LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1V-408 „DĖL PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. 1V-588

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 89 straipsniu,

t v i r t i n u Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja liepos 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-408

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-588 redakcija)

 

 

PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymų išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą (toliau – kelionės dokumentas) pateikimą, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą priėmimą, pildymą, nagrinėjimą ir sprendimo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą priėmimą, kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, jo įteikimą, galiojimą ir negaliojimą, negaliojančių kelionės dokumentų naikinimą, šių dokumentų apskaitą ir saugojimą.

2. Kelionės dokumentas išduodamas užsieniečiui, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje ir kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (toliau – pabėgėlis), kad jis galėtų išvykti į užsienio valstybę.

3. Kelionės dokumentą turėti neprivaloma, jis išduodamas pabėgėlio pageidavimu. Kelionės dokumento išdavimas nepakeičia pabėgėlio pilietybės.

4. Kelionės dokumentas išduodamas pabėgėliui, neatsižvelgiant į jo amžių.

5. Aprašo nustatyta tvarka išduotas kelionės dokumentas pabėgėlio prašymu gali būti pakeistas, jeigu:

5.1. pabėgėlis pakeitė asmens duomenis;

5.2. yra netikslių įrašų;

5.3. išnaudoti vizoms skirti lapai;

5.4. jis tapo netinkamas naudoti;

5.5. pasibaigė jo galiojimo laikas. Dėl šios priežasties kelionės dokumentas gali būti pakeistas ir tuo atveju, jeigu iki jo galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei 6 mėnesiai.

6. Kelionės dokumente duomenys apie pabėgėlį: vardas (vardai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas, pilietybė – įrašomi pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Šie duomenys, pabėgėlio veido atvaizdas ir pirštų atspaudai įrašomi kelionės dokumento išrašymo metu į kelionės dokumento duomenų lape įdiegtą elektroninę laikmeną.

7. Jeigu pabėgėlis yra praradęs ar turi keisti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) arba keičia kelionės dokumentą dėl vardo, pavardės, lyties, asmens kodo ar pilietybės pakeitimo ar dėl netikslių įrašų jame, kelionės dokumentas išduodamas, keičiamas tik po to, kai išduodamas naujas leidimas nuolat gyventi (su naujais asmens duomenimis, jeigu jie pasikeitė) ir kai duomenys apie pabėgėlį yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre.

8. Prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą nagrinėja, sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) priima ir kelionės dokumentą išduoda (keičia) Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

9. Už kelionės dokumento išdavimą (keitimą) imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava (toliau – valstybės rinkliava). Šis reikalavimas netaikomas pabėgėliams, kurie pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos už kelionės dokumento išdavimą mokėjimo. Jeigu pabėgėlis pagal Rinkliavų įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.

10. Prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą turi būti išnagrinėtas ir kelionės dokumentas turi būti išduotas (pakeistas) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo Migracijos departamente dienos, išskyrus atvejus, kai atliekamas tyrimas dėl pabėgėlio pateiktų dokumentų tikrumo. Tokio prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą nagrinėjimas sustabdomas, iki bus gauta išvada dėl pabėgėlio pateiktų dokumentų tikrumo.

11. Kelionės dokumentas galioja ne ilgiau, nei galioja leidimas nuolat gyventi, bet ne trumpiau kaip 3 mėnesius ir ne ilgiau kaip 5 metus, o jeigu laikinai negalima nuskaityti jokių pabėgėlio pirštų atspaudų – ne ilgiau kaip 1 metus.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI (PAKEISTI) KELIONĖS DOKUMENTĄ PATEIKIMAS

 

12. Kelionės dokumentui gauti ar pakeisti pabėgėlis Migracijos departamentui turi pateikti šiuos dokumentus:

12.1. nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą (Aprašo 1 priedas) (toliau – prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą);

12.2. galiojantį leidimą nuolat gyventi (turi galioti ne trumpiau nei 4 mėnesius);

12.3. kelionės dokumentą, kai jį keičia;

12.4. jeigu pabėgėlis iki vienų metų amžiaus nedalyvauja pateikiant jo dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti) arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti pabėgėlio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga ar pabėgėlis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos – dvi tapačias (iš to paties negatyvo) pabėgėlio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma pabėgėlio vardas (-ai) ir pavardė), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“;

12.5. biometrinius duomenis – veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 12.4 papunktyje nurodytus atvejus) ir užsieniečio nuo 12 metų amžiaus dviejų pirštų atspaudus;

12.6. jeigu kelionės dokumentas prarastas ar sunaikintas – laisvos formos išsamų paaiškinimą dėl kelionės dokumento praradimo ar sunaikinimo aplinkybių ir (ar) dokumentus, patvirtinančius kelionės dokumento praradimą ar sunaikinimą;

12.7. papildomus dokumentus, patvirtinančius kelionės dokumento keitimo priežastis (pvz., santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą, teismo sprendimo dėl civilinės būklės akto įrašo nuorašą ir kt.), jei kelionės dokumentas keičiamas dėl Aprašo 5.1–5.2 papunkčiuose nurodytų priežasčių ir Gyventojų registre nėra duomenų, patvirtinančių šiuose papunkčiuose nurodytas kelionės dokumento keitimo priežastis.

13. Prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą ir kitus Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus pabėgėlis Migracijos departamentui pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus Aprašo 14, 15 ir 16 punktuose nurodytus atvejus. Migracijos departamento direktorius nustato Migracijos departamento struktūrinius padalinius, kuriuose priimami dokumentai kelionės dokumentui gauti (pakeisti) (toliau – Migracijos departamento skyrius).

14. Prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pabėgėliui iki 18 metų pildo ir dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti bei nuotraukas, kai jas Aprašo 12.4 papunktyje nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą vieno iš tėvų, ar globėjo (rūpintojo) ar socialinės globos įstaigos atstovo laisvos formos prašymą išduoti ar pakeisti vaikui kelionės dokumentą, kuriame vieno iš tėvų, globėjo (rūpintojo) ar socialinės globos įstaigos atstovo parašas turi būti paliudytas notaro ar seniūno.

Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba gyvena skyrium, prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pabėgėliui iki 18 metų pildo ir dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą to iš tėvų, su kuriuo gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), laisvos formos prašymą išduoti (pakeisti) vaikui kelionės dokumentą, kuriame vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, parašas turi būti paliudytas notaro ar seniūno. Kartu su prašymu turi būti pateikti ir dokumentai, patvirtinantys vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su prašymą pateikusiu vienu iš tėvų faktą.

Jeigu nė vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas pabėgėlio iki 18 metų dokumentų kelionės dokumentui gauti (pakeisti) nepateikia, tai atsižvelgus į vaiko interesus kelionės dokumentas pabėgėliui iki 18 metų gali būti išduotas ar pakeistas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nė vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas negali pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti (pakeisti), ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo. Šis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikia pabėgėlio iki 18 metų dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti).

Pateikiant prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pabėgėliui iki 18 metų, turi dalyvauti ir pats asmuo.

15. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) pabėgėlio dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti) ir nuotraukas, kai jas Aprašo 12.4 papunktyje nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia jo globėjas (rūpintojas), kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantį dokumentą bei savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateikiant dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) neveiksniam (ribotai veiksniam) pabėgėliui, turi dalyvauti ir šis asmuo.

16. Pabėgėlio, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į Migracijos departamentą pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti (pakeisti), dokumentus ir nuotraukas, kai jas Aprašo 12.4 papunktyje nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia jo įgaliotas asmuo, kartu jis pateikia notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą bei savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

17. Pabėgėlio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios pats negali atvykti į Migracijos departamentą, asmens tapatybę ir parašą Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka turi patvirtinti ir pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), reikalavimus nuskaityti pabėgėlio biometrinius duomenis turi nuvykęs pas pabėgėlį Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau abu kartu – Migracijos departamento darbuotojas).

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI (pAKEISTI) KELIONĖS DOKUMENTĄ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

18. Prašymai išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą priimami Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

19. Priimdamas prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą Migracijos departamento darbuotojas sutikrina pateiktus dokumentų originalus ir juos grąžina pabėgėliui, duoda pabėgėliui pasirašyti prašyme išduoti (pakeisti) pasą ir specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų nuskaitymo įrangoje (išskyrus atvejus, kai pabėgėlis nėra sukakęs 14 metų ir (ar) nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios), nuskaito pabėgėlio biometrinius duomenis:

19.1. nuskaito pabėgėlio veido atvaizdą. Jeigu Aprašo 12.4 papunktyje nurodytu atveju yra pateiktos pabėgėlio nuotraukos, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

19.2. nuskaito pabėgėlio pirštų atspaudus. Nuskaitomi tik pabėgėlio nuo 12 metų amžiaus abiejų rankų smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo atspaudo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl pabėgėlio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Jei dėl pabėgėlio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių pabėgėlio pirštų atspaudų ir tai yra nuolatinė būklė, tai pasas tokiu atveju išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų.

20. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pabėgėlio prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą gavimo dienos Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis pagrįstą sprendimą:

20.1. išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą: prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 13 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, įrašo sprendimo priėmimo datą, savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo, tam skirtoje vietoje uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu (atskiras sprendimas nesurašomas);

20.2. atsisakyti išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą: šiame sprendime nurodomi sprendimo priėmimo pagrindai, apskundimo tvarka ir terminai.

21. Migracijos departamento darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 20.2 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos sprendimą registruoja Sprendimų dėl pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo ar keitimo registre (Aprašo 2 priedas), kuris gali būti formuojamas skaitmenine laikmena, o sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčia pabėgėliui.

22. Migracijos departamento darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 20.1 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos:

22.1. jeigu registruojant asmens dokumentų išdavimo sistemoje pabėgėlio, kuris pagal rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, nebuvo padaryta žyma apie sumokėtą rinkliavą – patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava. Jei pabėgėlis, kuris pagal Rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, nesumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavos, kelionės dokumentas neišrašomas;

22.2. jeigu priimtas Aprašo 20.1 papunktyje nurodytas sprendimas ir įsitikinta, kad pabėgėlis, kuris pagal Rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, sumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, – pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo reikalavimus suformuoja užsakymą išrašyti kelionės dokumentą ir perduoda jį Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras).

23. Asmens dokumentų išrašymo centras kelionės dokumentą išrašo ir duomenis į jį įrašo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo dėl kelionės dokumento išrašymo gavimo dienos.

24. Migracijos departamento darbuotojas, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavęs išrašytą kelionės dokumentą, privalo:

24.1. patikrinti, ar nepažeista jų pakuotė. Ne mažiau kaip dviejų Migracijos departamento darbuotojų akivaizdoje atplėšiama kelionės dokumentų pakuotė. Atplėšus pakuotę, kelionės dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka numerius, nurodytus lydraštyje. Jeigu atitinka, Migracijos departamento darbuotojai tai pažymi lydraštyje ir pasirašo, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą. Nustačius, kad kelionės dokumentų pakuotė pažeista ir (arba) trūksta kelionės dokumentų, apie tai nedelsiant informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras. Migracijos departamento direktoriaus pavedimu per 10 dienų nuo išrašytų kelionės dokumentų gavimo iš Asmens dokumentų išrašymo centro Migracijos departamente dienos dėl nurodytų faktų atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui. Migracijos departamentas dingusius kelionės dokumentus asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia dingusiais;

24.2. patikrinti, ar kelionės dokumente nurodyti pabėgėlio asmens duomenys ir nuotrauka atitinka pabėgėlio asmens duomenis ir nuotrauką prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą. Jeigu kelionės dokumente nurodyti pabėgėlio asmens duomenys ir (arba) nuotrauka neatitinka pabėgėlio asmens duomenų ir (arba) nuotraukos prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, apie tai nedelsiant informuojamas Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, kuris nedelsdamas priima sprendimą dėl naujo kelionės dokumento išrašymo. Kelionės dokumentas, kuriame pabėgėlio asmens duomenys ir (arba) nuotrauka neatitinka pabėgėlio asmens duomenų ar nuotraukos prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, Aprašo nustatyta tvarka grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui. Užsakymas išrašyti naują kelionės dokumentą formuojamas pagal tą patį prašymą;

24.3. užpildyti prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 14 eilutę, nurodant pabėgėliui išrašyto kelionės dokumento numerį, išrašymo datą ir galiojimo laiką;

24.4. kelionės dokumento 2 puslapį juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis užpildyti taip:

24.4.1. eilutėje „DOKUMENTAS GALIOJA VISOSE ŠALYSE, IŠSKYRUS“ įrašyti valstybės (-ių), kurios (-ių) pilietybę turi pabėgėlis, o jeigu jis neturi užsienio valstybės pilietybės – valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, pavadinimą (-us);

24.4.2. eilutėje „KELIONĖS DOKUMENTAS IŠDUOTAS REMIANTIS“ įrašyti pabėgėlio turimo leidimo nuolat gyventi seriją ir numerį. Jeigu pabėgėlis pakeičia leidimą nuolat gyventi, leidimo nuolat gyventi serija ir numeris iš naujo įrašomi perbraukus senus įrašus. Nauji įrašai patvirtinami Migracijos departamento darbuotojo parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu;

24.4.3. eilutėje „IŠDAVIMO VIETA“ įrašyti kelionės dokumentą išdavusio Migracijos departamento skyriaus pavadinimą ir numerį (skliausteliuose);

24.4.4. tam skirtoje vietoje pasirašyti ir uždėti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

 

IV skyrius

KELIONĖS DOKUMENTO ĮTEIKIMAS IR JO GALIOJIMAS

 

25. Pabėgėlis pats atvyksta į Migracijos departamento skyrių, kuriam pateikė dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti), atsiimti kelionės dokumento, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytus atvejus.

26. Kelionės dokumentą gali paimti ir pabėgėlio teisėtas atstovas ar įgaliotas asmuo.

Jeigu kelionės dokumentą paima pabėgėlio įgaliotas asmuo, jis turi pateikti notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kelionės dokumentą paima neveiksnaus (ribotai veiksnaus) pabėgėlio globėjas (rūpintojas), tuomet jis pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei globėjo (rūpintojo) įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą.

Pabėgėlio iki 16 metų kelionės dokumentą paimti turi, o nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar jų įgaliotas asmuo, socialinės globos įstaigos atstovas arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba gyvena skyrium, pabėgėlio iki 16 metų kelionės dokumentą paimti turi, o nuo 16 iki 18 metų gali tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir minėtą faktą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pabėgėlio iki 18 metų kelionės dokumentą paima vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) įgaliotas asmuo, jis turi pateikti notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

27. Jeigu pabėgėlis keičia kelionės dokumentą, tai atsiimdamas naują kelionės dokumentą turi pateikti keičiamą kelionės dokumentą.

Keičiamas kelionės dokumentas turi būti pateiktas ir tokiu atveju, kai kelionės dokumentą paima pabėgėlio įgaliotas asmuo, neveiksnaus (ribotai veiksnaus) pabėgėlio globėjas (rūpintojas), vienas iš pabėgėlio iki 18 metų tėvų, globėjas (rūpintojas) ar jų įgaliotas asmuo, socialinės globos įstaigos atstovas arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo.

Jeigu atsiimant naują kelionės dokumentą nepateikiamas keičiamas kelionės dokumentas, tai asmens dokumentų išdavimo sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Apie tai turi būti pažymėta ekraninėje dokumento įteikimo formoje.

