KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKOTARPIO, KURIO METU YPATINGAI DIDELĖ KELIŲ SUGADINIMO TIKIMYBĖ NUSTATYMO

 

2019 m. vasario    d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 18 ir 20 straipsniais, Kelių priežiūros tvarkos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155,  29 punktu:

1. N u s t a t a u 2019 m. Vasario 21 d. - 2019 m. gegužės 1 d. laikotarpiu, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė. Vadovaujantis direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A-174 patvirtinto Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo 4 p. Savivaldybės administracijos direktoriui nustačius laikotarpį, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė, tuo laikotarpiu medienos siuntėjai privalo Administracijos seniūnijų seniūnus  informuoti apie planuojamą gabenti apvaliąją medieną savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais.

2. Į p a r e i g o j u administracijos seniūnijų seniūnus vykdyti administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A-174 patvirtintame Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše nurodytą kontrolę.

3. N u s t a t a u, kad pasikeitus gamtinėms sąlygoms, laikotarpis, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė, gali būti keičiamas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

einanti Administracijos direktoriaus pareigas                                                             Danutė Laivienė