LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. A1-311

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. įsigyti šias judėjimo techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų, čiužinį praguloms išvengti, pasėstą praguloms išvengti, stovėjimo atramą vaikams;“.

1.2. Pakeičiu 9.7.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.1.2. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už šio Aprašo 361, 441 punktuose ir 47.3–47.9 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones termino atidėjimas;“.

1.3. Pakeičiu 9.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.3. dokumentą, kuriame nurodytas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužiniui praguloms išvengti ir pasėstui praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai; elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo rėmui – ne mažiau kaip 3 metai; elektrinėms ar akumuliatorinėms elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo dalims – ne mažiau kaip 2 metai; kojomis minamam triračiui ar keturračiui – ne mažiau kaip 4 metai; elektrinio vežimėlio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas ir baterijas, – 3 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai; stovėjimo atramoms vaikams – ne mažiau kaip 3 metai.“

1.4. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas:

47.1. čiužinio praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų;

47.2. pasėsto praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 eurų;

47.3. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.4. neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.5. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.6. skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 900 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.7. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus;

47.8. mechaninio varytuvo – vieną kartą per 6 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų;

47.9. stovėjimo atramos vaikams – vieną kartą per 4 metus iki 1 200 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas.“

1.5. Pakeičiu 492 punktą ir jį išdėstau taip:

492. Šio Aprašo 47 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 491 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos eilės tvarka išmokamos šio Aprašo 47.1 ir 47.2 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones įsigijusiems asmenims ne vėliau kaip per 6 mėnesius, o šio Aprašo 47.3–47.9 papunkčiuose nurodytas priemones įsigijusiems asmenims – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš atitinkamos techninės pagalbos priemonių grupės išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio priimtas sprendimas skirti kompensaciją, pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centro parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

1.6. Pakeičiu 495 punktą ir jį išdėstau taip:

495. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5, 47.7 ir 47.9 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar fiziniai duomenys, asmuo šio Aprašo nustatyta tvarka gali būti aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu, neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui, palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu, palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu asmeniui iki 18 metų ar stovėjimo atrama vaikui, jeigu grąžina Centro išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5, 47.7 ir 47.9 papunkčiuose nurodytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui.“

1.7. Pakeičiu 1 priedo 15.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.1.1.

vaikams

4 metai

hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.“.

 

2. N u s t a t a u, kad asmenims, kurie pateikė Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos techninės pagalbos priemonių, nurodytų šiame įsakyme, įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir kuriems šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos) nebuvo išmokėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, išmokant kompensacijas taikomi šiuo įsakymu nustatyti dydžiai.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė