Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. 666

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Papildyti 8.9 papunkčiu:

8.9. formuoti valstybės politiką bendruomeninių organizacijų plėtros politikos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;“.

1.2. Papildyti 10.31 papunkčiu:

10.31. sistemina ir analizuoja duomenis apie šalyje veikiančias viešąsias įstaigas;“.

1.3. Papildyti 10.32 papunkčiu:

10.32. teikia Vyriausybei apibendrintą informaciją apie šalyje veikiančias viešąsias įstaigas ir pokyčius šioje srityje;“.

1.4. Papildyti 10.33 papunkčiu:

10.33. analizuoja viešųjų įstaigų valdymo praktiką ir rengia pasiūlymus dėl šios praktikos gerinimo;“.

1.5. Papildyti 10.34 papunkčiu:

10.34. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės ir (ar) savivaldybių dalyvavimo viešosiose įstaigose sąlygų (gairių);“.

1.6. Papildyti 10.35 papunkčiu:

10.35. teikia išvadas dėl pasiūlymų valstybei dalyvauti konkrečioje viešojoje įstaigoje tikslingumo;“.

1.7. Pripažinti netekusiu galios 10.5 papunktį.

1.8. Pakeisti 151.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

151.4. koordinuoja valstybės politikos įgyvendinimą vizų srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;“.

1.9. Pakeisti 151.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

151.6. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais;“.

1.10. Papildyti 151.7 papunkčiu:

151.7. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje kontrolės srityje įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;“.

1.11. Papildyti 152 punktu:

152. Ministerija, siekdama 8.9 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

152.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka rengiamų ir priimtų teisės aktų, reglamentuojančių bendruomeninių organizacijų klausimus, analizę ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;

152.2. savo iniciatyva arba bendradarbiaudamos su kitomis valstybės institucijomis rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos priimti įgaliotiems subjektams;

152.3. koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą bendruomeninių organizacijų klausimais;

152.4. analizuoja bendruomeninių organizacijų būklę Lietuvos Respublikoje, inicijuoja su bendruomeninėmis organizacijomis ir jų veikla susijusius tyrimus.“

1.12. Pakeisti 16.61 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.61. vertina gyventojų iniciatyvinių grupių ir savivaldybių tarybų pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų keitimo, prireikus rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;“.

1.13. Pakeisti 16.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.12. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl personalo valdymo viešajame sektoriuje strateginių krypčių;“.

1.14. Pakeisti 16.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.13. organizuoja Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, kitus tarptautinius renginius viešojo saugumo, migracijos, viešojo administravimo tobulinimo, vietos savivaldos, regioninės plėtros ir kitais su Vidaus reikalų ministerijos veikla susijusiais klausimais;“.

1.15. Pakeisti 16.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.14. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus ministerijos kompetencijai;“.

1.16. Pakeisti 21 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Pavaduojantysis ministras neatlieka Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6, 9, 16 ir 17 punktuose nurodytų funkcijų, išskyrus atvejus, kai pavaduojamas ministras negali atlikti savo funkcijų ilgiau negu 30 dienų.“

1.17. Pakeisti 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos bei Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano ir prioritetinių darbų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;“.

1.18. Pakeisti 23.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas arba priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo ar šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;“.

1.19. Pakeisti 23.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos bei kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;“.

1.20. Pakeisti 23.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.15. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, ir jų skatinimo;“.

1.21. Pakeisti 24 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

24. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.“

1.22. Pakeisti 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

27. Ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministras. Ministerijos kancleris:“.

1.23. Pakeisti 27.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas ar priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo.“

2. Šio nutarimo 1.2–1.6 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 3 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas