LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ „KAISAKAS“ APMOKĖTOS IŠSIKĖLUSIO KANDIDATO FABIJONIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOJE NR. 5 VYGANTO PUNDZEVIČIAUS POLITINĖS REKLAMOS

 

2021 m. vasario 11 d. Nr. Sp-36

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 2 ir 8 dalimis, 8, 10, 12 straipsniais, 14 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. sausio 26 d. pažymą Nr. 3-14 (1.2) „Dėl VšĮ „Kaisakas“ apmokėtos išsikėlusio kandidato Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 Vyganto Pundzevičiaus politinės reklamos“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti išsikėlusio kandidato Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 Vyganto Pundzevičiaus politinės reklamos gamybos (laiškų spausdinimo – 567,90 Eur, vokavimo – 709,79 Eur, iš viso – 1 277,69 Eur) išlaidas kandidato 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis.

2. Pripažinti nepinigine auka išsikėlusio kandidato Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 Vyganto Pundzevičiaus politinei kampanijai finansuoti VšĮ „Kaisakas“ apmokėtas politinės kampanijos išlaidas (1 277,69 Eur).

3. Pripažinti, kad finansuojant išsikėlusio kandidato Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 Vyganto Pundzevičiaus politinę kampaniją pažeistos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo:

3.1. 8 straipsnio 3 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis – kandidatui gavus nepiniginę auką iš juridinio asmens;

3.2. 10 straipsnio 6, 7, 8 ir 11 dalys – neužpildžius aukų lapo ir neužregistravus nepiniginės aukos;

3.3. 14 straipsnio 1 dalis – apmokėjus politinės kampanijos išlaidas ne iš politinės kampanijos sąskaitos;

3.4. 17 straipsnio 6 ir 7 dalys – Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodžius politinės kampanijos lėšų ir išlaidų.

4. Pripažinti, kad finansuojant išsikėlusio kandidato Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5  Vyganto Pundzevičiaus politinę kampaniją šiurkščiai pažeistas Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktas – politinę kampaniją finansavus juridinio asmens nepinigine auka.

5. Pripažinti, kad VšĮ „Kaisakas“, suteikęs nepiniginę auką išsikėlusiam kandidatui Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 Vygantui Pundzevičiui, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnio 4 dalį.

6. Įpareigoti išsikėlusį kandidatą Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 Vygantą Pundzevičių gautos juridinio asmens nepiniginės aukos dydžio sumą (1 277,69 Eur) per 20 darbo dienų pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

7. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Vyganto Pundzevičiaus 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 1 punkte nurodytomis išlaidomis (1 277,69 Eur) ir 2 punkte nurodyta nepinigine auka (1 277,69 Eur).

8. Perduoti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus surinktą informaciją dėl VšĮ „Kaisakas“ apmokėtų politinės reklamos gamybos išlaidų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nagrinėti pagal kompetenciją.

 

Sprendimą dėl politinės kampanijos dalyvio padaryto šiurkštaus Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimo politinės kampanijos dalyvis per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kiti sprendimo punktai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė