KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. T-68

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo bendrąsias nuostatas (pridedama).

2. Priskirti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis pagal 1, 2, 3 ir 4  priedus.

3. Rekomenduoti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, dalininkų susirinkimams priskirti šioms mokykloms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal jų vykdomas ugdymo programas pagal 1, 2, 3 ir 4 priedus.

4. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-37 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis nustatymo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-68

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.    Kauno miesto savivaldybės taryba priskiria Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, o Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, dalininkų susirinkimai priskiria šioms mokykloms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis.

2.    Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokykla) aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą    (1–4 klasės), pagrindinio ugdymo programos I dalį (5–8 klasės) ir II dalį (9–10 klasės arba  I–II gimnazijos klasės) priskyrimo tikslas – užtikrinti prieinamumą įgyti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą.

3.    Mokykloms aptarnavimo teritorijos priskiriamos atsižvelgiant į mokyklų vykdomas programas, mokyklų galimybes priimti mokinius, nusistovėjusius ir prognozuojamus mokinių srautus ir mokinių pavėžėjimo galimybes.

4.    Mokyklos aptarnavimo teritoriją apibrėžia Savivaldybės tarybos sprendimo dėl mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo 1–4 prieduose pateiktuose žemėlapiuose pavaizduota uždara kreivė. Kreive apibrėžtoje teritorijoje esančių pastatų adresai priklauso mokyklos aptarnavimo teritorijai.

5.    Savivaldybės tarybos sprendimo prieduose pateiktuose žemėlapiuose yra pavaizduotos mokyklų aptarnavimo teritorijos pagal atskiras programas:

5.1. pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 1 priede;

5.2. pagal pradinio ugdymo programą – 2 priede;

5.3. pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį – 3 priede;

5.4. pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį – 4 priede.

6. Dėl techninių kliūčių žemėlapiuose nematomos visos gatvės. Todėl Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt bus paskelbtas interaktyvus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis. Šiame žemėlapyje pasirinkus atitinkamą mastelį arba pagal užklausas bus galima matyti visas konkrečios mokyklos aptarnavimo teritorijai priklausančias gatves.

7. Kadangi ne visos pradinės mokyklos turi sąlygas komplektuoti priešmokyklines grupes, o mokyklų-darželių priešmokyklinių grupių ugdymas trunka ilgiau negu 4 valandas, Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai, Kauno Suzukio pradinei mokyklai, Kauno Montesori mokyklai-darželiui ,‚Žiburėlis“, Kauno mokyklai-darželiui „Rūtelė“, Kauno mokyklai-darželiui „Šviesa“, Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui, Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai, Kauno Panemunės pradinei mokyklai, Kauno „Paparčio“ pradinei mokyklai, Kauno „Ryto“ pradinei mokyklai, Kauno „Šilo“ pradinei mokyklai, Kauno „Varpelio“ pradinei mokyklai konkrečios aptarnavimo teritorijos pagal priešmokyklinio ugdymo programą nepriskirtos.

8.    Mokyklos, įgyvendinančios atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus – Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija (įgyvendina sporto ir sveikatingumo ugdymo elementus), Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (įgyvendina humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementus), Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (įgyvendina specializuotas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas), Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (įgyvendina sausumos kadetų ugdymo elementus), Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija (įgyvendina ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo elementus), Kauno Aleksandro Puškino gimnazija (tautinių mažumų gimnazija), Kauno Veršvų gimnazija (įgyvendina novatoriško verslumo ugdymo elementus), Kauno „Vyturio“ gimnazija (įgyvendina katalikiško ugdymo elementus) priima asmenis iš visos Savivaldybės teritorijos.

Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai (įgyvendina Valdorfo pedagogikos ugdymo elementus), Kauno Suzukio pradinei mokyklai (įgyvendina Suzukio talentų ugdymo elementus), Kauno Montesori mokyklai-darželiui ‚Žiburėlis“ (įgyvendina M. Montessori pedagogikos ugdymo elementus) priskirtos konkrečios aptarnavimo teritorijos.

9.    Siekiant užtikrinti ugdymo tęstinumą, gimnazijos tipo mokykloms, kurios vykdo tik pagrindinio ugdymo programos II dalį, priskirtos konkrečios aptarnavimo teritorijos. Į laisvas vietas gimnazijos priima asmenis iš visos Savivaldybės teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.  Kauno jaunimo mokykla, Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla (skirtos 12–16 metų mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintiems mokymosi sunkumų) ir Kauno suaugusiųjų mokymo centras (skirtas suaugusiems asmenims mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) priima asmenis iš visos Savivaldybės teritorijos.

11.  Kauno „Aitvaro“ mokykla (skirta 14–23 metų asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė), Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Kauno Jono Laužiko specialiojo ugdymo centras, Kauno specialioji mokykla ir Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras (skirti asmenims, turintiems įgimtų ar įgytų sutrikimų ir didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių) priima asmenis iš visos Savivaldybės teritorijos, pagal galimybes – iš kitų šalies regionų.

12.  Jeigu priėmus visus norinčius mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančius vaikus trūksta vietų, vaikas siunčiamas į artimiausią mokyklą, vykdančią tą pačią programą.

13.  Jei mokykla nepriima mokinio iš jai priskirtos aptarnavimo teritorijos, rekomendaciją dėl mokinio priėmimo teikia Savivaldybės administracijos švietimo padalinys.

14.  Jei mokykla dėl mokinių trūkumo negali sukomplektuoti tam tikros programos atitinkamų klasių, mokiniai siunčiami į artimiausią mokyklą (gimnaziją), komplektuojančią tokias klases.

15.  Jei mokyklai priskirtoje teritorijoje atsiranda naujų gatvių ar pastatų, pakeičiami gatvių pavadinimai, rekomendaciją dėl mokinio priėmimo teikia Savivaldybės administracijos švietimo padalinys.

16.  Jei mokykla yra reorganizuojama prijungiant prie kitos mokyklos, jai priskirtą teritoriją aptarnauja ta mokykla, prie kurios reorganizuojama mokykla yra prijungiama.

 

___________________________