūdikį (iki vienų metų) ar vaiką su negalia.

21. Budinčiam globotojui gali būti mokami pagalbos pinigai:

21.1. už vieną vaiką iki 18 metų – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau − BSI) dydžio per mėnesį;

21.2. už du vaikus – 5 BSI dydžio per mėnesį;

21.3. už tris ir daugiau vaikų – 8 BSI dydžio per mėnesį;

21.4. už vaiką iki 3 metų – papildomai didinami 1 BSI dydžiu per mėnesį. 

22. Globos centras kas mėnesį perveda 20.1, 20.3, 20.5, 20.6 ir 20.7. papunkčiuose, 21 punkte numatytas ir iš Savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

23. Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą Globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz.: logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui) teikti, jų neperduodamas budinčiam globotojui, jei Sutartyje nenumatyta kitaip.

24. Kai budinčiam globotojui teikiamos laikino atokvėpio paslaugos, jam mokamas 1 MMA dydžio atlygis.

25. Budintys globotojai įsipareigoja 20.1, 20.3 papunkčiuose numatytas gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz.: maisto, drabužių, kanceliarinių prekių, higienos prekių, laisvalaikiui ir ugdymui skirtų išlaidų, kišenpinigių, medikamentų ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus Sutartyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, SOCIALINIAMS GLOBĖJAMS, GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS

 

26. Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

27. Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba.

28. Pagalbai budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, esant poreikiui – ir šeimynų dalyviams, įtėviams, koordinuoti Globos centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo paskiria globos koordinatorių. Globos koordinatorius skiriamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos ar nuo socialinio globėjo, globėjo giminaičio paskyrimo dienos, ar nuo šeimynos įsteigimo dienos, ar nuo įtėvio(-ių) gauto rašytinio prašymo teikti pagalbą dienos.                

29. Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai

30. Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji  susitikime  asmenys,  data,  susitikimų  turinys,  susitarimai,  jei  jie  buvo sudaryti,

susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.

31. Budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių ar pageidaujančiųjų jais tapti atranką, pasirengimą, tęstinius mokymus pagal GIMK programas vykdo globos centro specialistai – VVTAĮT parengti atestuoti darbuotojai. Globos centre turi dirbti ne mažiau kaip 2 atestuoti darbuotojai.

32. Globos centras organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų dalyvių, įtėvių savitarpio pagalbos grupes.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Sutartis su budinčiu globotoju, socialiniu globėju gali būti nutraukiama budinčio globotojo, socialinio globėjo iniciatyva, prieš tai Globos centrą įspėjus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, jei šeimoje nėra laikinai apgyvendinto ir prižiūrimo vaiko, ir ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų, jei šeimoje yra apgyvendintas ir prižiūrimas vaikas, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa baigiasi anksčiau šio termino. Tais atvejais, kai budinčiam globotojui dėl prižiūrimo vaiko ar jo tėvų, giminaičių elgesio kyla reali grėsmė jo ar jo šeimos narių sveikatai ir gyvybei, Sutartis gali būti nutraukta nedelsiant, suderinus tai su Globos centru.

34. Globos centras gali vienašališkai nutraukti Sutartį:

34.1. kai paaiškėja budinčio globotojo ar jo aplinkos asmenų bet kokios rūšies smurtas prieš prižiūrimą vaiką, neadekvatus budinčio globotojo elgesys vaiko atžvilgiu, ar esant kitoms aplinkybės, dėl kurių būtini tokie sprendimai ir tam yra VTAĮT pritarimas, iš anksto neįspėjęs budinčio globotojo. Apie nutrauktą sutartį budintis globotojas informuojamas raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;

34.2. kai budintis globotojas nevykdo Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ir Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir/ar be pateisinamos priežasties atsisako apgyvendinti ir prižiūrėti vaiką, budintį globotoją informuodamas motyvuotu raštu.

34.3. Globos centrų veiklos kokybės priežiūrą vykdo VTAĮT bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

_____________________________