PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO nR. 1-161 „dĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. 1-293

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 1-161 „Dėl Bendrojo pagalbos centro nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-831 19.3 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo nuostatas,

t v i r t i n u Bendrojo pagalbos centro nuostatus (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 dieną.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                        Mindaugas Kanapickas

                                                                                                                                                      


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1-161

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 redakcija)

 

BENDROJO PAGALBOS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) pavaldi ir atskaitinga įstaiga, kurios paskirtis – reaguoti į pagalbos prašymus.

2.  Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

3.  Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, blanką, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei ženklą. Centro buveinės adresas: Petro Vileišio g. 20A, LT-10302 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4.  Centras yra biudžetinė vidaus reikalų įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Centro ūkinį finansinį aptarnavimą, lėšų buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

5Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

6Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje (www.bpc.lrv.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7.  Centro nuostatai keičiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8.    Pagrindinis Centro tikslas yra atsakyti į pagalbos skambučius skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, priimti pagalbos prašymus, parengti pranešimus apie pagalbos poreikį ir perduoti juos reikiamoms pagalbos tarnyboms.

9.    Centras atlieka Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatyme nustatytas funkcijas.

10.  Papildomos Centro funkcijos:

 

10.1vykdo operatyvųjį priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatyta tvarka;

10.2.  pagal kompetenciją informuoja visuomenę apie skubiosios pagalbos tarnybų telefono numerį 112 ir su juo susijusias viešąsias paslaugas;

10.3.  įgyvendindamas jam teisės aktais pavestus uždavinius ir tikslus, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kitomis pagalbos tarnybomis, fiziniais ar juridiniais asmenimis, taip pat kitų valstybių institucijomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11.  Centras siekia ir kitų įstatymų, ir kitų teisės aktuose nustatytų veiklos tikslų ir atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS

 

12.  Centras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

12.1gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją, kurios reikia Centro veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

12.2.  teikti pagalbos tarnyboms pasiūlymus dėl jų ir Centro sąveikos tobulinimo;

12.3.  teikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Centro veikla, tobulinimo;

12.4.  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

13.  Centras turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

CENTRO veiklos ORGANIZAVIMAS

 

14.  Centro veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento metiniu veiklos planu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintu Centro metiniu veiklos planu.

15Centras rengia ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui nustatytos formos ataskaitas, suvestines ir apžvalgas apie nustatytų funkcijų vykdymą, esamą būklę ir pajėgumus, veiklos priemonių vykdymą ir kitais klausimais, teikia informaciją, reikalingą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento metiniam veiklos planui rengti.

16Centro veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Centro viršininko tvirtinamos Centro vidaus tvarkos taisyklės, Centro struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymai.

17Centro struktūrą tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

18Centrui vadovauja viršininkas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

19Centro viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.

20.  Centro viršininkas atlieka šias funkcijas:

20.1.  sprendžia Centro kompetencijai pavestus klausimus, atsako už Centro kompetencijai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Centro veiklos organizavimą;

20.2.  planuoja, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą;

20.3.  pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

20.4.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įgaliojimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnus (išskyrus Centro viršininko pavaduotoją, Centro struktūrinių padalinių viršininkus), priima ir atleidžia kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas;

20.5.  atstovauja Centrui ar įgalioja Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnus (toliau – pareigūnai) ar kitus valstybės tarnautojus atstovauti Centrui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

20.6tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, Centro vidaus tvarkos taisykles, veiklos planus ir kitus vidaus dokumentus, taip pat Centro pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

20.7.  vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintu Centro pareigybių sąrašu ir Centro struktūra, tvirtina Centro pareigybių sąrašą;

20.8.  tvirtina Centro darbuotojų pamainų darbo grafikus, nustato pamainų pradžią ir pabaigą;

20.9.  teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui tvirtinti Centro nuostatus;

20.10.  tvirtina Centro metinius išlaidų planus, rengia Centro metinio veiklos plano projektą ir vykdomų programų sąmatų projektus, kuriuos teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui tvirtinti, ir atsako už jų vykdymą;

20.11.  pasirašo su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu sutartį dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;

20.12.  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

21Centro viršininkas turi pavaduotoją, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Centro viršininko pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro viršininkui.

22.  Centro viršininko pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

22.1laikinai nesant Centro viršininko, atlieka jo funkcijas;

22.2prižiūri ir koordinuoja Centro struktūrinių padalinių, atliekančių parengties ir kokybės kontrolės veiklą, informacinių technologijų nenutrūkstamo veikimo užtikrinimą;

22.3pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Centro informacinės sistemos kūrimą, diegimą ir tobulinimą, jos susiejimą su kitomis informacinėmis sistemomis, Centro veiklai reikalingų duomenų šaltinių paiešką.

 

V SKYRIUS

CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23.  Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Centro viršininkas.

24.  Centro finansų kontrolė atliekama Centro viršininko patvirtintų Centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

25Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Centralizuoto vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________