LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-976 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-835

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Zonoje įmonėms draudžiamos šios kapitalo investavimo ir veiklos sritys:

1) ūkinė komercinė veikla, susijusi su valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimu, taip pat ginklų, šaudmenų, sprogmenų gamyba, laikymu ar pardavimu;

2) cheminių medžiagų, įrašytų į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, nurodytą 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1297, (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) XIV priede, ar į kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, gamyba ir laikymas, išskyrus atvejus, kai šias medžiagas laiko įmonės, naudojančios jas savo gaminių gamyboje;

3) pavojingųjų atliekų tvarkymas, išskyrus pavojingųjų atliekų paruošimą naudoti ir perdirbimą, mokslinę ir techninę pažangą atitinkančiomis technologijomis ir (ar) geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB), taip pat nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų šalinimas;

4) radioaktyviųjų medžiagų gamyba ir naudojimas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas;

5) narkotikų, narkotinių, stipriai veikiančių ir nuodingųjų medžiagų, išskyrus vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, gamyba, pardavimas ir laikymas;

6) kultūrų, kuriose yra narkotinių, stipriai veikiančių ir nuodingųjų medžiagų, perdirbimas, pardavimas ir laikymas;

7) degtinės, likerio ir kitų spiritinių gėrimų gamyba;

8) tabako gaminių gamyba;

9) vertybinių popierių, piniginių ženklų ir monetų, pašto ženklų gamyba;

10) lošimo namų (kazino) steigimas ir laikymas;

11) loterijų organizavimas;

12) radijo ir televizijos laidų rengimas ir transliavimas, išskyrus spaustuvių, radijo ir televizijos techninį aptarnavimą;

13) ligonių, sergančių pavojingomis ir ypač pavojingomis infekcinėmis, tarp jų ir venerinėmis bei užkrečiamosiomis odos ligomis, agresyvios formos psichinėmis ligomis, gydymas;

14) gyvulių, sergančių ypač pavojingomis ligomis, gydymas;

15) darbo migracijos klausimų tvarkymas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda