VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO NUOTEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 24 d. Nr. T3-448

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 6 str. 30 p.,Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr.82-3260)11 straipsnio 1 p., remdamasi 2011-05-27 Vilniaus rajono savivaldybėstarybossprendimuNr. T3-193 „Dėl Vilniaus rajono vandenstiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į 2011-09-19 LietuvosRespublikos aplinkosministerijos raštą Nr. VR-1.7-1558, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti Vilniaus rajono nuotekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2.   Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje bei vietinėje spaudoje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                  Marija Rekst