LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-1006  

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. DT-8/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų perskaičiavimo įvedus eurą Lietuvos Respublikoje“:

1. P a k e i č i u Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“, ir išdėstau 10 punktą taip:

10. Reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Eil.

Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo*/ palaikomo –sios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo*/palaikomo –sios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** bazinė kaina (balais)

1

Reabilitacija III, pakartotinė reabilitacija III

71,33

71,33

2

Reabilitacija II, pakartotinė reabilitacija II

38,87

39,56

3

Ambulatorinė reabilitacija II*

16,74

17,06

4

Ambulatorinė reabilitacija I*

13,96

5

Sveikatos grąžinamasis gydymas

27,68

6

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

29,31

29,98

7

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

25,14

25,69

8

Palaikomoji reabilitacija namuose dėl nervų sistemos ligų**

33,33

33,33

9

Asmens, slaugančio vaiką (-us),

išlaikymas***

8,98

Pastaba: *** – į slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidas įskaičiuojamos asmens maitinimo ir nakvynės paslaugų išlaidos.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                     Rimantė Šalaševičiūtė