LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisingumo ministro 2002 m. GRUODŽIO 30 d. įsakymo nr. 400 „dėl antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, antstolių viešo konkurso tvarkos APRAŠO, antstolių VEIKLOS tikrinimo tvarkos APRAŠO, antstolių informacinės sistemos nuostatų, antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir antstolių atestavimo TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. birželio 11 d. Nr. 1R-98

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Antstolių atestavimo komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“, ir 13 punktą išdėstau taip:

13. Komisija sprendimus jos kompetencijai priskirtais klausimais priima balsų dauguma. Komisijos posėdyje dalyvaujantis narys, balsuodamas dėl sprendimo, susilaikyti negali. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko (pirmininkaujančiojo) nuomonė.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                     Elvinas Jankevičius