isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T-144

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-246 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. T-144 „Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo karantino Lietuvoje laikotarpiu“;

2.3. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. T-176 „Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo karantino Lietuvoje laikotarpiu“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-144

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių (toliau – mokesčiai) lengvatų teikimo pagal mokesčių mokėtojų prašymus tvarką Pakruojo rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymuose.

4. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimus Savivaldybės biudžeto sąskaita teikti šių mokesčių lengvatas (sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti):

4.1. nekilnojamojo turto;

4.2. žemės;

4.3. valstybinės žemės nuomos.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

5.  Prašymus dėl mokesčių lengvatų gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau visi kartu – asmenys), kurie Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, žemės arba nuomojasi valstybinę žemę ir yra deklaravę gyvenamąją vietą ar įregistravę įmonę.

6.  Prašymų teikimo motyvai:

6.1. nenumatytos, nepalankiai susiklosčiusios gyvenimo sąlygos ir ekonominės veiklos aplinkybės;

6.2. vykdoma veikla turi teigiamą poveikį Savivaldybės ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui;

6.3. susiklosčiusi nepalanki epideminė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacija Pakruojo rajone.

7.  Prašymus dėl 6.3 papunktyje numatytų aplinkybių gali teikti asmenys, kurie nekilnojamojo turto objektuose ar žemės sklypuose (ar atitinkamose tų sklypų dalyse) vykdė veiklas, kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama vykdyti paskelbto karantino laikotarpiu.

8.  Mokesčių lengvatos dėl susiklosčiusios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Pakruojo rajone gali būti teikiamos nuo 2020 m. lapkričio mėnesio iki karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos (arba draudimo vykdyti veiklą pabaigos) ir vieną mėnesį po karantino.

9.  Mokesčių lengvatos neteikiamos, jei:

9.1. asmenys turi įsiskolinimų valstybės ar Savivaldybės biudžetui už praėjusius mokestinius laikotarpius;

9.2. asmenims nuosavybės teise priklausantys pastatai / žemė išnuomoti kitiems asmenims;

9.3. asmenims nuosavybės teise priklausantys pastatai yra apleisti ir nenaudojami, žemė yra apleista ir nedirbama;

9.4. juridinis asmuo yra bankrutuojantis, likviduojamas arba sustabdęs savo veiklą;

9.5. asmenims nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai arba nuomojami valstybinės žemės sklypai yra deklaruojami ir yra gaunama už juos išmokų;

9.6. asmenys, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, karantino Lietuvoje laikotarpiu galėjo (gali) vykdyti nuotolinę (internetinę ar vykdomą kitomis ryšio priemonėmis) prekybą, kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;

9.7. asmenų prašymai ir / ar su jais pateikti dokumentai neatitinka Aprašo nustatytų reikalavimų ir Savivaldybės administracijos prašymu nepatikslinami ir / ar nepateikiami reikalingi dokumentai.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR SVARSTYMAS

 

10Asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą, turi pateikti Savivaldybės administracijai prašymą ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu ([email protected]) bei prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

11.  Asmenys, prašantys suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą, pateikia Savivaldybės administracijai motyvuotą prašymą pagal šio Aprašo 1 priedą.

12.  Asmenys, prašantys suteikti žemės mokesčio lengvatą, pateikia Savivaldybės administracijai motyvuotą prašymą pagal šio Aprašo 2 priedą.

13.  Asmenys, prašantys suteikti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, pateikia Savivaldybės administracijai motyvuotą prašymą pagal šio Aprašo 3 priedą.

14.  Asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą, kartu su prašymu turi pateikti:

14.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

14.2. Valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo kopiją apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą, žemės ar valstybinės žemės sklypą (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma);

14.3. nekilnojamojo turto, žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos kopiją (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma);

14.4. pažymą apie atsiskaitymus su Valstybine mokesčių inspekcija, o juridinis asmuo ir su Valstybinio socialinio draudimo fondu (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 dienų iki prašymo pateikimo datos);

14.5. prašymo teikimo motyvą patvirtinančius dokumentus (informaciją dėl patirtų nuostolių, informaciją apie veiklą, turinčią teigiamą poveikį Savivaldybei);

14.6. kitus prašymo pagrįstumą patvirtinančius dokumentus.

15.  Prašymus dėl lengvatų teikimo nagrinėja ir Savivaldybės tarybos sprendimo projektus dėl mokesčių lengvatų suteikimo rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Jeigu nagrinėjant prašymą nustatoma, kad trūksta prašymui nagrinėti reikalingų duomenų ir / ar pateikti ne visi pagal Aprašą reikalingi dokumentai, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius kreipiasi į asmenį dėl prašymo patikslinimo ir / ar papildomų dokumentų pateikimo.

16Prašymai dėl lengvatų susiklosčius epideminei COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai Pakruojo rajone  pateikiami per du mėnesius po karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos pagal šio Aprašo priedais nustatytas formas. Prašymus nagrinėja Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, kuri teikia siūlymą Savivaldybės tarybai dėl lengvatos suteikimo, suteikimo iš dalies ar nesuteikimo.

17Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo ar nesuteikimo, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius raštu apie tai praneša pareiškėjui, apie suteiktą lengvatą informuoja ir Valstybinę mokesčių inspekciją.

18.  Išaiškėjus aplinkybėms, kad lengvatos gavėjas pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimą dėl mokesčio lengvatos suteikimo, Savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio lengvatos suteikimo pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu. Apie tai informuojamas pareiškėjas ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.  Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

20.  Aprašas gali būti pildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

21.  Tai, kas nereglamentuota šiame Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

22.  Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________

 

Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės

žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys)

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

 

 

PRAŠYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO

 

_____________________ 

(data)

 

Mokesčio lengvatos teikimo motyvacija:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nekilnojamojo turto objekto (-ų) adresas:

________________________________________________________________________________

Nekilnojamojo turto objekto (-ų) unikalus (-ūs) Nr.:

________________________________________________________________________________

Laikotarpis, už kurį prašoma suteikti lengvatą:

________________________________________________________________________________

Prašomos suteikti lengvatos dydis:

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Fiziniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

1.1. Nekilnojamojo turto deklaracijos kopiją;

1.2. Valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį turtą kopiją;

1.3. pažymą apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija;

1.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. Juridiniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

2.1. Nekilnojamojo turto deklaracijos kopiją;

2.2. Valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį turtą kopiją;

2.3. pažymas apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondu;

2.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

3. Informacija dėl patirtų nuostolių, įrodymai (raštiški susitarimai), informacija, ar turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams, ir kita svari informacija, kurios pagrindu būtų galima objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokesčio lengvatą pagrįstumą;

4. Kiti prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta  informacija yra teisinga.

 

 

_____________________                             _______________________________

(parašas)                                                                (Fizinio asmens vardas, pavardė)  

(juridinio asmens valdymo organo pareigos

ar įgalioto asmens vardas pavardė)

 

 

Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės

žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys)

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

 

PRAŠYMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO

 

_____________________ 

(data)

 

Mokesčio lengvatos teikimo motyvacija:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) adresas (-ai):

________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr.:

________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) plotas (ha):

________________________________________________________________________________

Laikotarpis, už kurį prašoma suteikti lengvatą:

________________________________________________________________________________

Prašomos suteikti lengvatos dydis:

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Fiziniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

1.1. žemės mokesčio deklaracijos kopiją;

1.2. Valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą kopiją;

1.3. pažymą apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija;

1.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. Juridiniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

2.1. žemės mokesčio deklaracijos kopiją;

2.2. Valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą kopiją;

2.3. pažymas apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondu;

2.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

3. Informacija dėl patirtų nuostolių, įrodymai (raštiški susitarimai), informacija, ar turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams, ir kita svari informacija, kurios pagrindu būtų galima objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokesčio lengvatą pagrįstumą.

4. Kiti prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta  informacija yra teisinga.

_____________________                                  ______________________________

(Parašas)                                                                           (Fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio asmens valdymo organo pareigos

ar įgalioto asmens vardas pavardė)

 

Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės

žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys)

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

 

 

PRAŠYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO

 

_____________________ 

(data)

 

Mokesčio lengvatos teikimo motyvacija:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) adresas (-ai):

________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr.:

________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) plotas (ha):

________________________________________________________________________________

Laikotarpis, už kurį prašoma suteikti lengvatą:

________________________________________________________________________________

Prašomos suteikti lengvatos dydis:

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Fiziniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

1.1. valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos kopiją;

1.2. Valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuomojamą valstybinį žemės sklypą kopiją;

1.3. pažymą apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija;

1.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. Juridiniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

2.1. valstybinės žemės nuomos mokesčių deklaracijos kopiją;

2.2. Valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuomojamą valstybinį žemės sklypą kopiją;

2.3. pažymas apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondu;

2.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

3. Informacija dėl patirtų nuostolių, įrodymai (raštiški susitarimai) ir kita svari informacija, kurios pagrindu būtų galima objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokesčio lengvatą pagrįstumą.

4. Kiti prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta  informacija yra teisinga.

_____________________                                  ___________________________

(Parašas) (Fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio asmens valdymo organo pareigos

ar įgalioto asmens vardas pavardė)