LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI PAGILINTO SARS-COV-2 TESTAVIMO - VIRUSO GENETINIŲ VARIANTŲ NUSTATYMO PROCESĄ

 

2021 m. vasario 4 d. Nr. V-221

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 29 d. pasitarimo posėdžio protokolu Nr. 6 (1 klausimas) bei siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikoje aptinkamų SARS-CoV-2 atmainų įvairovės paplitimo ir jų genomų kitimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos eigoje stebėseną bei gautos informacijos panaudojimą priimant informuotus šios pandemijos valdymo sprendimus, n u s p r e n d ž i u:

1.  Įpareigoti Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją (toliau – NVSPL):

1.1.    organizuoti ir koordinuoti plataus masto pagilinto SARS-CoV-2 testavimo – viruso genetinių variantų nustatymo (toliau – SARS-CoV-2 genomo sekoskaita) procesą, t. y. kartą per savaitę užtikrinant vieno procento visų Lietuvos Respublikoje per pastarąją savaitę nustatytų teigiamų SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymui tikralaikės PGR metodu tyrimų (toliau – PGR tyrimas) ėminių SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos, o jei vienas procentas visų Lietuvos Respublikoje per pastarąją savaitę nustatytų teigiamų PGR tyrimų sudaro mažiau nei 200, 200 teigiamų PGR tyrimų ėminių SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų atlikimą;

1.2.    sudaryti sutartis dėl SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų atlikimo ir apmokėjimo su VšĮ Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikos, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikos, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu;

1.3.    nuo šio sprendimo 4.1 papunktyje nurodytos datos įvesti į Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos procesui vykdyti reikiamų duomenų formą (toliau – VDV IS forma) šio sprendimo 2.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytą informaciją;

1.4. apie šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyto proceso rezultatus reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę, informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją el. paštu [email protected]  ir teikti siūlymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymo.

2Įpareigoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninę Santaros klinikas, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas, Vilniaus universitetą ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą NVSPL nustatyta tvarka ir periodiškumu:

2.1.    atlikti šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų teigiamų PGR tyrimų ėminių SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimus;

2.2.    teikti jai gautus SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų rezultatus ir kitą informaciją:

2.2.1. teigiamo PGR tyrimo likutinio išgrynintos RNR ėminio sekoskaitos vykdymui paėmimo data;

2.2.2. nustatyta atmaina;

2.2.3. papildomos mutacijos.

3Pavesti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms PGR tyrimų paslaugas, NVSPL nustatyta tvarka ir periodiškumu:

3.1.    saugoti visus teigiamų PGR tyrimų likutinius išgrynintos RNR ėminius ne aukštesnėje nei -20°C temperatūroje;

3.2.    perduoti jai atrinktus teigiamų PGR tyrimų likutinius išgrynintos RNR ėminius;

3.3.    teikti jai perduodamų teigiamų PGR tyrimų likutinių išgrynintos RNR ėminių informaciją:

3.3.1. laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolo E200-a identifikacinis numeris;

3.3.2. ėminio paėmimo data;

3.3.3. visų tiriamųjų taikinių ciklų slenkstinės vertės (Ct vertė);

3.3.4. RNR gryninimo metodas;

3.3.5. tikralaikės PGR metodas.

4Pavesti Lietuvos statistikos departamentui:

4.1. iki 2021 m. vasario 15 d. sukurti VDV IS formą, šio sprendimo 2.2, 3.3 ir 4.2 papunkčiuose nurodytai informacijai sisteminti ir saugoti;

4.2. NVSPL nustatytu periodiškumu VDV IS formoje įvesti užfiksuotus nustatytų teigiamų PGR tyrimų duomenis:

4.2.1. laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolo E200-a identifikacinis numeris;

4.2.2. apskritis, kurioje buvo paimtas ėminys;

4.2.3. asmens amžius;

4.2.4. asmens lytis;

4.2.5. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) baigtis;

4.2.6. valstybė (-ės) iš kurios (-ių) asmuo grįžo ar atvyko per paskutines 14 dienų iki ėminio paėmimo;

4.3. sudaryti galimybę NVSPL VDV IS formoje įvesti šio sprendimo 2.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytą informaciją.

5.  Šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytose sutartyse:

5.1. nustatyti, kad SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų apmokėjimas vykdomas pagal  ne didesnę nei Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos paskaičiuotą SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimo kainą;

5.2. numatyti įsipareigojimą esant valstybės poreikiui atlikti ne mažesnį SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų skaičių nei:

5.2.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms – 384 tyrimus per savaitę;

5.2.2. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms – 16 tyrimus per savaitę, nuo 2021 m. vasario 8 d. 96 tyrimus per savaitę;

5.2.3. Vilniaus universitetui – 24 tyrimus per dvi savaites;

5.2.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui – nuo 2021 m. kovo 1 d. 24 tyrimus per dvi savaites.

6.  Pavesti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui įvertinti esant valstybės poreikiui galimą atlikti SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų skaičių per savaitę ir pateikti informaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu [email protected].

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys