VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 19 D. ĮSAKYMO NR. B1-487 „DĖL PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 12 d. Nr. B1-188

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančiu direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 9.2.6 ir 20.3 papunkčiais:

1. P a k e i č i u:

1.1. Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarko aprašo patvirtinimo“:

1.1.1. papildau 3 punktą nauja šeštąja pastraipa:

Su maistu besiliečiančios medžiagos – medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu, kuriems taikomas reglamentas (EB) 1935/2004.“;

1.1.2. buvusią 3 punkto šeštąją pastraipą atitinkamai laikau septintąja pastraipa.

1.1.3. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonės taikomos vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 702/2013 (OL 2013 L 199, p. 3), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), 2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/2011, kuriuo nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos įgyvendinimo priemonės (OL 2011 L 6, p. 7), 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančiu direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), Maisto įstatymu, Produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu, Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“, Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir šio Aprašo nuostatomis.“;

1.1.4. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. VMVT įgaliotieji pareigūnai, vadovaudamiesi Produktų saugos įstatymo 14 ir 16 straipsnių nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto, su maistu besiliečiančių medžiagų ar pašarų (toliau – produktai) saugą, priima šiuos sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo:

8.1. Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us) (1 priedas);

8.2. Sprendimą dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai (2 priedas);

8.3. Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo (3 priedas).“;

1.1.5. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us) priimamas, kai:

12.1. yra duomenų, kad vartotojai, vartoję maistą, apsinuodijo ar maistas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis;

12.2. yra duomenų, kad pašarai yra pagaminti iš maistinių gyvūnų, iš kurių gauti produktai nėra saugūs žmonėms vartoti;

12.3. yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojams ar vartotojams ir gyvūnams ir neatitinka teisės aktų reikalavimų;

12.4. nustatoma, kad su maistu besiliečiančios medžiagos į maistą išskiria medžiagas, kurios gali kelti pavojų žmonių sveikatai, pakeisti maisto sudėtį arba pabloginti jo organoleptines savybes;

12.5. yra kiti teisės aktų nustatyti jo taikymo pagrindai.“;

1.1.6. pakeičiu 19.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.6. Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ar pašarus sistema gaunamas skubus pranešimas apie nesaugų produktą;“;

1.1.7. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. VMVT įgaliotieji pareigūnai su priimtais sprendimais dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo pasirašytinai supažindina ūkio subjektą. Jei nėra galimybės pasirašytinai supažindinti ūkio subjekto su priimtu sprendimu dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, ūkio subjektui šis sprendimas išsiunčiamas registruotu laišku, ūkio subjekto faktiškai vykdomos maisto tvarkymo vietos, su maistu besiliečiančių medžiagų gamybos vietos ar pašarų ūkio subjekto veiklos vietos adresu, ir (ar) paskelbiamas VMVT interneto svetainėje http://vmvt.lt/. Kai ūkio subjektas neturi maisto tvarkymo vietos, su maistu besiliečiančių medžiagų gamybos vietos ar pašarų ūkio subjekto veiklos vietos, sprendimas išsiunčiamas ūkio subjekto buveinės vietos ar fizinio asmens deklaruojamos gyvenamosios vietos adresu, o jei tokios nėra – nuolatinės gyvenamosios vietos adresu.“;

1.1.8. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. VMVT įgaliotieji pareigūnai, priėmę sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių sprendimų priėmimo juos el. paštu ts@vet.lt pateikia VMVT Teisės skyriui. VMVT Teisės skyrius el. paštu gavęs iš VMVT įgaliotojo pareigūno vieną iš sprendimų dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, per 2 darbo dienas parengia pranešimą apie šio sprendimo priėmimą ir jį paskelbia VMVT interneto svetainėje.“;

1.2. Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarko aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarko aprašo patvirtinimo“, 1 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

nustačiau, kad yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojams ar vartotojams ir gyvūnams ir neatitinka šių teisės aktų reikalavimų ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, priėmimo datą; duomenis, rodančius, kad vartotojai, vartoję maistą, apsinuodijo ar maistas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis; duomenis, kad pašarai yra pagaminti iš maistinių gyvūnų, iš kurių gauti produktai nėra saugūs žmonėms vartoti; duomenis, kad su maistu besiliečiančios medžiagos į maistą išskiria medžiagas, kurios gali kelti pavojų žmonių sveikatai, pakeisti maisto sudėtį arba pabloginti jo organoleptines savybes; kitus pagrįstus įtarimus, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojams ar vartotojams ir gyvūnams ir neatitinka teisės aktų reikalavimų; kitus teisės aktų nustatytus šio sprendimo taikymo pagrindus)“.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniams, nurodytiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

Direktorius                                                                                                                         Jonas Milius