Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. 1104

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 64 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras, pavaduojantis

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                             Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu
Nr. 1104 

 

 

Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį (toliau – sutartis) vykdantiems ir pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis atliekantiems darbuotojams (toliau – nurodyti darbuotojai) mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui (toliau – pirkimo vykdytojas) tvarką.

2. Aprašo 1 punkte nurodytiems darbuotojams mokamu darbo užmokesčiu laikomos jų draudžiamosios pajamos, gautos iš jų draudėjo.

3. Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio mediana skaičiuojama neatsižvelgiant  į  faktiškai nurodyto darbuotojo dirbtą laikotarpį atitinkamą mėnesį.

4. Aprašo 1 punkte nurodytą informaciją pirkimo vykdytojui teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Aprašo II skyriaus nustatyta tvarka.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

6. Asmens duomenų, pateiktų Aprašo 7 punkte nurodytame prašyme, tvarkymo tikslas – tiekėjo pasiūlyme pateiktos informacijos teisingumo patikrinimas. Duomenys apie nurodytus darbuotojus ir draudėją turi būti tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/ES (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

7. Pirkimo vykdytojui kilus abejonių, ar sutarties vykdymo metu nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio mediana mažesnė, negu buvo nurodyta tiekėjui pateikiant pasiūlymą, jis pateikia prašymą Fondo valdybai, kuriame nurodoma:

7.1. tiekėjo nurodytų darbuotojų vardai, pavardės, gimimo datos ir  jų draudėjas (pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba draudėjo kodas, o jei draudėjas yra fizinis asmuo, –  vardas, pavardė  ir asmens kodas arba draudėjo kodas);

7.2. tiekėjo pasiūlyme pateikta nurodytų darbuotojų, įskaitant ir pasitelkiamų subtiekėjų nurodytus darbuotojus, vieno mėnesio darbo užmokesčio mediana;

7.3. laikotarpis (pilnais kalendoriniais mėnesiais), už kurį Fondo valdyba turėtų pateikti tiekėjo pasiūlyme nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio medianą.

8. Aprašo 7 punkte nurodyto prašymo formą tvirtina Fondo valdyba.

9. Fondo valdyba teikia duomenis apie nurodytiems darbuotojams mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianą už Aprašo 7.3 papunktyje nurodytą laikotarpį, kurio pabaigos diena  yra ne ankstesnė kaip užpraeito kalendorinio mėnesio (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) paskutinė diena.

10. Aprašo 7 punkte nurodytas prašymas Fondo valdybai pateikiamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. siuntų pristatymo sistema). Kai dėl techninių galimybių prašymo Fondo valdybai neįmanoma pateikti per E. siuntų pristatymo sistemą, pirkimo vykdytojas prašymą gali pateikti per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją.

11. Fondo valdyba, išnagrinėjusi Aprašo 7 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantį prašymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pirkimo vykdytojui pateikia informaciją, ar prašyme visų nurodytų darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio mediana yra ne mažesnė už tiekėjo pasiūlyme pateiktą nurodytų darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio medianą. Informacija pateikiama prie kiekvieno pirkimo vykdytojo nurodyto mėnesio: nurodoma „taip“, jei apskaičiuota pirkimo vykdytojo nurodytų visų teikėjo nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio mediana atitinkamą mėnesį didesnė arba lygi nurodytai prašyme, arba „ne“, jei apskaičiuota pirkimo vykdytojo nurodytų visų teikėjo nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio mediana atitinkamą mėnesį yra mažesnė, nei nurodyta prašyme.

12. Jeigu pirkimo vykdytojas Fondo valdybai pateikė Aprašo 7 punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantį prašymą, Fondo valdyba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pirkimo vykdytojui nurodo prašymo trūkumus. Patikslinus prašymą, Fondo valdyba Aprašo 11 punkte nurodytą informaciją pirkimo vykdytojui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslinto prašymo gavimo dienos.

13. Fondo valdyba Aprašo 10 punkte nurodytą informaciją pirkimo vykdytojui pateikia Aprašo 9 punkte nurodytomis priemonėmis.

14. Aprašo 7 punkte nurodytas prašymas ir Fondo valdybos pagal Aprašo 11 punktą pateikta informacija saugoma Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––