Paveikslėlis, kuriame yra simbolis, eskizas, tekstas, emblema  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STATYTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2024 m. sausio 25 d. Nr. T-6

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies        20 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 32 straipsnio 6 ir 61 dalimis, 34 straipsnio 1 dalimi, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisykles (pridedama).

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės merė             Nijolė Guobienė

 

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-6

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STATYTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išduodamų sutikimų statyti Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius (toliau – Sutikimas) išdavimo tvarką.

2. Sutikimus išduoda Savivaldybės meras (toliau – Meras), arba Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta tvarka įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

Sutikimai išduodami per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS). Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (www.planuojustatau.lt).

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

3. Sutikimas suteikia teisę:

3.1. statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius (visų tipų lieptus, jachtų ir valčių elingus, laikinuosius nesudėtinguosius sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens sportui ir pramogoms organizuoti), išskyrus hidrotechnikos statinius;

3.2. naudoti laikinaisiais nesudėtingaisiais statiniais užimtą valstybinės reikšmės paviršinį vandens telkinį.

4. Sutikimas išduodamas šiems asmenims (toliau – Asmuo):

4.1. privataus žemės sklypo savininkui, kurio valdomas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį;

4.2. valstybinės žemės naudotojui, kurio naudojamas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį;

4.3. valstybės ir savivaldybės institucijoms, jeigu valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planuojamas statyti laikinasis nesudėtingasis statinys yra reikalingas šių institucijų funkcijoms atlikti.

5. Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai tarp valdomo ar naudojamo žemės sklypo ribos ir valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio ribos yra įsiterpęs žemės plotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą įsiterpusio žemės ploto apibrėžimą, laikoma, kad valdomas ar naudojamas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, ir sprendimas išduoti Sutikimą (1 priedas) ar atsakyti išduoti Sutikimą ( 2 priedas) priimamas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio riba laikoma riba, nustatyta  Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinyje.

6. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, per ŽIS inicijuoja sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – Sutikimo paslauga) ir joje pateikia:

6.1. užpildytą elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą (toliau – Prašymas išduoti Sutikimą);

6.2. žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, bendraturčio sutikimą dėl planuojamo laikinojo nesudėtingojo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kai žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (tais atvejais, kai Prašymą išduoti Sutikimą teikia ne visi žemės sklypo bendraturčiai);

6.3. statytojo (užsakovo) įgaliojimą, kai Prašymą išduoti Sutikimą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo;

6.4. kai statomi Taisyklių 3.1 punkte nurodyti statiniai, kuriems reikalingas statybą leidžiantis dokumentas – nuorodą į laikinojo nesudėtingojo statinio projektą, kai projektas pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.5. kai statomi Taisyklių 3.1 punkte nurodyti statiniai, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas ir kai statomi Taisyklių 3.1 punkte nurodyti statiniai, kuriems reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau laikinojo nesudėtingojo statinio projektas nėra pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintą statybos projektą (kai jį privaloma rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, nuostatas) arba laikinojo nesudėtingojo statinio įrengimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planą (toliau – Planas);

6.6. kai planuojami statyti jachtų ir valčių elingai, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, - nuorodą į teritorijų planavimo dokumentą, kuriame suplanuota paminėtų statinių statyba, kai jis yra registruotas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

7. Asmuo Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją pateikia naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis ir, naudodamasis šiomis priemonėmis, nurodo arba Sutikimo paslaugos aplinkoje esančio žemėlapio dalyje pažymi planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinates.

8. Planas, kai jis turi būti pateiktas Taisyklių 6.5 papunktyje nurodytu atveju, rengiamas masteliu 1:500–1:1000, naudojant topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapį, įtrauktą į Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. D1-261 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“, Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Plane turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos, Georeferencinio pagrindo kadastre kaupiama vandens telkinio kranto linija ir planuojamo statyti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikinojo nesudėtingojo statinio vieta, nurodyti šį statinį apibūdinantys duomenys (ilgis, plotis, aukštis, kampų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir kt.).

9. Laikinojo nesudėtingojo statinio projektas, nurodytas Taisyklių 6.4 papunktyje, laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintas statybos projektas arba Planas, nurodytas Taisyklių 6.5 papunktyje, turi būti suderinti su:

9.1. atitinkamo regioninio ar nacionalinio parko arba biosferos rezervato direkcija, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijas;

9.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas;

9.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į pasienio juostą, o jeigu jos nėra, – 100 m atstumu nuo valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto;

9.4. akcine bendrove Vidaus vandens kelių direkcija, jeigu paviršinis vandens telkinys patenka į Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą;

9.5. žvejybos ploto naudotoju, kai planuojama statyti laikinuosius nesudėtinguosius sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens sportui ir pramogoms organizuoti, jeigu laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į žvejybos plotą, kuriam yra išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo nuostatomis.

10. Savivaldybės administracijos skyrius (toliau – Skyrius) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos patikrina, ar kartu su Prašymu išduoti Sutikimą pateikti visi šių Taisyklių 6.2-6.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai, ar pateiktas Planas, kai jis privalomas, atitinka Taisyklių 8 punkto reikalavimus, ar laikinojo nesudėtingojo statinio projektas arba laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintas statybos projektas arba Planas yra suderintas su Taisyklių 9 punkte nurodytais subjektais, ar planuojamo laikinojo nesudėtingojo statinio statyba valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje neprieštarauja šių Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės žemės naudojimą ir valstybinių vandens telkinių priežiūrą, tvarkymą ir administravimą, nuostatoms, taip pat patikrina, ar nurodytos / pažymėtos planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinatės.

11. Jeigu kartu su Prašymu išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 6.2–6.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir (ar) Planas neatitinka Taisyklių 8 punkto reikalavimų, ir (ar) planuojamo laikinojo nesudėtingojo statinio statyba valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje prieštarauja šių Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės žemės naudojimą ir valstybinių vandens telkinių priežiūrą, tvarkymą ir administravimą, nuostatoms, ir (ar) nenurodytos / nepažymėtos planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinatės, Skyrius ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai Sutikimo paslaugos priemonėmis praneša Prašymą išduoti Sutikimą pateikusiam Asmeniui, jį informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus (3 priedas). Asmuo, pašalinęs Skyriaus nurodytus trūkumus, naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis, pateikia naują Prašymą išduoti Sutikimą ir prideda Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus.

12. Kai valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir privačiam asmeniui ir bendraturčiai nėra susitarę dėl naudojimosi vandens telkiniu tvarkos ir nebuvo gautas valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio bendraturčio pritarimas raštu dėl laikinojo nesudėtingojo statinio statybos ir jo naudojimo bendrosios dalinės nuosavybės teise valstybei ir asmeniui priklausančiame valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, Skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos elektroninėmis informacijos teikimo priemonėmis raštu kreipiasi į valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio bendraturtį, prašydamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pateikti informaciją, ar bendraturtis neprieštarauja dėl laikinojo nesudėtingojo statinio statybos ir jo naudojimo bendrosios dalinės nuosavybės teise valstybei ir asmeniui priklausančiame valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.

Tais atvejais, kai nėra žinomas valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio bendraturčio elektroninio pašto adresas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos paviršinio vandens telkinio bendraturčiui siunčiamas raštas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), o pašto paslaugos teikėjas šią siuntą įteikia kaip pašto siuntą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu. Šiuo atveju Asmuo, pateikęs Prašymą išduoti Sutikimą, Sutikimo paslaugos priemonėmis informuojamas, kad Prašymo išduoti Sutikimą nagrinėjimo terminas pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas pratęsiamas 10 darbo dienų.

Valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio bendraturčiui Skyriaus išsiųsto rašto gavimo diena, nuo kurios skaičiuojamas 3 darbo dienų terminas, per kurį bendraturtis turi pateikti         pritarimą / nepritarimą planuojamų statinių statybai, laikoma diena, kai raštas išsiunčiamas el. paštu arba kai raštas, išsiųstas per E. pristatymo sistemą, įteikiamas gavėjui.

