LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO nR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 3D-521

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu N. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 96.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

96.3. neužtenka kvietimo biudžeto lėšų vienam ar daugiau vietos projektų, surinkusiems privalomą mažiausią balų skaičių, VPS vykdytoja gali priimti sprendimą siūlyti vietos projektų pareiškėjams proporcingai mažinti paramos sumą. VPS vykdytojos siūlymas atliekamas etapais:

96.3.1 siūlymas teikiamas visiems vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams. VPS vykdytoja vietos projektų pareiškėjams (-ui) siūlo įgyvendinti vietos projektą visa apimtimi su mažesne paramos suma ir skirti didesnę nuosavų lėšų sumą projektui įgyvendinti. Vietos projekto pareiškėjui (-ams) nesutikus įgyvendinti vietos projekto (-ų) su mažesne paramos suma (ar per VPS vykdytojos nurodytą laiką nepateikus atsakymo), vietos projekto paramos paraiška (-os) atmetama (-os). Jeigu vienas ar dalis vietos projektų paraiškų atmetama, kvietimo biudžeto lėšų likutis naujai perskirstomas likusiems vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams;

96.3.2. tais atvejais, kai po papildomo kvietimo biudžeto lėšų perskirstymo lieka lėšų mažesnį balų skaičių surinkusiems vietos projektams (-ui), VPS vykdytoja Taisyklių 96.3.1 papunktyje nustatyta tvarka jiems siūlo įgyvendinti vietos projektą visa apimtimi su mažesne paramos suma ir skirti didesnę nuosavų lėšų sumą projektui įgyvendinti (pvz., kvietimo biudžeto lėšų likutis vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams – 27 000 Eur. Viso kvietimo biudžeto lėšų neužtenka 4 vietos projektams, surinkusiems privalomą mažiausią balų skaičių,  iš jų 3 po pirmojo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo  yra surinkę vienodą balų skaičių 80 ir 1 vietos projektas surinkęs 70 balų, visų vietos projektų prašoma suma vienoda – 10 000 Eur. Trečios vietos projektų pareiškėjams, surinkusiems 80 balų, siūloma sutikti visa apimtimi įgyvendinti vietos projektus su mažesne, 9 000 Eur paramos suma. Jei visi vietos projektų pareiškėjai sutinka, visi vietos projektai perduodami į kitą tinkamumo vertinimo etapą. Jei vienas iš vietos projektų pareiškėjų nesutinka, jo paraiška atmetama. Turimas lėšų likutis naujai perskirstomas ir vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams skiriama jų prašoma paramos suma – 10 000 Eur, o likutis 7 000 Eur siūlomas vietos projekto pareiškėjui, surinkusiam 70 balų).“

1.2. Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:

191. VPS vykdytojos, įskaitant vietos projektų atrankos komiteto sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti Agentūrai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus ar neveikimą (Agentūra pagal pareiškėjo skundą gali inicijuoti pakartotinį atrankos vertinimą, pateikdama VPS vykdytojai pastabas, arba atlikti atrankos vertinimą pati). VPS vykdytojos, įskaitant vietos projektų atrankos komiteto sprendimus, veikimą ar neveikimą, kuriuos Agentūra jau buvo nagrinėjusi ir priėmusi sprendimą, pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“.

1.3. Pakeičiu 192 punktą ir jį išdėstau taip:

192. Pareiškėjas ir (arba) arba vietos projekto vykdytojas, nesutinkantys su Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su vietos projekto paraiškos administravimu, vertinimu, atranka ir mokėjimo prašymų administravimu, turi teisę juos apskųsti. Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas ir (arba) vietos projekto vykdytojas gali savo pasirinkimu apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Agentūros vadovui arba Ministerijai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui. Ministerijos sprendimus, veikimą ar neveikimą pareiškėjas ir (arba) vietos projekto vykdytojas gali apskųsti savo pasirinkimu žemės ūkio ministrui, ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai arba teismui šiame punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka“.

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis taikomas ne tik naujiems vietos projektams, bet ir jau pateiktiems ir (arba) rezerve esantiems vietos projektams.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas