Projektas Nr. T1-

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-252

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi 37 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi, remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T-130 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Kelmės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-252

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

 

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) nurodytus darbus:

- nuolatinius namo būklės stebėjimus;

- periodines (sezonines) namo apžiūras;

- nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal Reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

2. Maksimalūs techninės priežiūros tarifai – namų grupėms Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatyti didžiausi galimi techninės priežiūros mokėjimai.

3. Kelmės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimaliais techninės priežiūros tarifais turi vadovautis administratoriai, administruojantys Kelmės rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus.

4. Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai:

 

Eil. Nr.

Namo dydis*, m2

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

 

be PVM

PVM

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

 

su PVM

1.

Iki 1000

0,0158

0,0033

0,0191

2.

1001–2000

0,0186

0,0039

0,0225

3.

2001–5000

0,0214

0,0045

0,0259

4.

Daugiau kaip 5000

0,0223

0,0047

0,0270

*daugiabučio gyvenamojo namo dydis, išreikštas namo suminiu butų ir kitų patalpų bendruoju plotu.

 

5. Maksimalūs tarifai didinami arba mažinami pagal namo techninės priežiūros ypatumus atitinkamais koeficientais:

 

Eil.

Nr.

Namo ypatumai

Koeficientas

1.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,97

2.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,97

3.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,98

4.

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,98

5.

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

1,00

6.

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

1,01

7.

Namai, kurių stogas – šlaitinis

1,15

8.

Bendrabučio tipo namai

1,15

_________________________ičienė, tel. (8 427)  69 064