LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 8 d. Nr. 1-101

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. architektams ir statybos inžinieriams, projektuojantiems ir statantiems energetikos objektus, kurie Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka yra priskirti ypatingų statinių kategorijai.“

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Statybos inžinieriai, siekiantys Lietuvos Respublikoje eiti ypatingų statinių (energetikos objektų) statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, yra atestuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.06: 2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo(toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.02.06: 2012), nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4. prireikus organizuoja apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335 „Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – apeliacinė komisija), posėdžius, kuriuose nagrinėjami darbuotojų, nesutinkančių su atestavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) sprendimais, pateikti skundai;“.

1.4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Energetikos darbuotojai, kurie tiesiogiai eksploatuoja elektros, šilumos, dujų ir naftos energetikos įrenginius pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą, vadovaujantis iš anksto parengtomis kvalifikacijos tobulinimo programomis, turi savo kvalifikaciją tobulinti energetikos įmonėse arba atitinkamose mokymo įstaigose. Energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašą nustato energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė priklauso nuo energetikos įrenginių sudėtingumo ir energetikos darbuotojo praktinio ir teorinio pasirengimo ir turi būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per 3 metus.“

1.5. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Atestuotiems energetikos darbuotojams išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas). Sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės pagal Aprašo 5 priede nurodytą pažymėjimo pavyzdinę formą pasitvirtina konkrečias pažymėjimo formas (gali būti nustatytos pažymėjimų elektroninės formos). Pažymėjimą išduoda sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė, kuri Aprašo nustatyta tvarka atliko energetikos darbuotojo atestavimą.“

1.6. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Energetikos darbuotojų atestavimo prašymai, testai, kita žinioms tikrinti medžiaga saugomi sertifikavimo įstaigoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytą dokumentų saugojimo terminą.“

1.7. Išdėstau 3 ir 4 priedus naujomis redakcijomis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                               Rokas Masiulis

 

 

 

„Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-101 redakcija)

 

 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIŲ DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Biodujų gamyba

Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius ir (ar) vadovauti biodujų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

2.

Gamtinių dujų skystinimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimo organizavimą

Organizuoti SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

SGD įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 ir (ar) vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

3.

Gamtinių dujų laikymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

4.

Gamtinių dujų perdavimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Specialistai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) įrenginių technologinį valdymą

Atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) ir jos įrenginių technologinį valdymą

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

5.

Gamtinių dujų skirstymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą

Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų4, 5, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones ir (ar) vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų4, 5, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, dujų kiekio ir kitų matavimo priemonių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones)

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

6.

Suskystintų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas

Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų4 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

7.

Degiųjų dujų vartojimas

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės2 vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą

Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) vadovauti vartotojų degiųjų dujų

sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių, dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemų) eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintų naftos dujų degalinės ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų ar ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos ar (ir) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

8.

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių 5 statyba (įrengimas)

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių 5 statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 statybą (įrengimą)

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 ir (ar) vadovauti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė

 

Pastabos:

1. Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

2. Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti gamtinių dujų ar suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus.

3. Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

4. Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimas“.

5. Galima detalizuoti pagal darbinį slėgį gamtinių dujų sistemas ir įrenginius, suskystintų naftos dujų įrenginius, taip pat nurodyti degiųjų dujų rūšį.“

 

________________

 

 


 

„Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-101 redakcija)

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4  ir (ar) vadovauti naftos perdirbimo įrenginių3 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

2.

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4  ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

3.

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4 ir (ar) vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4  

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

4.

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (įrengimą)

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams.

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

 

Pastabos:

1. Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

2. Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

3. Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

4. Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „naftos terminalo įrenginių eksploatavimas“.“

 

____________