LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. 3D-836

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Priėmus sprendimą suteikti garantiją kredito įstaigai dėl jos kredito gavėjui teikiamo kredito, Bendrovė apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokamos garantinės įmokos dydį.“

2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Bendrovė pagal kreditų gavėjų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus taisyklių 18 punkte, atsižvelgusi į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą informaciją, nurodytą taisyklių 19 punkte, ir apskaičiuotą pagalbos dydį, įvertina kredito gavėjo tinkamumą dalies garantinės įmokos kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo.“

3. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Bronius Markauskas

 

 

Dalies garantinės įmokos

kreditų gavėjams

kompensavimo taisyklių

priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinės įmokos daliai kompensuoti forma)

 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINĖS ĮMOKOS DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

  (data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

 

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinės įmokos dalis, Eur

 

Pastabos

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

          Vyr. buhalteris

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)