Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

 

2019 m. gegužės 23 d.  Nr. DV-307

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir atsižvelgdamas į tai, kad Pasvalio rajono savivaldybė butus daugiabučiame name, esančiame Biržų g. 95E, Pasvalys:

1. S k i r i u penkerių metų laikotarpiui UAB „Pasvalio butų ūkis“ (buveinė – Gėlių g. 5A, LT-39136, Pasvalys, kodas 169176222, PVM mokėtojo kodas LT691762219) šio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi:

Daugiabučio namo adresas

Daugiabučio namo bendras plotas

Daugiabučio namo naudingas plotas

Gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius

Daugiabučiam namui priskirtas žemės sklypo plotas ir patalpų savininkų teisės į jį ar jo dalį

Biržų g. 95E, Pasvalio m.

157,85 m2

157,85 m2

4/0

0,0483 m2

Maksimalus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas daugiabučiame name – 0,0726 Eur už vieną kvadratinį metrą su PVM.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus įgaliojimai pasibaigia 2024 m. gegužės d., taip pat įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją, sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais;

2.2. likus 6 mėnesiams iki bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, jeigu bus gauta bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų rašytinių pageidavimų spręsti bendrojo naudojimo administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba Pasvalio rajono savivaldybės administracija gaus daugiabučio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūra bus padedama iš naujo;

2.3. nesant šio įsakymo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytų aplinkybių, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas daugiabučiui namui bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui;

2.4. butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

3. P a v e d u:

3.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriui apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą teisės aktų nustatyta tvarka pranešti UAB „Pasvalio butų ūkis“, paskelbti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

3.2. UAB „Pasvalio butų ūkis“ bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą paskelbti daugiabučio namo skelbimų lentoje.

Sprendimas (Potvarkis) per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Povilas Balčiūnas