isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. T-167

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės veiklos reglamento 167.8 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

                           Saulius Margis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  PATVIRTINTA

                                                                                         Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

                                                                                         2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-167

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO          2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Eil. Nr.

Svarstomi klausimai

Įvykdymo data

Atsakingas už vykdymą

1.

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymo

Kas ketvirtį

Kontrolės komitetas, Kontrolės ir audito tarnyba

2.

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir išvados apie Pakruojo rajono savivaldybės 2018 konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį svarstymo

Trečias ketvirtis

Kontrolės komitetas, Kontrolės ir audito tarnyba

3.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų informacijos, kaip šalinami Kontrolės ir audito tarnybos atliktų patikrinimų metu nustatyti trūkumai ir teisės aktų pažeidimai, svarstymo

Pagal poreikį

Kontrolės komitetas, Kontrolės ir audito tarnyba

4.

Dėl iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą nagrinėjimo bei siūlymų dėl jų pateikimo savivaldybės tarybai  ir savivaldybės administracijai

Pagal poreikį

Kontrolės komitetas

5.

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto svarstymo

Ketvirtas ketvirtis

Kontrolės komitetas, Kontrolės ir audito tarnyba

6.

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimo ir išvados dėl jų teikimo savivaldybės tarybai

Ketvirtas ketvirtis

Kontrolės komitetas, Kontrolės ir audito tarnyba

7.

Dėl Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos teikimo savivaldybės tarybai

Gruodžio mėnesį

Kontrolės komitetas

8.

Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos paruošimo ir pateikimo savivaldybės tarybai

Gruodžio mėnesį

Kontrolės komitetas

 

*Programoje vartojami pavadinimų sutrumpinimai:

Kontrolės komitetas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. 

Kontrolės ir audito tarnyba – Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

__________________________