ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. T-362

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. T-238 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-362

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato budinčio globotojo, fizinio asmens, globojančio (rūpinančio) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus (toliau – globėjas, nesusisijęs giminystės ryšiais), veiklą, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Globos centras socialinių paslaugų įstaiga (-os), kuriai (-ioms) Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu paskirta vykdyti globos centro funkcijas ir kuri (-ios), įgyvendindama (-os) vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas, kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, kuri užtikrina, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusisijusių giminystės ryšiais, globėjų (rūpintojų), susijusių su vaiku giminystės ryšiais (toliau – globėjas giminaitis), globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje;

2.2. budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (toliau – Socialinių paslaugų įstatymas) numatytus reikalavimus budinčiam globotojui, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su Globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba Sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;

2.3. globėjas (rūpintojas)fizinis asmuo, atitinkantis Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus globėjas, nesusisijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis; 

2.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Civiliniame kodekse, Socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme (toliau Išmokų vaikams įstatymas), Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, sąvokas.

 

II SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA

 

3. Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį ir fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

4. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo Sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir turi atlikti visas su šia veikla susijusias pareigas, vykdyti visas mokestines prievoles, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Sutarties formą ir kitas dokumentų formas, susijusias su vaiko apgyvendinimu, paslaugų organizavimu ir teikimu vaikui ir budinčiam globotojui, tvirtina Globos centro direktorius.

6. Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą:

6.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

6.2. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, nesusisijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių);

6.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

7. Budintis globotojas privalo priimti vaiką bet kuriuo paros metu, vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 6. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys ir tai raštu suderinta su Globos centru, budinčiu globotoju.

8. Budintis globotojas gali vykdyti kelių Aprašo 6 punkte numatytų rūšių priežiūrą. Aprašo 6.1 papunktyje numatyta priežiūra gali būti keičiama į Aprašo 6.3 papunktyje numatytą priežiūrą, jei vaikui reikia ilgesnės nei 3 mėnesių priežiūros.

 

III SKYRIUS

GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, VEIKLA

 

9. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų vaiką, siekdamas vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį.

10. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką:

10.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

10.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam socialiniam globėjui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);

10.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis bus įvaikintas;

10.4. nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą). 

11. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali vykdyti kelių Aprašo 10 punkte numatytų rūšių globą (rūpybą). Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

 

IV SKYRIUS

LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMAS

 

13. Pas budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, apgyvendinamas tas be tėvų globos (rūpybos) likęs vaikas, kurio tėvų deklaruota gyvenamoji vieta, o jos nesant, faktinė gyvenamoji vieta yra Šiaulių miesto savivaldybė, arba vaiko radimo vieta yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, o tėvų gyvenamoji vieta nežinoma. Vaikas, kurio tėvų arba turimo vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Šiaulių miesto savivaldybė, o jų nesant – vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Šiaulių miesto savivaldybė, budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje apgyvendinamas laikinai, ne ilgiau kaip iki 3 parų.

14. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  teritorinis skyrius (toliau – VVTAĮT), paėmęs vaiką iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos, nedelsdamas praneša Savivaldybės administracijai, kad gali reikėti nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą). Turėdamas duomenų apie asmenį, kuris galėtų globoti (rūpintis) konkretų vaiką, pasiūlo šį asmenį skirti vaiko globėju (rūpintoju).

15. Savivaldybės administracija, gavusi 14 punkte nurodytą informaciją, kreipiasi į Globos centrą dėl rekomendacijų parenkant vaikui konkretų globėją (rūpintoją) ar budintį globotoją arba, jeigu VVTAĮT pasiūlo konkretų asmenį skirti vaiko globėju (rūpintoju), dėl šio asmens tinkamumo būti globėju (rūpintoju) įvertinimo.

16. Globos centras, gavęs 15 punkte nurodytą informaciją, parenka tėvų globos netekusiam vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją) ar budintį globotoją arba įvertina VVTAĮT pasiūlyto asmens tinkamumą būti globėju (rūpintoju) ir pateikia Savivaldybės administracijai rekomendacijas dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vaikui paskyrimo.

17. Budintis globotojas vaiko pasirinkti negali. Globos centras sprendžia, kuris budintis globotojas geriausiai atitinka vaiko poreikius.

18. VVTAĮT pateikia Globos centrui dokumentus ir visą informaciją apie vaiką ir jo šeimą vadovaudamasis vaiko laikinąją globą (rūpybą) reglamentuojančiais teisės aktais.

19. Socialinės paslaugos teikimo pradžia yra laikoma vaiko apgyvendinimo pas budintį globotoją diena. Vaiko apgyvendinimas įforminamas aktu.

20. Esant aplinkybėms, dėl kurių nėra galimybės vaiką iš karto apgyvendinti pas budintį globotoją, vaikas laikinai (iki 3 parų) gali būti apgyvendintas Globos centre (Globos centro direktoriaus įsakymu).

