LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo  Nr. 1V-200/V-62 „DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIAIS IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. 1V-861 / V-310

Vilnius

 

 

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame įsakymo preambulę ir ją išdėstome taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 1, 3, 9 bei 10 dalimis ir 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 „Dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB:“.

1.2. Pakeičiame įsakymo 2 punktą ir jį išdėstome taip:

2. Įgaliojame  apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padalinius (toliau – migracijos tarnybos) ir Lietuvos Respublikos konsuliniame statute nustatytomis sąlygomis – Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas (toliau – konsulinės įstaigos) išduoti ir keisti asmens tapatybės korteles ir pasus.“

1.3. Pakeičiame įsakymo 3.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.1. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų vadovams, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui ir konsulinių įstaigų vadovams organizuoti ir kontroliuoti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų vykdymą;“.

1.4. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašą:

1.4.1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo pateikimą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniams (toliau – migracijos tarnyba), Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms (toliau – konsulinė įstaiga), prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę (1a priedas) ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą (1b priedas) (toliau – prašymas išduoti asmens dokumentą) pildymą ir dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmimą, prašymų išduoti asmens dokumentą nagrinėjimą ir sprendimo išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą Lietuvos Respublikos piliečiui (toliau – pilietis) priėmimą, užsakymo dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras), išrašytų asmens tapatybės kortelių, vokų su asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) (toliau – vokas su slaptažodžiu) ir pasų siuntimą užsakymą pateikusiai institucijai ir gautos siuntos patikrinimą, asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą ir jų galiojimą, negaliojančių asmens tapatybės kortelių ir pasų sunaikinimą, pranešimo apie prarastą asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimą ir prarastos asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso paskelbimą negaliojančiais, asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo skubos tvarka, asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo konsulinėje įstaigoje ar piliečiui, kuris Lietuvos Respublikoje atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę (toliau – nuteistasis), arba piliečiui, kuriam teismo nutartimi Lietuvos Respublikoje taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje), ypatumus.“

1.4.2. Pakeičiame 24.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

24.3. išspausdinto prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti, kad asmens duomenys ir tapatybė sutikrinti, nurodyti savo vardą (-us), pavardę ir pasirašyti, jei nustatoma, kad piliečio išvaizda atitinka jo veido atvaizdą Gyventojų registre ir pateiktuose dokumentuose, o duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose ir šiame prašyme, – atitinka duomenis apie jį, esančius Gyventojų registre, ir nėra abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės;“.

1.4.3. Pakeičiame 24.8 papunktį ir jį išdėstome taip:

24.8. įteikti piliečiui nuo 14 metų, dėl kurio buvo pateiktas prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę, dokumentą, kuriame nurodytos sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygos;“.

1.4.4. Pakeičiame 36 punktą ir jį išdėstome taip:

36. Gavus iš Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytas asmens tapatybės korteles, vokus su slaptažodžiu ar pasus, ne mažiau kaip dviejų apskrities vyriausiojo policijos komisariato įgaliotų migracijos tarnybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), arba dviejų konsulinės įstaigos darbuotojų (iš jų vienas – konsulinis pareigūnas) akivaizdoje patikrinama, ar nepažeistos jų pakuotės, atidarius pakuotes, asmens tapatybės kortelės ar pasai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje, ar gauti visi lydraštyje nurodyti vokai su slaptažodžiu. Jeigu gautų vokų su slaptažodžiu skaičius, asmens tapatybės kortelių ar pasų skaičius ir jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje, migracijos tarnybos įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai arba konsulinis pareigūnas tai pažymi lydraštyje, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą ir pasirašo. Siuntos turi būti patikrintos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo siuntos gavimo migracijos tarnyboje dienos, o konsulinėje įstaigoje – tą darbo dieną, kai konsulinėje įstaigoje yra bent du konsulinės įstaigos darbuotojai (iš jų vienas – konsulinis pareigūnas).“

1.4.5. Pakeičiame 37 punktą ir jį išdėstome taip:

37. Nustačiusi, kad asmens tapatybės kortelių pakuotė pažeista ar trūksta asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu arba pasų pakuotė pažeista ar trūksta pasų, migracijos tarnyba apie tai nedelsdama informuoja apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovą ir Asmens dokumentų išrašymo centrą, o konsulinė įstaiga – konsulinės įstaigos vadovą, Užsienio reikalų ministeriją ir Asmens dokumentų išrašymo centrą.“

1.4.6. Pakeičiame 38 punktą ir jį išdėstome taip:

38. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato arba konsulinės įstaigos vadovo pavedimu per 5 darbo dienas nuo nustatyto asmens tapatybės kortelių pakuotės pažeidimo ar asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu trūkumo arba pasų pakuotės pažeidimo ar pasų trūkumo atliekamas patikrinimas, surašoma išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui, jeigu asmens tapatybės kortelių pakuotės pažeidimą ar asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu trūkumą arba pasų pakuotės pažeidimą ar pasų trūkumą nustato apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), o jei konsulinė įstaiga, – Užsienio reikalų ministerijai. Išvadą dėl nustatyto asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu ar pasų trūkumo surašiusi institucija asmens dokumentų išrašymo sistemoje nedelsdama paskelbia, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas dingo. Priimamas sprendimas dėl naujos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.“

1.4.7. Pakeičiame 40 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

40. Atsiimti asmens tapatybės kortelės ar paso į migracijos tarnybą ar konsulinę įstaigą, kuriai pateikė prašymą išduoti asmens dokumentą ar jį pakeisti, pilietis atvyksta pats, išskyrus aprašo 41–44 ir 134 punktuose nurodytus ir tuos atvejus, kai asmens tapatybės kortelė ar pasas jam išsiunčiamas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu. Atsiimant asmens tapatybės kortelę piliečiui nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele asmeniškai įteikiamas vokas su slaptažodžiu. Jei asmens tapatybės kortelę atsiima aprašo 41, 43 ar 44 punkte nurodytas asmuo nedalyvaujant piliečiui ar 42 punkte nurodytas asmuo arba asmens tapatybės kortelė įteikiama piliečiui, nesukakusiam 14 metų, arba aprašo 47 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju, vokas su slaptažodžiu neįteikiamas, o šio aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka išsiunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.“

1.4.8. Pakeičiame 53 punktą ir jį išdėstome taip:

53. Pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę, pasą ar Lietuvos Respublikos piliečio pasą, turi užpildyti pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (3 priedas) ir asmeniškai pateikti jį bet kuriam apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, migracijos tarnybai, o esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą pilietis gali pateikti ir elektroniniu būdu, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema).“

1.4.9. Pakeičiame 54 punktą ir jį išdėstome taip:

54. Pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodyti prarastos asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso duomenys (jeigu pilietis juos žino) ir praradimo aplinkybės. Asmeniškai pateiktame pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodytos pranešimą priėmusio  apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar konsulinio pareigūno, įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas (-ai), pavardė, data ir parašas.“

1.4.10. Pakeičiame 56 punktą ir jį išdėstome taip:

56. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo asmeniškai pateikto pranešimo apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavimo dienos turi šį pranešimą perduoti arba elektroniniu paštu (nuskaitytą) ar faksu persiųsti šios įstaigos migracijos tarnybai. Gavęs piliečio elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pateiktą ir automatiškai Policijos elektroninių paslaugų sistemai persiųstą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, įgaliotas policijos pareigūnas nedelsdamas įveda duomenis apie asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą ir per Policijos elektroninių paslaugų sistemą pažymi elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, kad prarasta asmens tapatybės kortelė, pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio pasas paskelbtas negaliojančiu.“

1.4.11. Pakeičiame 57 punktą ir jį išdėstome taip:

57. Gautą piliečio asmeniškai migracijos tarnybai, apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ar konsulinei įstaigai pateiktą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas nedelsiant užregistruoja Pranešimų apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą registre (4 priedas) ir duomenis apie asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso negaliojimą įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą aprašo 70 punkte nustatyta tvarka.“

1.4.12. Pakeičiame 59 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

59. Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžinami apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, konsulinei įstaigai ar sveikatos priežiūros įstaigai, nustačiusiai asmens mirties faktą. Sveikatos priežiūros įstaigai grąžinta mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusiai migracijos tarnybai. Lydraštyje nurodomas piliečio mirties įrašo numeris ir data.“

1.4.13. Pakeičiame 64 punktą ir jį išdėstome taip:

64. Patikrinimą migracijos tarnyba, o šio aprašo 63 punkte nurodytais atvejais – Policijos departamentas ar Konsulinis departamentas, turi atlikti ir išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo parengti per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti asmens dokumentą ir dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo ar kito prašymo, pareiškimo, paklausimo ar pranešimo, kurį nagrinėjant buvo pradėtas šis patikrinimas, gavimo dienos. Šį terminą apskrities vyriausiojo policijos komisariato, išdavusio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, viršininkas, o šio aprašo 63 punkte nurodytais atvejais – policijos generalinis komisaras ar Konsulinio departamento direktorius, gali pratęsti patikrinimą atliekančio įgalioto Policijos departamento valstybės tarnautojo, migracijos tarnybos vadovo ar įgalioto Konsulinio departamento valstybės tarnautojo motyvuotu prašymu, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo tvirtina įgaliotas Policijos departamento valstybės tarnautojas, apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas arba Konsulinio departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Tvirtinimo žymoje turi būti antspaudas su Lietuvos valstybės herbu. Išvada registruojama Išvadų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registre (5 priedas). Migracijos tarnybos ar Konsulinio departamento surašyta išvada dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo kartu su patikrinimo medžiaga siunčiama Policijos departamentui.“

1.4.14. Pakeičiame 71 punktą ir jį išdėstome taip:

71. Lietuvos Respublikoje rasta asmens tapatybės kortelė, pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio pasas turi būti nedelsiant grąžintas migracijos tarnybai ar apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (ši įstaiga tokią asmens tapatybės kortelę ar pasą nedelsdama perduoda šios įstaigos migracijos tarnybai), o asmens tapatybės kortelė ar pasas, rastas užsienio valstybėje, – konsulinei įstaigai.“

1.4.15. Pakeičiame 76 punktą ir jį išdėstome taip:

76. Migracijos tarnyba apie nustatytus asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimus tarnybiniu pranešimu informuoja atitinkamo apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką sprendimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priimti, kartu su pranešimu perduodama suklastotą asmens tapatybės kortelę ar pasą. Jei suklastota asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas grąžinami migracijos tarnybai arba jie dėl objektyvių priežasčių nebuvo perduoti tyrimui dėl suklastojimo atlikti, jie su atskiru lydraščiu išsiunčiami Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.“

1.4.16. Pakeičiame 113 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Kartu su asmens tapatybės kortele, voku su slaptažodžiu ar pasu konsulinė įstaiga piliečiui perduoda informacinį pranešimą, kad pilietis per 5 kalendorines dienas nuo asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimo dienos privalo išsiųsti (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimą, kad asmens dokumentų išrašymo sistemoje galėtų būti pažymėta, jog asmens tapatybės kortelė ar pasas įteikti, o sertifikatai aktyvuoti. Rašytiniame pranešime apie voko su slaptažodžiu gavimą, vyresnis kaip 14 metų pilietis parašu turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis, ir nurodo datą. Informaciniame pranešime įrašomas perspėjimas, kad tik gavus piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės gavimą, jam bus išsiųstas vokas su slaptažodžiu. Konsulinėje įstaigoje kartu su saugomu prašymu išduoti asmens dokumentą ar jo kopija turi būti saugomas asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą siunčiančios įmonės išduotas patvirtinimas, kad konsulinė įstaiga jai perdavė asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą.“

1.4.17. Pakeičiame 114 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Kai konsulinėje įstaigoje atsiimama Vilniaus migracijos valdyboje vyresniam nei 14 metų piliečiui išduota asmens tapatybės kortelė ir pilietis pageidauja gauti voką su slaptažodžiu, jis turi raštu patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis, kad voką su slaptažodžiu gavo, pasirašyti ir nurodyti datą.“

1.4.18. Pakeičiame 146 punktą ir jį išdėstome taip:

146. Nustačius, kad dingo migracijos tarnyboje, konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijoje saugomas aprašo 144 punkte nurodytas dokumentas, jis asmens dokumentų išrašymo sistemoje skelbiamas dingusiu. Apie aprašo 144 punkte nurodyto dokumento dingimą nedelsiant informuojamas apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kurio migracijos tarnyboje buvo saugomas šis dokumentas, viršininkas, konsulinės įstaigos vadovas arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas darbuotojas. Apie dokumento dingimą migracijos tarnyboje nedelsiant raštu pranešama Policijos departamentui, apie dokumento dingimą konsulinėje įstaigoje – Policijos departamentui ir Užsienio reikalų ministerijai, o apie dokumentų dingimą Užsienio reikalų ministerijoje – Policijos departamentui. Dingus asmens tapatybės kortelei ar pasui, nedelsiant raštu informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras. Dėl dokumento dingimo atliekamas patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Policijos departamentui ir (ar) Užsienio reikalų ministerijai, o jeigu dingo asmens tapatybės kortelė ar pasas, – ir Asmens dokumentų išrašymo centrui.“

2. N u s t a t o m e, kad šio įsakymo 1.4.12 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas                                                     Tomas Žilinskas

 

 

 

Laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas                                                  Linas Linkevičius