RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1066

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 ir 19 punktais, 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“ patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XI dalies 219 punktu, išklausiusi ir apsvarsčiusi Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Antanas Čepononis

 

 


 

PRITARTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2019-03-27 sprendimu Nr. T-1066

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-02-26

Radviliškis

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Radviliškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018 metų veiklos ataskaita parengta ir teikiama Radviliškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Tarnybos veiklos nuostatų reikalavimais.

Tarnyba yra nepriklausoma Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios misija – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Vykdydama šią misiją, Tarnyba planuoja ir atlieka finansinius ir veiklos auditus, rengia ir teikia Tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas kontrolės funkcijas, priima ir nagrinėja gyventojų skundus, susijusius su Savivaldybės turtu ar piniginėmis lėšomis, teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Tarnyba, atlikdama auditus, vadovaujasi tarptautinių audito standartų pritaikymo, nuomonės nepriklausomumo, viešosios atskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės, vidaus kontrolės, duomenų prieinamumo, viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto vengimo principais.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais bei Tarnybos nuostatais. Tarnybos vidaus darbą reglamentuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir kiti darbo tvarkos aprašai bei taisyklės. Tarnybos veiklos išorinę peržiūrą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis kasmet atsiskaito savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarnybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės tarybai Tarnybos metinę veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaita arba jos santrauka skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

II. TARNYBOS VYKDOMŲ FUNKCIJŲ TEISINIS PAGRINDAS

Tarnybos darbas 2018 metais buvo vykdomas pagal Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą veiklos planą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 2018 metų veiklos plano projektas buvo pateiktas svarstyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui. Gavus pritarimą, planas patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu ir pateiktas Valstybės kontrolei. Tarnybos 2018 metų veikla buvo planuojama ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių – Išvadų dėl pateikto tvirtinti 2017 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių  ir išvados dėl Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo – parengimą ir pateikimą Tarybai. Planuojant audito apimtis, atsižvelgta į Tarnybos žmogiškuosius išteklius.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, būdama aukščiausia audito institucija, teikia išvadą Lietuvos Respublikos Seimui dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro visų savivaldybių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos kelerius metus iš eilės dirbo pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su Valstybės kontrole dėl Savivaldybių audito sričių pasiskirstymo. 2018 metais bendradarbiavimo sutarčių Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos nebepasirašė, tačiau abipusiu sutarimu vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis Tarnyba sudarė sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikė duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus. Partnerystės su Valstybės kontrole pagrindu Tarnyba teikė duomenis Valstybės kontrolei apie nustatytus pažeidimus trijose audituojamose srityse pagal Valstybės kontrolės suformuotas užduotis. Pirmoji sritis – tai vietinės reikšmės kelių apskaita. Tikrinta ar Savivaldybėje yra atlikta vietinės reikšmės kelių inventorizacija, ar sutvarkytas kelių sąrašas ir pan.

Antroji audito sritis – žemė esanti po turtu, jos teisinė registracija, užregistravimas apskaitoje, žemės sklypų inventorizacija. Trečioji audito sritis – savivaldybės įsipareigojimai, susiję su savivaldybės turto (daugiabučių namų (patalpų), viešųjų pastatų, gatvių apšvietimo sistemų ir analogiškų projektų) atnaujinimu (modernizavimu) ir vietinės reikšmės kelių ir gatvių statyba (rekonstrukcija).

 

III. TARNYBOS VALDYMAS

 

Kiekvienais metais Savivaldybės taryba nustato Tarnybai asignavimų dydį. Tarnybai 2018 metais buvo skirta 65,7 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto asignavimų. 69,9 procentų visų asignavimų buvo numatyta darbo užmokesčiui, 21,3 procentai asignavimų – socialinio draudimo įmokoms, 8,4 procentai – prekėms ir paslaugoms. Savivaldybės tarybos paskirti asignavimai buvo naudojami pagal patvirtintą sąmatą. Tarnybos lėšų apskaitą tvarko Radviliškio savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal Tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-344 patvirtintą Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį.

2018 metais Tarnyboje dirbo 2 valstybės tarnautojai (savivaldybės kontrolierius ir kontrolieriaus pavaduotojas), turintys aukštąjį išsilavinimą ekonomikos srityje. 2018 metais 3 kartus buvo skelbiamas konkursas vyriausiojo specialisto pareigoms, tačiau pareigybė vis dar laisva.

Auditoriui šiandien keliami labai griežti profesiniai reikalavimai – ne tik išmanyti buhalterinę apskaitą ir pagal audito reikalavimus patikrinti biudžeto ir finansines ataskaitas, įrašus apskaitos registruose, bet ir būti analitiku, strategu, ekspertu, vadybininku, psichologu bei gerai išmanyti teisės aktus. Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam auditui atlikti, todėl 2018 metais Tarnybos darbuotojai dalyvavo seminaruose, kuriuose kėlė kvalifikaciją apskaitos, atskaitomybės, audito planavimo ir atlikimo srityse. Kvalifikacijos kėlimui panaudota 1,3 tūkst. eurų skirtų asignavimų.

Tarnyboje vykdomos ir kitos Tarnybos darbo organizavimo ir valdymo funkcijos be teisės aktais jai deleguotų išorės audito funkcijų: planuojamas įstaigos biudžetas, archyvuojami dokumentai, rengiami ir tvarkomi Tarnybos dokumentai, personalo valdymas, valstybės tarnautojų mokymas, jų tarnybinės veiklos vertinimas, vykdomos kitos funkcijos, nesusijusios su audito atlikimu.

IV. 2018 METŲ AUDITAI IR KONTROLĖS FUNKCIJOS

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos nuostatas, Tarnybos darbuotojai parengė ir Savivaldybės tarybai pateikė išvadas ir audito ataskaitą dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Atlikto finansinio (teisėtumo) audito „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ tikslas – įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams duomenų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Audito procedūros atliktos Savivaldybės administracijoje, Radviliškio r. Grinkiškio J. Poderio gimnazijoje, Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centre, Radviliškio viešojoje bibliotekoje. Audito metu audituojamo subjekto ūkinę-finansinę veiklą įvertinome pagal šiuos pagrindinius kriterijus: tikrumą, teisėtumą, buvimą, įvertinimą, atskleidimą ir baigtumą. Audito metu parengti darbo dokumentai, surašytos ataskaitos, išvados.

Pareikšta sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų bei besąlyginė nuomonė dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Sąlyginės nuomonės reiškia, kad auditoriai turėjo  reikšmingų pastabų dėl finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės aktų, kurie keičia auditorių nuomonę. Pastebėjimus apie neatitikimus audituojamiems subjektams teikėme žodžiu, raštu. Dauguma pastebėjimų ir klaidų ištaisyta audito metu. Neištaisytus reikšmingus neatitikimus pateikėme Audito ataskaitose, rekomendacijose. Atskirų rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas.

Išnagrinėti piliečių gauti skundai dėl neformalaus švietimo teikėjo - Sporto klubo „Rytų kovotojas“ - veiksmų ir jam skirtų neformaliojo vaikų švietimo lėšų panaudojimo, dėl Mankiškių kaime Miško gatvės sutvarkymo darbų, dėl Šeduvos ir Baisogalos seniūnijų išnuomotų patalpų. Atliktas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos persiųstas pranešimo tyrimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos perduoto turto Radviliškio plaukimo baseinui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą Savivaldybės įgyvendinant projektą „Radviliškio miesto sporto komplekso-baseino, Radviliškyje, Radvilų g. 6, statyba“, perdavimo Radviliškio plaukimo baseinui, kurio bendra įsigijimo vertė 4 132,1 tūkst. Eur. Visi gauti skundai, paklausimai ištirti pateitos rekomendacijos vadovams.

Tarnyba 2018-09-05 pradėjo Radviliškio rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito planavimo procedūras. Įvertintos rizikingos sritys, atsirinkti subjektai, kuriuose bus atliekamos audito procedūros. Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui pateiktas 2019 metų kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas.

Vienas iš pagrindinių išorės auditą atliekančių institucijų tikslų yra užtikrinti, kad nuolat būtų teikiama informacija visuomenei apie audito rezultatus. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu, atliktų auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.radviliskis.lt bei teikiamos Merui, Administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams.

Tarnyba nuolat bendradarbiavo su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, kurio dėmesys ir nuomonė, svarstant audito rezultatus, aptariant nustatytus pažeidimus, kritika ar gauti patarimai Tarnybai buvo labai svarbūs ir vertintini.

Biudžetinių įstaigų vadovai ir finansininkai, būdami asignavimų valdytojai ir jausdami teisės aktais nustatytą atsakomybę už efektyvų ir teisėtą asignavimų panaudojimą, vertino audito paslaugas, operatyviai teikė dokumentus audito procedūroms atlikti, skubiai ir tinkamai taisė neatitikimus (klaidas). Patikrinimų metu pateikta 18 rekomendacijų, 16 rekomendacijų įgyvendinta, kitų rekomendacijų įvykdymas tęsiamas.

Tarnyba, įgyvendindama nusistatytus uždavinius ir priemones, deda visas pastangas, kad auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos įrodymais, o auditų rezultatai ir teiktos rekomendacijos būtų reikšmingi ir padėtų gerinti savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų savivaldybės lėšų ir turto ekonomiškumą ir efektyvumą.

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                    Giedrė Sinkevičienė