21. Trumpalaikė socialinė globa Globos centre nustatoma Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) vedėjo sprendimu pagal socialinių paslaugų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

22. Pas budintį globotoją priežiūra, pas globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį globa (rūpyba) teikiama tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta pagal vaiko globą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

23. Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu pagal Globos centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

 

V SKYRIUS

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

24. Globos centras kiekvienais metais teikia informaciją Savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio ir planuojamų paslaugų teikimo Savivaldybės nustatyta tvarka.

25. Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams finansuojamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšų. Budinčio globotojo veiklą per Globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) Globos centre.

26. Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam Globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs Sutartį su Globos centru, prižiūrimą vaiką:

26.1. vaiko globos (rūpybos) išmoką, mokamą Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

26.2. vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą (toliau – Tikslinių kompensacijų įstatymas), ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

26.3. vienkartinę 400 Eurų dydžio išmoką vaiko apgyvendinimo vietai įkurti (toliau – įsikūrimo išmoka). Įsikūrimo išmoka turi būti naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu. Globos centras, apgyvendindamas vaiką budinčio globotojo šeimoje, įvertina naujai kuriamos vaiko priežiūros vietos įkūrimo tikslingumą ir, esant poreikiui, per 14 darbo dienų nuo vaiko, kuriam reikia pritaikyti gyvenimo vietą, apgyvendinimo pas budintį globotoją perveda įsikūrimo išmoką į budinčio globotojo sąskaitą. Esant aplinkybėms, dėl kurių budintis globotojas neturi finansinių galimybių savo lėšomis įrengti vaiko priežiūros vietos, Globos centras turi teisę pagal budinčio globotojo pateiktą argumentuotą prašymą išmokėti nustatyto dydžio vienkartinę įsikūrimo išmoką. Nustačius, kad įsikūrimo išmoką budintis globotojas panaudojo ne pagal paskirtį, pinigai turi būti grąžinami į Globos centro sąskaitą;

26.4. atlygį už teikiamas paslaugas – 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydį per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką.

27. Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,25 MMA dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką su negalia, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis tuo laikotarpiu, kai vaikas yra perduotas prižiūrėti budinčiam globotojui.

28. Globos centras kas mėnesį perveda 26.1, 26.2 ir 26.4 papunkčiuose, 27 punkte numatytas ir iš Savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

29. Globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus Globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz.: logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui) teikti, jų neperduodamas budinčiam globotojui, jei Sutartyje nenumatyta kitaip.

30. Kai budinčiam globotojui teikiamos laikino atokvėpio paslaugos ar kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko, jam mokamas 0,5 MMA dydžio kas mėnesį atlygis.

31. Budintys globotojai įsipareigoja 26.1, 26.2 papunkčiuose numatytas gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz.: maisto, drabužių, kanceliarinių prekių, higienos prekių, laisvalaikiui ir ugdymui skirtų išlaidų, kišenpinigių, medikamentų ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus Sutartyje nustatyta tvarka.

32. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna:

32.1. vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

32.2. vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą;

32.3. kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

33. Savivaldybė budinčiam globotojui per Globos centrą, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui tiesiogiai skiria ir moka pagalbos pinigus Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

34. Savivaldybė budinčiam globotojui per Globos centrą, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui tiesiogiai gali skirti vienkartinę materialinę pagalbą ar kitas išmokas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Globos centras iki einamųjų metų kovo 1 d. turi pateikti praėjusių metų veiklos ataskaitą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Savivaldybės administracijai.

36. Kai pas budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, apgyvendinamas vaikas, kurio faktinė gyvenamoji ir deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Šiaulių miesto savivaldybė, už suteiktą paslaugą sumoka ta savivaldybė, kurioje yra vaiko ar jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta. Globos centras raštu kreipiasi į atitinkamą savivaldybę su prašymu padengti biudžeto patirtas išlaidas.

37. Sutartis su budinčiu globotoju gali būti nutraukiama budinčio globotojo iniciatyva, prieš tai Globos centrą įspėjus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, jei šeimoje nėra laikinai apgyvendinto ir prižiūrimo vaiko, ir ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų, jei šeimoje yra apgyvendintas ir prižiūrimas vaikas, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) baigiasi anksčiau šio termino.

38. Globos centras Sutartį gali nutraukti vienašališkai, jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių būtini tokie sprendimai. Apie Sutarties nutraukimą budintis globotojas informuojamas raštu.

39. Globos centras vienašališkai nutraukti Sutartį gali dėl šių priežasčių:

39.1. kai budintis globotojas netinkamai vykdo Apraše nustatytus reikalavimus ir Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

39.2. kai budintis globotojas be pateisinamos priežasties atsisako apgyvendinti ir prižiūrėti vaiką;

39.3. kai budintis globotojas išvyksta gyventi į kitą savivaldybę ar valstybę;

39.4. kitais atvejais.

40. Aprašas keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

41. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

__________________________