VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-304 „DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 8 d. Nr. 1-1465

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1‑304 Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:

2.1. pusryčiams – 1,16 Eur;

2.2. pietums – 2,10 Eur;

2.3. pavakariams – 1,16 Eur.“

2. Pavesti Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius