Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO               2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. TS-13

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.6 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programą (pridedama).

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Algirdas Notkus