LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „Dėl ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1967
Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. dėl asmenų, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (įskaitant asmenis, kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, ir kurie nepatenka į Taisyklių 13.2.1 – 13.2.7 nurodytus papunkčius, izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 8 priedas);“.

2.    Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

8 priedas

 

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS