Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 6 D. NUTARIMO NR. 110 „DĖL PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS EKONOMINIAIS PROJEKTAIS“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. 168

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimą Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VILNIAUS VIEŠOJO LOGISTIKOS CENTRO PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU PROJEKTU

 

Įgyvendindama Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pripažinti Vilniaus viešojo logistikos centro projektą (toliau – projektas), vykdomą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 „Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, valstybei svarbiu projektu.

2. Nustatyti, kad projekto tikslas – įgyvendinant Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, pritraukti užsienio ir Lietuvos investicijas, plėtoti įvairiarūšio transporto sistemą Lietuvoje ir skatinti naudoti ekologišką geležinkelių transportą.

3. Pasiūlyti projektą įgyvendinti akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – projekto vykdytojas), pasitelkiant projekto partnerius (investuotojus). Pagal sutartį, nurodytą šio nutarimo 6 punkte, projekto vykdytojas turėtų įsipareigoti, kad iki 2030 metų būtų:

3.1. šio nutarimo 1 punkte nurodytoje ne mažesnėje kaip 25,9 ha valstybinės žemės teritorijoje išplėtota logistikos, sandėliavimo ir gamybos veikla;

3.2. pasiekta projekto investicinė vertė – 22 000 000 (dvidešimt du milijonai) eurų;

3.3. sukurta ne mažiau kaip 250 naujų darbo vietų.

4. Nustatyti, kad šio nutarimo 3 punkte nurodyti įsipareigojimai bus įgyvendinami projekto vykdytojui pasitelkiant projekto partnerius (investuotojus), atrinktus atviro, nediskriminacinio, grindžiamo objektyviais atrankos ir skyrimo kriterijais, viešo ir skaidraus konkurso tvarka, su kuriais įsipareigojimų sutartis pasirašys projekto vykdytojas arba jo įgaliotas viešųjų logistikos centrų projektams įgyvendinti įsteigtas juridinis asmuo.

5. Nustatyti, kad šio nutarimo 4 punkte nurodyti projekto partneriai (investuotojai), su kuriais pasirašytos įsipareigojimų sutartys, įgyja teisę, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 3 punktu, išsinuomoti be aukciono šio nutarimo 1 punkte nurodytoje teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus (jų dalį), reikalingus projektui įgyvendinti.

6. Įgalioti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrą valstybės vardu pasirašyti su projekto vykdytoju sutartį dėl šio nutarimo 3 punkte nustatytų įsipareigojimų vykdymo.“

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Vilius Šapoka

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis