http://195.182.91.250/tais/tmp/0cfff31e5e8ee97e4a4458c24ed52f60/content_files/image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-185

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-289 „Dėl Vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintą 1.1 papunktį „1.1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo nuostatus“ su pakeitimais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vaclovas Andrulis

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. gegužės 30 d.

sprendimu Nr. T-185

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja rinkliavos rinkimo tvarką, jos dydžius, mokėjimo tvarką, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkliavos grąžinimo atvejus, rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Vietinė rinkliava galioja Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ir įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

3. Rinkliavą už leidimą moka asmenys, kurie ketina prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.

4. Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – Leidimai) išduoda seniūnas tos seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, o prekybai visose Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose – seniūnas, kuris gavo tokį prašymą. Už Leidimų išdavimą imama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava, išskyrus Leidimus nuosavybės ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

5. Vietinės rinkliavos dydį apskaičiuoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnija (toliau – seniūnija), kurios teritorijoje vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos. Leidimas išduodamas tik sumokėjus rinkliavą. Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be Leidimo draudžiama.

6. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS, PANAIKINIMAS IR ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

7. Asmenys, norintys įsigyti Leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas viešosiose vietose, seniūnams tiesiogiai raštu pateikia:

7.1. prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, prekių asortimentas, prekybos vietos plotas (m²), darbo laikas, prašymo pateikimo data;

7.2. įmonės įregistravimo pažymėjimą (juridiniai asmenys), verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą (fiziniai asmenys) arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

7.4. atitinkamų institucijų išduotą dokumentą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

7.5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, kuriuose nurodyta prekiavimo vieta ar seniūnija, patvirtinan, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta. Rinkliava mokama į Kelmės rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą;

7.6. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 12 punkto reikalavimus, jis pateikia tai įrodančius dokumentus (vietinės rinkliavos dydis sumažinamas 50 proc.);

7.7. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 13 punkto reikalavimus, mokėjimo pavedimo pateikti nereikia (atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokesčio).

8. Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, seniūnas per 2 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.

9. Apie atsisakymą išduoti Leidimą pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų išduoti Leidimą, pateikimo dienos. Nurodomi atsisakymo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

10. Seniūnijų seniūnai išduoda leidimus per 5 darbo dienas ir juos registruoja nurodydami seniūniją, vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimą, adresą, vietinės rinkliavos pavadinimą, sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį, datą.

11. Leidimas išduodamas ne daugiau kaip 3 prekybos vietoms vienam asmeniui vienu metu.

12. Rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį iki 40 procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti pensijos gavėjo pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Atleidžiami nuo vietinės rinkliavos mokėjimo:

13.1. nevyriausybinės organizacijos, prekiaujančios savo pagaminta produkcija, tautodailininkai, amatininkai, turintys tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti dokumentą, įrodan teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.2. renginių rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) remiantys renginį nuo 100 eurų ir daugiau;

13.3. 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodyti vietinės rinkliavos mokėtojai už antrąją ir kitas papildomas prekybos vietas vietinę rinkliavą moka Nuostatuose nustatytais vietinės rinkliavos dydžiais.

14. Savivaldybės taryba turi teisę ir kitais atvejais nustatyti lengvatas vietinės rinkliavos mokėtojams arba atleisti juos nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

15. Vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje dydžiai:

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydis, Eur

dienai

mėnesiui

metams

 

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą:

 

 

 

1.

Prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:

 

 

 

1.1.

smulkiomis prekėmis (bižuterija, pramoninės prekės ir kt.) nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m2)

2,0

16,0

160,00

1.2.

ūkininko ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m2)

1,5

15,00

150,00

2.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis įrengtuose laikinuose prekybos kioskuose ar paviljonuose (už 1 vietą iki 15 m² ).

3,00

30,0

300,00

3.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visų seniūnijų viešosiose vietose

2,0

12,0

140,00

4.

Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis iš specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visų seniūnijų viešosiose vietose

3,00

16,00

128,00

5.

Šventėse, mugėse ir kituose organizuojamuose renginiuose:

Vienkartinis rinkliavos dydis, Eur

5.1.

prekyba tautodailės gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais (už 1 vietą iki 8 m² plotą)

6,00

5.2.

prekyba maisto ir ne maisto prekėmis (už 1 vietą iki 8 m² ploto)

10,00

5.3.

viešasis maitinimas (už 1 vietą iki 10 m² ploto)

15,00

5.4.

prekyba savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija

6,00

5.5.

prekyba žemės ūkio produkcija (vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.)

8,00

5.6.

leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas

60,00

5.7.

paslaugoms, pramogoms (pripučiamas atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.) (už vieną paslaugos rūšį) teikti

15,00

 

16. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Seniūniją, išduodamas leidimo dublikatas. Už dublikato išdavimą vietinė rinkliava neimama.

17.    Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis Leidime nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

18.    Leidimas neišduodamas, jeigu:

18.1. asmuo Leidimui gauti pateikė ne visus šiuose Nuostatuose nurodytus dokumentus;

18.2. nepraėjo vieneri metai nuo Leidimo galiojimo panaikinimo (išskyrus Leidimo galiojimo panaikinimą paties asmens prašymu).

19.    Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

19.1. asmuo pateikia prašymą dėl Leidimo galiojimo panaikinimo;

19.2. paaiškėja, jog asmuo Leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

19.3. asmuo du kartus Leidimo galiojimo metu pažeidė Prekybos viešosiose vietose taisykles (asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda);

19.4.  du kartus Leidimo galiojimo metu buvo nustatyta, kad asmuo faktiškai užėmė daugiau prekybos ploto, negu jam leista, nesilaikė Leidime nustatyto asortimento, nustatytos prekybos (paslaugų teikimo) vietos ar maršruto;

19.5.  Leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus).

20.    Leidimo galiojimo panaikinimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Panaikinus Leidimo galiojimą sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama, išskyrus atvejus, kai asmuo, turintis Leidimą, negali pasinaudoti Leidimo suteiktomis teisėmis dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir priežasčių. Apie Leidimo galiojimo panaikinimą (Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą) asmuo informuojamas raštu per 3 darbo dienas.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

21. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu:

21.1. sumokėta daugiau, negu Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

21.2. Leidimas neišduodamas;

21.3. Leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo;

21.4. panaikinus Leidimo galiojimą, išskyrus atvejus, kai asmuo, turintis Leidimą, negali pasinaudoti Leidimo suteiktomis teisėmis dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir priežasčių.

22. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis Asmens prašymu, pateiktu per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą Leidimą išdavusios seniūnijos seniūnui.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

23. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja valstybės ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

24. Už šių Nuostatų vykdymą, Leidimų išdavimą, teisingą lėšų surinkimą atsakingi seniūnai.

25. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius kitus teisės aktus ir šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti

paslaugas Kelmės rajono savivaldybės

viešosiose vietose išdavimą nuostatų

1 priedas

 

(Juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

 

(duomenys – telefonas / el. paštas)

 

(juridiniam arba fiziniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis, duomenys ryšiui palaikyti)

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

_______________________________seniūnijai

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI (PRATĘSTI) LEIDIMĄ PREKIAUTI BEI TEIKTI PASLAUGAS KELMĖS RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

 

Prašau išduoti (pratęsti) leidimą prekiauti (teikti paslaugas)

(pažymėti reikalingą)

Prekybos (paslaugos teikimo) (pažymėti)

iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių / prekių ekspozicija, 3 m²,

iš prekybai įrengtos specializuotos transporto priemonės Nr. ___________,

iš transporto priemonės ar jos priekabos Nr. _______________,

Kita _________________________________________________________________________.

 

Prekių (paslaugų) asortimentas (pažymėti):

pramoninės prekės,

duona ir jos gaminiai,

pienas ir jo gaminiai,

mėsa ir jos gaminiai,

fasuotos maisto prekės,

vaisiai, daržovės,

vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.,

viešojo maitinimo paslauga,

Kita __________________________________________________________________________.

Veiklos vietos adresas:____________________________________________________________.

Darbo laikas nuo iki val. Veiklos laikotarpis 20 m.: _____________________________.

PRIDEDAMA:

1.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

 

2.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

 

3.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

 

4.

Atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija,

 

lapas (-ai, -ų).

 

 

Atsakymą pageidaučiau atsiimti asmeniškai.

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų

2 priedas

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

___________________________ SENIŪNIJA

 

 

LEIDIMAS NR.

PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

20__ m. ____________________ d.

(vieta) 

 

 

Leidžiama ____________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)    

 

______________________________________________________________________________

 

prekiauti ar teikti paslaugas ______________________________________________________

(prekybos vietos pavadinimas ir adresas )

 

Prekių (paslaugų) asortimentas (pažymėti):

pramoninės prekės,

duona ir jos gaminiai,

pienas ir jo gaminiai,

mėsa ir jos gaminiai,

fasuotos maisto prekės,

vaisiai, daržovės,

vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.,

viešojo maitinimo paslauga,

Kita __________________________________________________________________________.

 

 

Leidimo išdavimo data

 

Leidimo galiojimo laikas

 

Leidimo galiojimas pratęstas

 

Leidimą išdavė