28. Atsiimdamas kelionės dokumentą pabėgėlis turi pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje, patvirtindamas, kad kelionės dokumentą gavo, ir nurodyti jo atsiėmimo datą.

Jeigu pabėgėlis dėl fizinės negalios negali pasirašyti, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje vietoj pabėgėlio parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma kelionės dokumento atsiėmimo data, o prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje – priežastis, dėl kurios pabėgėlis nepasirašo.

Jeigu kelionės dokumentą atsiima ne pats pabėgėlis, o paima Aprašo 26 punkte nurodytas asmuo, tai prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje jis pasirašo patvirtindamas, kad kelionės dokumentą gavo, nurodo jo atsiėmimo datą, savo vardą ir pavardę bei asmens kodą.

Ekraninėje dokumento įteikimo formoje pažymima, kas paėmė kelionės dokumentą.

29. Migracijos departamento darbuotojas įteikdamas kelionės dokumentą privalo:

29.1. įsitikinti pabėgėlio, kuriam įteikiamas kelionės dokumentas, asmens tapatybe, sutikrindamas jo išvaizdą su jo veido atvaizdu įteikiamame kelionės dokumente bei pateiktame keisti dokumente (jei pabėgėlis tokį pateikė), jeigu kelionės dokumentą atsiima pats pabėgėlis;

29.2. specialiu prietaisu pažymėti kaip negaliojantį pabėgėlio pateiktą keisti kelionės dokumentą. Pažymėtas kaip negaliojantis kelionės dokumentas, grąžinamas pabėgėliui arba Aprašo 26 punkte nurodytam asmeniui. Jeigu pabėgėlis arba Aprašo 26 punkte nurodytas asmuo atsisako paimti negaliojantį keičiamą kelionės dokumentą, negaliojantis kelionės dokumentas sunaikinamas. Ekraninėje dokumento įteikimo formoje pažymima, ar negaliojantis kelionės dokumentas grąžintas pabėgėliui;

29.3. asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymėti, kad kelionės dokumentas atsiimtas. Tai atliekama ekraninėje dokumento įteikimo formoje. Kelionės dokumentas pradeda galioti nuo tada, kai asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymima, kad kelionės dokumentas atsiimtas;

29.4. jeigu kelionės dokumentą paima Aprašo 25 punkte nurodytas asmuo – padaro šio asmens pateiktų asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas, jei būtina, patvirtina jas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus ir grąžina juos pateikusiam asmeniui. Padarytos kopijos pridedamos prie pabėgėlio asmens bylos, o ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, nurodomi Aprašo 26 punkte nurodyto asmens pateiktų dokumentų duomenys.

 

V SKYRIUS

KELIONĖS DOKUMENTO NEGALIOJIMAS

 

30. Kelionės dokumentas negalioja:

30.1. pasibaigus jo galiojimo laikui;

30.2. paskelbus jį negaliojančiu pagal Aprašo 33 punkte nurodytus pagrindus;

30.3. pabėgėliui mirus.

31. Mirusio pabėgėlio kelionės dokumentas asmens dokumentų išdavimo sistemoje tampa negaliojantis, kai mirties faktas užregistruojamas Gyventojų registre.

32. Mirusio pabėgėlio kelionės dokumentas grąžinamas buvusios gyvenamosios vietos ar mirties vietos civilinės metrikacijos įstaigai ar Migracijos departamentui arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje (toliau – konsulinė įstaiga).

Civilinės metrikacijos įstaigai grąžintas mirusio pabėgėlio kelionės dokumentas teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas jį išdavusiam Migracijos departamento skyriui, o grąžintas konsulinei įstaigai kelionės dokumentas perduodamas Migracijos departamentui su lydraščiu, kuriame nurodoma pabėgėlio vardas (-ai), pavardė, jo mirties įrašo numeris, data, mirties užregistravimo vieta (gali būti pridedamas šiuos duomenis patvirtinantis dokumentas ar konsulinio pareigūno patvirtinta jo kopija su vertimu į lietuvių kalbą) ir mirusio pabėgėlio kelionės dokumento rekvizitai.

Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie pabėgėlio mirtį, tai Migracijos departamentas pabėgėlio mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos išsiunčia Gyventojų registro tvarkytojui duomenims apie pabėgėlio mirtį įrašyti į Gyventojų registrą.

Jeigu kelionės dokumentas pabėgėliui nebuvo įteiktas dėl jo mirties, šis kelionės dokumentas turi būti sunaikinamas. Asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad jis grąžintas.

33. Kelionės dokumentas paskelbiamas negaliojančiu į asmens dokumentų išdavimo sistemą įvedant duomenis apie kelionės dokumento negaliojimą, jeigu:

33.1. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas ar pakeistas neteisėtai ir turi būti iš pabėgėlio paimamas bei sunaikinamas;

33.2. jis yra suklastotas;

33.3. jis yra prarastas;

33.4. jis yra pakeistas dėl Aprašo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytų priežasčių;

33.5. pabėgėlis atsisakė kelionės dokumento;

33.6. panaikintas pabėgėlio statusas;

33.7. panaikintas pabėgėliui išduotas leidimas nuolat gyventi;

33.8. pabėgėlis kelionės dokumento, kurio galiojimo laikas ilgesnis nei šeši mėnesiai, neatsiėmė per šešis mėnesius nuo kelionės dokumento išrašymo dienos.

34. Sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) teisėtumo priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas per 1 mėnesį nuo prašymo, pareiškimo, paklausimo ar pranešimo, kurį nagrinėjant kilo abejonių dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) teisėtumo, gavimo dienos. Sprendimo dėl pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) teisėtumo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiama pabėgėliui, jeigu žinoma šio asmens gyvenamoji vieta. Priėmus sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas (pakeistas) neteisėtai, Migracijos departamento darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos kelionės dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia negaliojančiu ir negrąžintu.

35. Pabėgėlis, kuriam išdavus kelionės dokumentą paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių jis negalėjo būti išduotas (pakeistas), taip pat pabėgėlis, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas buvo panaikintas arba kurio leidimas nuolat gyventi panaikintas, nedelsdamas turi grąžinti kelionės dokumentą Migracijos departamentui arba konsulinei įstaigai. Konsulinė įstaiga grąžintą kelionės dokumentą nedelsdama persiunčia jį Migracijos departamentui.

36. Pabėgėlis, praradęs kelionės dokumentą, laisvos formos raštišką pranešimą apie kelionės dokumento praradimą turi nedelsdamas asmeniškai pateikti Migracijos departamentui, o būdamas užsienio valstybėje konsulinei įstaigai. Šiame pranešime pabėgėlis turi nurodyti kelionės dokumento praradimo aplinkybes ir prarasto kelionės dokumento duomenis (jei juos žino).

Prarastą kelionės dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemoje Migracijos departamentas ar konsulinė įstaiga paskelbia negaliojančiu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumento praradimą gavimo dienos. Jei konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumento praradimą gavimo dienos šį pranešimą elektroniniu paštu (nuskaitytą) persiunčia Migracijos departamentui.

37. Pranešimą apie kelionės dokumento praradimą Migracijos departamentui pabėgėlis gali pateikti ir elektroniniu būdu. Pabėgėlis, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema), užpildo pranešimą apie kelionės dokumento praradimą. Užpildytas pranešimas automatiškai išsiunčiamas Migracijos departamentui.

Migracijos departamentas, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje gavęs pranešimą apie kelionės dokumento praradimą, nedelsdamas apie prarasto kelionės dokumento negaliojimą paskelbia asmens dokumentų išdavimo sistemoje ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad prarastas kelionės dokumentas paskelbtas negaliojančiu.

38. Migracijos departamentas, gavęs pranešimą apie rastą kelionės dokumentą ir nustatęs, kad jo neįmanoma grąžinti pabėgėliui, kuriam jis buvo išduotas, duomenis apie Aprašo 33.3 papunktyje nurodyto kelionės dokumento negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įrašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio pranešimo gavimo.

