herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 241 „DĖL LIETAUS NUOTEKŲ TARIFO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-237

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais ir atsižvelgdama į UAB „Šiaulių vandenys“ 2014-07-31 raštą Nr. S-3120 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų ir paviršinių nuotekų kainų nustatymo eurais“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 241 „Dėl lietaus nuotekų tarifo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo kainą – 0,22 Eur/m3 (be pridėtinės vertės mokesčio) abonentams, išleidžiantiems paviršines nuotekas į miesto paviršinių nuotekų sistemą.

2. Pavesti UAB „Šiaulių vandenys“ apskaičiuoti abonentams mokestį už paviršinių nuotekų tvarkymą vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir nustatyta paviršinių nuotekų tvarkymo kaina.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Justinas Sartauskas