13. Skyrius, raštu gavęs Taisyklių 12 punkte nurodyto bendraturčio pritarimą planuojamo statinio statybai, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos parengia, suderina ir Merui arba įgaliotam administracijos direktoriui teikia pasirašyti Sutikimą (1 priedas) arba sprendimą jo neišduoti (2 priedas). Kai bendraturtis nepritaria planuojamų statinių statybai arba per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos nepateikia Skyriui prašomos informacijos, Meras arba įgaliotas administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atsisako išduoti Sutikimą.

14. Sprendimas išduoti Sutikimą arba atsisakyti jį išduoti, priimamas ne vėliau kaip per           10 darbo dienų nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio bendraturčiui informacija teikiama raštu, siunčiamu per                E. pristatymo sistemą. Tokiais atvejais Prašymo išduoti Sutikimą nagrinėjimo terminas pagal Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas pratęsiamas 10 darbo dienų.

15. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, jeigu:

15.1. išdavus Sutikimą būtų pažeistos šių Taisyklių ir (ar) kitų su valstybinės žemės naudojimu susijusių teisės aktų nuostatos;

15.2. Taisyklių 12 punkte nurodytas bendraturtis prieštarauja arba nepateikia 12 punkte nurodytos informacijos dėl laikinojo nesudėtingojo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje;

15.3. pastačius laikinąjį nesudėtingąjį statinį numatoma vykdyti veikla prieštarautų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (savivaldybės bendrojo plano ir (ar) jos dalies bendrojo plano, jeigu šis parengtas, sprendiniams ir pan.).

16. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas statyti laikinojo nesudėtingojo statinio projekte arba laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane nurodytus laikinuosius nesudėtinguosius statinius pagal laikinojo nesudėtingojo statinio projekte arba laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane nurodytus sprendinius ir naudoti laikinaisiais nesudėtingaisiais statiniais užimtą valstybinės reikšmės paviršinį vandens telkinį.

17. Reikalavimai statant laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje:

17.1. asmuo gali statyti tik vieną laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, besiribojančiame su nuosavybės teise valdomu arba naudojamu valstybinės žemės sklypu, išskyrus atvejus, kai laikinieji nesudėtingieji statiniai statomi valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su žemės ūkio paskirties rekreacinio naudojimo žemės sklypu ar kitos paskirties rekreacinių teritorijų žemės sklypu arba kai laikinųjų nesudėtingųjų statinių statyba numatyta teritorijų planavimo dokumente arba viešojo aukciono sąlygose. Reikalavimas statyti tik vieną laikinąjį nesudėtingąjį statinį netaikomas valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms planuojamas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje statyti laikinasis nesudėtingasis statinys yra reikalingas šių institucijų funkcijoms atlikti.

Kai žemės sklypas (išskyrus žemės ūkio paskirties rekreacinio naudojimo žemės sklypus ar kitos paskirties rekreacinių teritorijų žemės sklypus), besiribojantis su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, kiekvienas bendraturtis gali statyti po vieną laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, besiribojančiame su to asmens valdoma žemės sklypo dalimi, nebent yra pateikiamas dokumentas, kurio pagrindu bendraturtis perleidžia šią teisę kitam bendraturčiui.

Kai pagal šias Taisykles valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su vienu žemės sklypu, gali būti statomi ir naudojami keli laikinieji nesudėtingieji statiniai, atstumas tarp šių laikinųjų nesudėtingųjų statinių turi būti ne mažesnis nei ilgiausio iš šių laikinųjų nesudėtingųjų statinių ilgis, tačiau visais atvejais ne mažesnis nei 20 m, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) viešojo aukciono sąlygas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kuriame planuojama statyti  laikinuosius nesudėtinguosius statinius, nustatyti kiti laikinųjų nesudėtingųjų statinių statybos reikalavimai;

17.2. valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planuojamas statyti laikinasis nesudėtingasis statinys negali būti ilgesnis kaip 25 proc. toje vietoje, kurioje planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį, esančio valstybinio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pločio, matuojant atstumą statmenai nuo pakrantės, kurioje planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį, iki priešingoje pusėje esančios valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pakrantės, bet visais atvejais ne didesnis kaip 15 m ilgio ir 40 kv. m. ploto, išskyrus atvejus kai viršvandeninės augalijos juosta yra platesnė nei 15 m, leidžiama statyti ilgesnius lieptus, bet išsikišančius ne daugiau kaip 2 m už viršvandeninės augalijos juostos. Kai viršvandeninės augalijos juosta yra platesnė nei    15 m, liepto plotas gali būti didesnis plotu, kuris du kartus didesnis už viršvandeninės juostos ir 15 m ilgio skirtumą.

17.3. Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytų valstybės ir savivaldybės institucijų valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planuojamas statyti laikinasis nesudėtingasis statinys negali būti platesnis nei šių institucijų valdomo / naudojamo žemės sklypo ar valstybinės žemės sklypo, neperduoto valdyti / naudoti kitiems asmenims, ar valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ploto kraštinės, besiribojančios su vandens telkiniu, ilgis;

17.4. jachtų ir valčių elingai gali būti statomi valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su žemės ūkio paskirties rekreacinio naudojimo žemės sklypu ar kitos paskirties rekreacinių teritorijų žemės sklypu, kai statomi elingai, numatyti Zarasų rajono savivaldybės ar jos dalies bendrajame plane ir (ar) saugomos teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytoje rekreacijai skirtoje teritorijoje. Šio papunkčio reikalavimas statyti valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su žemės ūkio paskirties rekreacinio naudojimo žemės sklypu ar kitos paskirties rekreacinių teritorijų žemės sklypu, netaikomas valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms jachtų ir valčių elingų statyba valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje reikalinga jų funkcijoms atlikti.

18. Sutikimas išduodamas 10 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Valstybinės žemės naudotojui Sutikimas išduodamas iki valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui.

Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, Sutikimo galiojimas baigiasi, ir Asmuo apie tai informuojamas Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka.

19. Pasikeitus Asmeniui, kuriam buvo išduotas Sutikimas, naujasis Asmuo perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas, nekeičiant išduoto Sutikimo.

20. Jeigu pageidaujama keisti laikinojo nesudėtingojo statinio projekte ar supaprastintame statybos projekte ar Plane nurodytų planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingųjų statinių statybos vietą ar kitas charakteristikas (rūšį, pagrindinius matmenis plane ir aukščius ar pan.), Asmuo pateikia naują Prašymą išduoti Sutikimą, kuris nagrinėjamas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

21. Sutikimo galiojimas Asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka, kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau nei 10 metų, jeigu valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio nenumatoma naudoti kitoms reikmėms.

Valstybinės žemės naudotojui Sutikimo galiojimas Asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka, iki valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui.

22. Tais atvejais, kai paviršiniame vandens telkinyje yra pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ir pateikiamas Prašymas išduoti Sutikimą dėl jų statybos, apie galimai neteisėtą statybą informuojama Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Statybos inspekcija). Tokiu atveju priimamas Sprendimas atsisakyti išduoti Sutikimą ir informuojama, kad Pareiškėjas galės pateikti naują prašymą po Statybos inspekcijos priimto sprendimo.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

24. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikinąjį nesudėtingąjį statinį anksčiau nei baigiasi Sutikimo galiojimas, pagal Sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų turi būti pašalinti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie įvykdytus reikalavimus Asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Skyrių.

25. Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui Taisyklių 18 punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju arba jeigu valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys naudojamas ne pagal Sutikime nurodytas sąlygas. Apie Sutikimo galiojimo nutraukimą Asmuo informuojamas Skyriaus raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Sutikimo galiojimo nutraukimo. Nutraukus Sutikimo galiojimą Asmuo apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutikimo galiojimo nutraukimo. Savivaldybė neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

26. Skyrius, gavęs Asmens pranešimą apie laikinųjų nesudėtingųjų statinių (toliau – statiniai), pastatytų valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, laikino naudojimo pabaigą ir teritorijos sutvarkymą arba pasibaigus išduoto Sutikimo galiojimo terminui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų atlieka faktinių duomenų patikrinimą vietovėje (toliau – Patikrinimas), kurio metu patikrina, ar valstybinė žemė nėra naudojama ir ar yra sutvarkyta (4 priedas). Patikrinimo metu nustatęs, kad statiniai nėra pašalinti ir (ar) valstybinė žemė nėra sutvarkyta, Skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Patikrinimo atlikimo dienos elektroninėmis priemonėmis informuoja Asmenį apie Patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir nurodo 10 darbo dienų terminą, per kurį turi būti pašalinti statiniai ir sutvarkyta valstybinė žemė. Asmeniui nepašalinus statinių iki Skyriaus nurodyto termino, informacija apie valstybinės žemės naudojimo pažeidimą perduodama Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

27. Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus ir Skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą ar atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

______________________

 

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens

telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių

1 priedas    

 

(Sutikimo statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje išdavimo formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL SUTIKIMO STATYTI LAIKINĄJĮ NESUDĖTINGĄJĮ STATINĮ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIAME VANDENS TELKINYJE

 

 

Zarasų rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu ir 4 priedo 1.2 papunkčiu, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į ________________________________________________________________________________

(data) (fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

 

prašymą, neprieštarauja dėl ___________________________________________________ statybos

(laikinojo nesudėtingojo statinio pavadinimas)

____________________________________________________________________________,

(valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pavadinimas)

kurį patikėjimo teise valdo Zarasų rajono savivaldybė ir šio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio naudojimo, dalyje, besiribojančioje su

___________________________________________ nuosavybės teise priklausančiu / naudojamu*

(žemės sklypo savininko (-ų) / naudotojo (-ų), vardas, pavardė*)

žemės sklypu _________________________.

(kadastro Nr.)

Sutikimas galioja iki ___________.

(data)

Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, Sutikimo galiojimas baigiasi.

Pagal sutikimą valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje pastatytas nesudėtingasis statinys yra laikinasis statinys ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinės reikšmės paviršinį vandens telkinį anksčiau, nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų turi būti pašalinti ir teritorija sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Zarasų rajono savivaldybės mero arba įgalioto administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, jeigu valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas.

Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius informuos raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Zarasų rajono savivaldybė neatsako už patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Sutikimas galioja tik laikinojo nesudėtingojo statinio projekto brėžinyje / laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastinto statybos projekto brėžinyje / laikinojo nesudėtingojo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje plane* pažymėtiems statiniams statyti ir naudoti laikinaisiais nesudėtingaisiais statiniais užimtą valstybinės reikšmės paviršinį vandens telkinį. Laikinojo nesudėtingojo statinio projekto brėžinys / laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastinto statybos projekto brėžinys / laikinojo nesudėtingojo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planas* yra neatskiriama šio sutikimo dalis.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_________________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

 

 

 

(Sutikimo statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje išdavimo formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL SUTIKIMO STATYTI LAIKINĄJĮ NESUDĖTINGĄJĮ STATINĮ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIAME VANDENS TELKINYJE

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Mero potvarkiu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu ir 4 priedo 1.2 papunkčiu, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių

patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į _____________________________________________________

(data) (fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

 

prašymą, neprieštarauja dėl ___________________________________________________ statybos

(laikinojo nesudėtingojo statinio pavadinimas) 

____________________________________________________________________________,

(valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pavadinimas)

kurį patikėjimo teise valdo Zarasų rajono savivaldybė ir šio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio naudojimo, dalyje, besiribojančioje su

___________________________________________ nuosavybės teise priklausančiu / naudojamu*

(žemės sklypo savininko (-ų) / naudotojo (-ų), vardas, pavardė*)

žemės sklypu _________________________.

(kadastro Nr.)

Sutikimas galioja iki ___________.

(data)

Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, Sutikimo galiojimas baigiasi.

Pagal sutikimą valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje pastatytas nesudėtingasis statinys yra laikinasis statinys ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinės reikšmės paviršinį vandens telkinį anksčiau, nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų turi būti pašalinti ir teritorija sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Zarasų rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Zarasų rajono savivaldybės mero arba įgalioto administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, jeigu valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas.

Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Zarasų rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyrius informuos raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Zarasų rajono savivaldybė neatsako už patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Sutikimas galioja tik laikinojo nesudėtingojo statinio projekto brėžinyje / laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastinto statybos projekto brėžinyje / laikinojo nesudėtingojo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje plane* pažymėtiems statiniams statyti ir naudoti laikinaisiais nesudėtingaisiais statiniais užimtą valstybinės reikšmės paviršinį vandens telkinį. Laikinojo nesudėtingojo statinio projekto brėžinys / laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastinto statybos projekto brėžinys / laikinojo nesudėtingojo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planas* yra neatskiriama šio sutikimo dalis.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_________________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens

telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ STATYTI laikinąjį nesudėtingąjį STATINĮ valstybinės reikšmės paviršiniame VANDENS TELKINYJE

 

Zarasų rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu ir 4 priedo 1.2 papunkčiu, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“, išnagrinėjo Jūsų __________ prašymą ir atsižvelgdamas į tai, kad ____________________________________

(data) (teisės aktai ir motyvai, kuriais remiantis neišduodamas

________________________________________________________________________________________________

sutikimas statyti ir naudoti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje)

 

atsisako išduoti sutikimą statyti ______________________________________________________ ,

(laikinojo nesudėtingojo statinio pavadinimas)  

planuojamą statyti ___________________________________________, kurį patikėjimo teise valdo

(valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pavadinimas)

Zarasų rajono savivaldybė, dalyje, besiribojančioje su  nuosavybės teise priklausančiu / naudojamu* žemės sklypu ____________________.

(žemės sklypo kadastro Nr.)

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

Zarasų rajono savivaldybės meras

 

(Rengėjo nuoroda)

______________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

 

 

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ STATYTI laikinąjį nesudėtingąjį STATINĮ valstybinės reikšmės paviršiniame VANDENS TELKINYJE

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Zarasų rajono, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu ir 4 priedo 1.2 papunkčiu, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“, išnagrinėjo Jūsų__________ prašymą ir atsižvelgdamas į tai, kad _______________

(data)                                                                                     (teisės aktai

________________________________________________________________________________________________

ir motyvai, kuriais remiantis neišduodamas sutikimas statyti ir naudoti

________________________________________________________________________________________________

laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje)

 

atsisako išduoti sutikimą statyti ______________________________________________________ ,

(laikinojo nesudėtingojo statinio pavadinimas)  

planuojamą statyti ___________________________________________, kurį patikėjimo teise valdo

(valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pavadinimas)

Zarasų rajono savivaldybė,  dalyje,  besiribojančioje su  nuosavybės teise priklausančiu / naudojamu* žemės sklypu ____________________.

(žemės sklypo kadastro Nr.) 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_________________

*Nurodoma tai, kas reikalinga.

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens

telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Rašto dėl nurodymo papildyti prašymą išduoti sutikimą statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ STATYTI LAIKINĄJĮ NESUDĖTINGĄJĮ STATINĮ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIAME VANDENS TELKINYJE IR KITŲ DOKUMENTŲ TRŪKUMŲ

 

 

Zarasų rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyrius, atsižvelgdamas į ____________ prašymą

(data)

________________, informuoja, kad būtina

(registracijos Nr.)

ištaisyti šiuos trūkumus: ______________________.

Ištaisius šiame rašte nurodytus trūkumus ir pateikus naują prašymą išduoti sutikimą statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius, bus sprendžiamas klausimas dėl sutikimo išdavimo.

Šis raštas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

 

 

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens

telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių

4 priedas

 

(faktinių duomenų patikrinimo vietovėje formos pavyzdys)

 

 

Išduoto sutikimo pavadinimas, data ir numeris

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai) ir/ar žemės ploto identifikacija

 

Statybą leidžiančio dokumento pavadinimas, data ir numeris

 

Teisės laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu pabaigos terminas

 

 

Patikrinus aukščiau nurodytą objektą buvo nustatyta, kad: (pažymėti aktualų)

Valstybinė žemė atlaisvinta nuo statybinių medžiagų, mechanizmų, įrangos. Nėra šiukšlių ir kitų atliekų

Taip/Ne

Atkurtos valstybinės žemės dangos

Taip/Ne

Valstybinė žemė nėra aptverta ar kitaip apribotas patekimas į ją

Taip/Ne

 

 

___________________                             ______________               _______________

(pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)