Jeigu nustatoma, kad rastas kelionės dokumentas yra galiojantis ir gali būti grąžintas pabėgėliui, tai Migracijos departamentas raštu informuoja pabėgėlį, kad rastas jo kelionės dokumentas ir kad galima atvykti jo pasiimti. Migracijos departamentas asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia, kad rastas kelionės dokumentas negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas, jeigu per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos pabėgėlis, kurio kelionės dokumentas rastas, dėl šio dokumento atsiėmimo nesikreipia.

39. Aprašo 30.3, 33.1–33.2, 33.5–33.8 papunkčiuose nurodytus duomenis apie kelionės dokumentų negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įrašo Migracijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos.

40. Aprašo 33.4 papunktyje nurodyti kelionės dokumentai asmens dokumentų išdavimo sistemoje automatiškai paskelbiami negaliojančiais nuo tada, kai apie išrašyto naujo kelionės dokumento įteikimą pažymima asmens dokumentų išdavimo sistemoje.

41. Migracijos departamentui gavus negaliojantį kelionės dokumentą, jis specialiu prietaisu pažymimas kaip negaliojantis, o asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad kelionės dokumentas grąžintas.

42. Jeigu pabėgėlis negrąžina negaliojančio kelionės dokumento, tai asmens dokumentų išdavimo sistemoje šis dokumentas skelbiamas negrąžintu. Jeigu toks kelionės dokumentas grąžinamas vėliau, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad jis grąžintas.

43. Kelionės dokumentai asmens dokumentų išdavimo sistemoje negaliojančiais, negrąžintais ar grąžintais skelbiami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

44. Migracijos departamentas, prieš įrašydamas duomenis apie kelionės dokumento negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą, šiuos duomenis (negaliojimo priežastis, data, nuo kurios kelionės dokumentas negalioja, žyma apie kelionės dokumento grąžinimą Migracijos departamentui) įrašo ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, o nesant parengtų reikiamų programinių priemonių – prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje.

45. Kelionės dokumentai negalioja nuo duomenų apie jų negaliojimą įrašymo į asmens dokumentų išdavimo sistemą dienos.

 

VI SKYRIUS

NEGALIOJANČIŲ KELIONĖS DOKUMENTŲ NAIKINIMAS

 

46. Negaliojantis kelionės dokumentas naikinamas, jeigu:

46.1. jis paskelbtas negaliojančiu dėl Aprašo 33.1, 33.5 – 33.8 papunkčiuose nurodytų priežasčių;

46.2. jis pakeistas dėl Aprašo 5.1 ir 5.3–5.5 papunkčiuose nurodytų priežasčių ir pabėgėlis atsisakė jį paimti;

46.3. jis pakeistas dėl Aprašo 5.2 papunktyje nurodytos priežasties;

46.4. jis suklastotas ir nėra Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų priežasčių, dėl kurių jis negali būti sunaikinamas;

46.5. jis yra mirusio pabėgėlio;

46.6. jis rastas ir yra negaliojantis arba paskelbtas negaliojančiu;

46.7. pasibaigęs jo galiojimo laikas ir šis dokumentas yra Migracijos departamente.

47. Aprašo 46 punkte nurodyti negaliojantys kelionės dokumentai Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti siunčiami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

VII skyrius

baigiamosios nuostatos

 

48. Apraše nurodyti registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų kelionės dokumentų ir Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių kelionės dokumentų lydraščiai saugomi 10 metų, pranešimai apie kelionės dokumento praradimą – 5 metus.

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimų dėl pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo ar keitimo registro forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMŲ DĖL PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO AR KEITIMO

REGISTRAS ___________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Sprendimo data

Sprendimo rūšis 

Vardas (-ai) ir pavardė

Asmens kodas

Pilietybė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

(pareigų pavadinimas)

________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)