LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-184 „DĖL PAGALBOS KOKYBIŠKŲ žemės ūkio ir maisto PRODUKTų GAMYBAI SKATINTI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 13 d. Nr. 3D-142

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pagal šias taisykles pagalba teikiama gamybai žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu oficialiai pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p.1).“

2. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų (toliau – saugomos nuorodos) registravimo paraiškų parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;“.

3. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškos parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;“.

4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal taisyklių II skyriaus nuostatas pareiškėjai taip pat gali būti asociacijos, kurių nariai gamina produktus pagal 4 ir 5 punkto reikalavimus, tačiau galutiniai valstybės pagalbos gavėjai – subjektai, kurie verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu. Asociacija turi pateikti informaciją apie savo narius Paraiškos pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles (toliau – paraiška) 7 punkte.

5. Papildau 12.21 papunkčiu:

12.21. kokybiško produkto etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo išlaidoms;“.

6. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. saugomų nuorodų registravimo paraiškų parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;“.

7. Pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4. garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškos parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;“.

8. Pripažįstu netekusiu galios 13.3 papunktį.

9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Skiriamos nereikšmingos pagalbos dydis mikroįmonėms gali siekti iki 80 proc., kitoms įmonėms – iki 70 proc. taisyklių 12.1, 12.2, 12.21, 12.6–12.8 papunkčiuose nurodytų išlaidų ir iki 100 proc. taisyklių 12.3–12.5 papunkčiuose nurodytų išlaidų, neatskaičiavus tiesioginių mokesčių. Pagal taisyklių 12.3 ir 12.4 papunkčius skiriamos nereikšmingos pagalbos suma vienam pagalbos gavėjui gali siekti iki 30 000 litų (trisdešimt tūkstančių litų), o pagal taisyklių 12.5 papunktį – iki 10 000 litų (dešimt tūkstančių litų).

Didžiausia nereikšmingos pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 50 000 litų (penkiasdešimt tūkstančių litų). Išlaidos, nurodytos taisyklių 12 punkte ir patirtos dėl to paties žemės ūkio ir (ar) maisto produkto, pagal šias taisykles kompensuojamos tik vieną kartą, išskyrus taisyklių 12.6–12.8 papunkčiuose nurodytas išlaidas, kurios gali būti kompensuojamos ateinančius 5 metus po produktų sertifikavimo ar įregistravimo. Nereikšminga pagalba teikiama tiesiogiai pagalbos gavėjui.“

10. Pakeičiu 25.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.4. likus lėšų, pagalba skiriama pareiškėjams, kurie užsiima žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimu ir prašo kompensuoti išlaidas pagal taisyklių 12.1, 12.2 ir 12.21 papunkčius.“

11. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Sprendimą dėl pagalbos skyrimo arba neskyrimo priima Agentūra savo nustatyta tvarka.“

12. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Agentūra, priėmusi sprendimą dėl pagalbos skyrimo arba neskyrimo, pervedusi pagalbos gavėjui avansą ir įvertinusi visus pateiktus mokėjimo prašymus, per 5 darbo dienas el. paštu pateikia Ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentui ataskaitą.“

13. Pakeičiu 1 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

9. Kita informacija

 

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymas

Pastabos

1.

Ar esate jūs ar jūsų sutuoktinis (-ė) patvirtinti paramos gavėjais pagal priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“?*

taip     ne

 

2.

Ar sutinkate elektroniniu paštu gauti Agentūros interneto svetainėse publikuojamas naujienas?

taip      ne

 

*pildo fiziniai asmenys“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Vigilijus Jukna