Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 8 d. Nr. 12

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. pakeisti 4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3. bazinės išlaidos akademinių darbuotojų darbo užmokesčiui apskaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintu pareiginės algos baziniu dydžiu (toliau – bazinis dydis): 8,70 bazinio dydžio (universitetinėms studijoms) arba 7,77 bazinio dydžio (koleginėms studijoms) dauginama iš 12 mėnesių ir dalijama iš vienam akademiniam darbuotojui tenkančio norminio studentų skaičiaus, kuris lygus 20;“;

2. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Išlaidos studentams skatinti sudaro 4,0 BSI.“;

3. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Norminės studijų krypties arba studijų programų grupės antrosios pakopos ir rezidentūros studijų nuolatinės formos studijų kainos apskaičiuojamos prie norminės atitinkamos studijų krypties arba studijų programų grupės pirmosios pakopos nuolatinės formos studijų kainos pridėjus antrosios pakopos atveju – 7,29 bazinio dydžio, rezidentūros atveju – 18,98 bazinio dydžio.“;

4. pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2. išlaidos akademinių darbuotojų darbo užmokesčiui apskaičiuojamos 10,91 bazinio dydžio padauginus iš 12 mėnesių ir padalijus iš vienam akademiniam darbuotojui tenkančio norminio studentų skaičiaus, kuris lygus 3;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius