LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-499 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2015 m. vasario 19 d. Nr. A1-83

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.4.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4.1.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.“

2. Pakeičiu 3.4.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4.1.4. neįgalusis ar darbingas asmuo iki 29 metų, pradėjęs savo verslą įsteigtoje sau darbo vietoje, ilgiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per pastaruosius 12 mėnesių nevykdo veiklos;“.

3. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikia profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos (išskyrus vietinių užimtumo iniciatyvų projektus);“.

4. Pakeičiu 109 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

109. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as) per 15 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių sąlygų:“.

5. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Šio Aprašo 110 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 15 darbo dienų. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis apskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš sukurtų darbo vietų skaičiaus.“

6. Papildau 1151 punktu:

1151. Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

1151.1. reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas, nurodytas teritorinės darbo biržos direktoriaus patvirtintame ir Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų interneto svetainėse ir atvirojo informavimo erdvėse paskelbtame remiamų profesijų, įgyvendinant VUI projektus, sąraše;

1151.2. reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

1151.3. reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.“

7. Pripažįstu netekusiu galios 119.3 papunktį.

8. Pakeičiu 119.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

119.4. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai, sąmatos, ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems). Projekto teikėjo nurodomas lėšų planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems dydis negali viršyti projekto teikėjo pateiktuose 3 tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų vidurkio;“.

9. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

125. VUI projekto paraiška turi būti pateikiama užklijuotame voke. Vokas turi būti adresuotas konkrečiai teritorinei darbo biržai, VUI projektų atrankai. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. VUI projekto paraiška, neatitinkanti šiame punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjama.“

10. Pripažįstu netekusiu galios 130 punktą.

11. Pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:

131. Darbo biržų, kurių aptarnaujamose teritorijose numatyta įgyvendinti VUI projektus, direktoriai kasmet kiekviename darbo biržos skyriuje, vykdančiame klientų aptarnavimo funkcijas, paraiškų atrankai ir įgyvendinamų projektų priežiūrai vykdyti sudaro VUI projektų atrankos komisijas (toliau – komisija) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), darbdavių (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), savivaldybių ir darbo biržų atstovų. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius.“

12. Pakeičiu 132 punktą ir jį išdėstau taip:

132. Paraiškas, tinkamas subsidijai teikti, atrenka komisija. Ji atlieka projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties šio Aprašo reikalavimams įvertinimą (24 priedas).

Komisijai nustačius projekto teikėjo, paraiškos ar jos priedų neatitiktį šio Aprašo reikalavimams, darbo birža kreipiasi į projekto teikėją, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti. Gali būti taisomi tik šio Aprašo 24 priedo 1.2–1.4 papunkčiuose nurodyti trūkumai, komisijai nustačius, kad ne visos planuojamos įsigyti darbo, techninės pagalbos priemonės ar remonto darbai yra būtini darbo vietai įsteigti ar funkcionavimui užtikrinti, taip pat šio Aprašo 24 priedo 3.3 papunktyje ir 9, 11 punktuose nustatyti trūkumai, aritmetinės skaičiavimo klaidos. Pateikiami šio Aprašo 24 priedo 10 punkte nurodyti dokumentai, jei jie nebuvo pateikti. Projekto teikėjui per darbo biržos nustatytą terminą neištaisius nustatytų trūkumų ar nepateikus dokumentų arba projekto teikėjui, paraiškai ir (ar) jos priedams neatitinkant šio Aprašo reikalavimų, paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama. Atlikus projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties šio Aprašo reikalavimams įvertinimą, paraiškos nebegali būti taisomos.

Paraiškų, atitikusių šio Aprašo reikalavimus, kokybės vertinimą atlieka komisija pagal šio Aprašo 25 priedą. Paraiškų kokybės vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant komisijos narių vertinimų balų vidurkius.

Komisija atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas paraiškas, o darbo biržos, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojami įgyvendinti VUI projektai, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja šių paraiškų teikėjus. Šio Aprašo reikalavimus atitikusių paraiškų, įvertintų daugiau kaip 50 balų, sąrašą komisija teikia darbo biržai.“

13. Pakeičiu 133 punktą ir jį išdėstau taip:

133. Darbo biržos direktoriui patvirtinus paraiškų, tinkamų subsidijai skirti, sąrašą, paraiškų teikėjai per 3 darbo dienas nuo sąrašo patvirtinimo dienos raštu informuojami, kad jų paraiškos bus perduotos Lietuvos darbo biržai.“

14. Pripažįstu netekusiais galios 134 ir 135 punktus.

15. Pakeičiu 136 punktą ir jį išdėstau taip:

136. Lietuvos darbo biržos direktorius per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų, tinkamų subsidijai skirti, sąrašo pateikimo Lietuvos darbo biržai dienos, apsvarsčius Trišalėje komisijoje prie Lietuvos darbo biržos, tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą. Darbo biržos raštu per 3 darbo dienas informuoja į šį sąrašą patekusius ir nepatekusius projektų teikėjus, nurodydamos atmetimo priežastis.“

16. Pakeičiu 140 punktą ir jį išdėstau taip:

140. Subsidijos gavėjas, panaudojęs ne mažiau kaip 50 procentų VUI projektui įgyvendinti numatytų lėšų (įskaitant visą gautą avansą), gali pateikti darbo biržai prašymą pervesti jam iki 50 procentų pagal tarpinio mokėjimo prašymą nuo visos pagal sutartį skiriamos subsidijos sumos. Kartu su prašymu jis pateikia veiklos finansinę tarpinę ataskaitą (23 priedas) ir išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas.“

17. Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:

152. Darbo birža pagal pateiktas subsidijos gavėjo veiklos finansines arba finansines tarpines ataskaitas stebi ir vertina VUI projekto paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą ir jų atitiktį projekto įgyvendinimo sąmatai, atlieka subsidijų apskaitą, tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Pastebėjusi paraiškoje numatytų veiklų atlikimo termino ar planuoto lėšų panaudojimo neatitikimą, raštu įspėja subsidijos gavėją dėl VUI projekte numatytų veiklų (sutartinių įsipareigojimų) nevykdymo ir (ar) lėšų panaudojimo neatitikties VUI projekto įgyvendinimo sąmatai.“

18. Pakeičiu 155 punktą ir jį išdėstau taip:

155. Darbo birža, pagal pateiktas subsidijos gavėjo finansines arba finansines tarpines ataskaitas įvertinusi VUI projekto paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą, jų atitiktį VUI projekto įgyvendinimo sąmatai ir, esant didesniems nei šio Aprašo 149 punkte nurodytiems leistiniems lėšų perskirstymams VUI projekto sąmatoje, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po patikros vietoje dienos parengia patikrinimo aktą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų parengimo dienos kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją, kaip nurodyta šio Aprašo 156 punkte.“

19. Pakeičiu 156 punktą ir jį išdėstau taip:

156. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją per 15 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

156.1. subsidijos gavėjas raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, gavęs darbo biržos įspėjimą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atveju;

156.2. pateiktose veiklos finansinėse ar finansinėse tarpinėse ataskaitose subsidijos gavėjas nepagrindžia, kodėl VUI projekte numatyti darbai nevykdomi arba vykdomi atsiliekant nuo VUI projekto paraiškoje numatytų veiklų atlikimo termino ar planuoto lėšų panaudojimo;

156.3. subsidijos gavėjas nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

156.4. subsidijos gavėjas nevykdo Aprašo 159 punkto reikalavimų;

156.5. subsidijos gavėjas nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar darbo biržai pareikalavus neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos.“

20. Pakeičiu 158 punktą ir jį išdėstau taip:

158. Šio Aprašo 157 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 15 darbo dienų. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis paskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš įsteigtų arba planuotų įsteigti darbo vietų skaičiaus.

Subsidijos gavėjui per 15 darbo dienų negrąžinus išmokėtos subsidijos, darbo birža teikia raštišką pareikalavimą / pretenziją bankui, suteikusiam garantiją, ar draudimo bendrovei, laidavusiai dėl paramos gavėjo tinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Likusi subsidijos gavėjo privaloma grąžinti suma, kurios grąžinimas nebuvo užtikrintas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka kreipiantis į teismą.“

21. Pakeičiu 190 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

190. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as) per 15 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:“.

22. Pakeičiu 192 punktą ir jį išdėstau taip:

192. Šio Aprašo 191 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 15 darbo dienų.“

23. Pakeičiu 18 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

24. Pakeičiu 20 priedo 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. Subsidijos gavėjas darbo biržai per 15 darbo dienų privalo grąžinti:“.

25. Pakeičiu 21 priedo 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. Subsidijos gavėjas darbo biržai per 15 darbo dienų privalo grąžinti:“.

26. Pakeičiu 22 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

27. Pakeičiu 23 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

28. Pakeičiu 24 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

29. Pakeičiu 25 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

30. Pripažįstu netekusiu galios 26 priedą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos subsidijai gauti forma)

 

_____________________________________________________________________________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

___________________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO

_____________________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

PARAIŠKA SUBSIDIJAI GAUTI

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

__________________________________________________________________________________ 

(nurodyti savivaldybę ir seniūniją, kurioje bus įgyvendinamas projektas)

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS

 

Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia _________________________

(data)

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga _________________________

(data)

3. PROJEKTO SANTRAUKA

3.1. Suminė projekto vertė (Eur), iš viso ______________________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

valstybės parama _________________________________________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

subsidijos gavėjo nuosavos lėšos _____________________________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius ______________________________________________

 

3.3._____________________________________________________________________________

(trumpai (iki 10 eilučių) aprašyti projekto esmę)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

4. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.1. Projekto poreikio pagrindimas

_____________________________________________________________________________________

(nurodyti problemas ir priežastis, dėl kurių svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

_______________________________________________________________________________________

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

_____________________________________________________________________________________

(atsižvelgiant į pateiktą projekto poreikio pagrindimą nurodyti projekto tikslus ir uždavinius, naudą teritorijai, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas, kt.)

_____________________________________________________________________________________

 

5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS

5.1. Projekto veiklos

 Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Eur

Atsakingas asmuo

(pareigos, vardas, pavardė)

Pradžia

 

Pabaiga

 

trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

(nurodyti veiklas, kurias reikia atlikti steigiant darbo vietas, pagal jų vykdymo eiliškumą ir jas aprašyti, nurodyti jų tarpusavio ryšius,

_____________________________________________________________________________________

įgyvendinimo laiką apibrėžti konkrečiomis datomis)

_____________________________________________________________________________________

5.2.___________________________________________________________________________

(nurodyti, kokių tikslinių grupių bedarbiai planuojami įdarbinti į steigiamas darbo vietas, reikalavimus jų darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar)

_______________________________________________________________________________________

kompetencijoms ir aprašyti, kodėl nurodyti reikalavimai darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar) kompetencijoms būtini)

_______________________________________________________________________________________

 

5.3. Kiekvieno į įsteigtas darbo vietas įdarbinamo asmens kvalifikacijai keliami reikalavimai:

Profesija* ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių).

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Kompetencijos

 

Darbo patirtis (stažas)

 

Išsilavinimas

 

* Profesija turi atitikti remiamas profesijas, nurodytas teritorinės darbo biržos patvirtintame remiamų profesijų, įgyvendinant VUI projektus, sąraše.

 

6. DARBO, KURIS BUS ATLIEKAMAS ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, APRAŠYMAS

_______________________________________________________________________________________

 (nurodyti kiekvieno į įsteigtas darbo vietas numatyto įdarbinti asmens darbo funkcijas, darbo vietos adresą, darbo laiko režimą, darbo laiko trukmę)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR TĘSTINUMAS

7.1._____________________________________________________________________________

(nurodyti dabartinę situaciją ir planuojamus rezultatus įgyvendinus projektą, pateikti kiekybinius rezultatų rodiklius, susijusius su užimtumo didinimu,

_______________________________________________________________________________________

aprašyti, ar planuojama išlaikyti įsteigtas darbo vietas pasibaigus 3 metų nuo darbo vietų įsteigimo kontrolės terminui, ir nurodyti, kaip planuojama tai padaryti)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7.2.______________________________________________________________________________

 (nurodyti rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos sėkmingai įgyvendinti projektą, pateikti jų vertinimą, aprašyti mechanizmus,

_______________________________________________________________________________________

kurie bus taikomi minėtoms rizikoms išvengti arba jų padariniams spręsti)

_______________________________________________________________________________________

 

8. DARBO UŽMOKESTIS, PLANUOJAMAS MOKĖTI ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE

 

_____________________________________________________________________________________

    (nurodyti kiekvienam į įsteigtą darbo vietą įdarbintam asmeniui planuojamą mokėti darbo užmokestį, jo atitiktį procentais oficialiai Lietuvos statistikos departamento

____________________________________________________________________________________

paskelbtam vidutiniam darbo užmokesčiui tikslinės teritorijos savivaldybėje; nurodyti vidutinį visų steigiamų darbo vietų darbo užmokestį)

_______________________________________________________________________________________

 

 

9. PROJEKTO TEIKĖJAS IR JO PARTNERIAI

9.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas_________________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)_______________________________________

Veiklos sritis______________________________________________________________________

Registracijos data ________________________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius______________________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė__________________

_______________________________________________________________________________________

9.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

_____________________________________________________________________________________

 

9.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio įmonės (viešosios įstaigos) pavadinimas ________________________________________

Veiklos sritis _____________________________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą ______________________________________________________

 

9.4. Projekto teikėjo atitiktis Užimtumo rėmimo įstatymo 31 straipsnio 2 punktą:

- valstybės institucijos ir įstaigos – _____ proc.;

- savivaldybės institucijos ir įstaigos – _____ proc.;

- valstybės ar savivaldybių įmonės – _____ proc.

 

10. SAVIVALDYBĖS IR (AR) VIETOS BENDRUOMENĖS INDĖLIS IR JO ĮTAKA PLANUOJAMIEMS PASIEKTI PROJEKTO REZULTATAMS

_______________________________________________________________________________________

(nurodyti savivaldybės ir (ar) vietos bendruomenės indėlį įgyvendinant projektą, kokios įtakos tai turės projekto rezultatams ir pan.)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

11. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

11.1. Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas:

Eil. Nr.

 

 

Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas

 

Iš viso išlaidų,

eurais

Iš jų

valstybės paramos

lėšos

projekto teikėjo

lėšos

suma,

Eur

struktūra, proc.

suma,

Eur

struktūra,

proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius (pvz., jeigu projektui įgyvendinti reikalinga tam tikra įranga ar įrengimas, nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai projekto teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

 

11.2._________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimą, nurodant ryšį tarp numatomų veiklų ir reikalingų lėšų;

_____________________________________________________________________________________

pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti bei tam būtinas lėšas)

____________________________________________________________________________________

12. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma (Eur)

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų naujoms darbo vietoms įsteigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

3. Dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijos, ___ lapai;

4. Už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas) kopijos, _____ lapai.

5. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

6. Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai dėl planuojamų įsigyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapai.

 

Pastaba. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri leistų teritorinėms darbo biržoms geriau suprasti projektą, įvertinti projekto įtaką teritorijos gyventojų užimtumui ir strateginio verslo plėtrai.

 

PROJEKTO TEIKĖJO PASIŽADĖJIMAS

Aš,_____________________________________________________________________________,

(projekto teikėjo vadovo vardas, pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti teritorinei darbo biržai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

 

 

________________________                 ________________           ___________________________

 (pareigų pavadinimas)                                                 (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

A. V.

 

__________________


 

Aktyvios darbo rinkos politikos

priemonių įgyvendinimo sąlygų ir

tvarkos aprašo

22 priedas

 

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

______________ Nr. _______

(data)

_________________

(vieta)

_______________________________________________________________ teritorinė darbo

(darbo biržos pavadinimas)

birža (toliau – darbo birža), atstovaujama ___________________________________________,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio pagal _______________________________________________________________ , ir

(atstovavimo pagrindas)

_____________________________________________________________________________

(įmonės / viešosios įstaigos pavadinimas)

(toliau – subsidijos gavėjas), atstovaujama _____________________________________________,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 ir 31 straipsniais ir Aktyvios darbo rinkos politikos sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto ___________________________________ įgyvendinimas.

(projekto pavadinimas)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

 

1.1. įsteigti ___________________________________darbo vietas iki 20 __ m. ____ _d.;

(skaičius žodžiais, profesijos)

1.2. įdarbinti į įsteigtas darbo vietas darbo biržos pasiūlytus asmenis, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis ir nustatant darbo laiką, nurodytą vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje subsidijai gauti;

1.3. į įsteigtą subsidijuojant darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą bedarbį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje subsidijai gauti nurodytą darbo užmokestį, kurį mokės darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

1.4. įdarbinus darbo biržos pasiūlytą asmenį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti darbo biržą. Į atsilaisvinusią darbo vietą per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, kvalifikacinius reikalavimus tikslinti ir per 10 darbo dienų nuo subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštiško susitarimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

1.5. raštu per 3 darbo dienas informuoti darbo biržą, kai darbuotojas serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius dvylika mėnesių arba yra išėjęs nėštumo, gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, ir per 30 darbo dienų nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos priimti į darbą pagal terminuotą darbo sutartį kitą teritorinės darbo biržos atsiųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

1.6. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 3 metus nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

1.7. skirti savų lėšų projektui įgyvendinti __________________________________ Eur;

(suma žodžiais)

1.8. naudoti projektui įgyvendinti skirtas lėšas pagal patvirtintą projekto sąmatą;

1.9. projektui įgyvendinti valstybės ir subsidijos gavėjo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.10. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis:

1.10.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija;

1.10.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija;

1.11. teikti darbo biržai Apraše nustatytos formos (Aprašo 23 priedas) veiklos finansines ataskaitas iki kito mėnesio 5 dienos ar tarpines ataskaitas, panaudojus ne mažiau kaip 50 proc. projektui įgyvendinti numatytų lėšų bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie projekto įgyvendinimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti ir kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.12. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

1.13. sudaryti sąlygas darbo biržai patikrinti projekto įgyvendinimą vietoje;

1.14. nedelsdamas informuoti darbo biržą ir projekto partnerius apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projektui;

1.15. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirastų dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.16. projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.17. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

1.18. įgyvendinti projektą profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už projekto vykdymo kokybę;

1.19. be darbo biržos sutikimo:

1.19.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti ar kitaip neperleisti pagal gautą subsidiją įsigyto turto;

1.19.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti jam ne viso darbo laiko arba ne visos darbo savaitės, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje paramai gauti, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

1.19.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant (pritaikant) darbo vietas.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti subsidijos gavėjui ______________________________ Eur projektui vykdyti;

(suma žodžiais)

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke;

2.3. nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti metodinę pagalbą ir informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti;

2.4. siūlyti subsidijos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

2.5. vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą.

 

III. PROJEKTO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

3. Projektas įgyvendinamas, finansuojamas ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

4. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Subsidijos gavėjas darbo biržai privalo grąžinti:

5.1. visą nepanaudotą paramą iki 20__ m. gruodžio 10 d. į darbo biržos atsiskaitomąją sąskaitą;

5.2. per darbo biržos nustatytą terminą subsidijos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

5.3. per darbo biržos nustatytą terminą, neįsteigęs visų Sutartyje numatytų darbo vietų, – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį.

6. Subsidijos gavėjas darbo biržai per 15 darbo dienų privalo grąžinti:

6.1. visą pervestą subsidiją, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

6.1.1. jis raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, gavęs darbo biržos įspėjimą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atveju;

6.1.2. pateiktose veiklos finansinėse ar tarpinėse ataskaitose nepagrindžia, kodėl projekte numatytos veiklos nevykdomos ar atsiliekama nuo nurodyto jų įgyvendinimo termino;

6.1.3. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.2. pervestą subsidiją arba jos dalį, kaip nurodyta Aprašo 157 punkte, kai:

6.2.1. panaikina įsteigtą darbo vietą, kaip tai apibrėžta Aprašo 3.4 papunktyje;

6.2.2. atsisako per 30 darbo dienų laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos įdarbinti darbo biržos siunčiamus bedarbius, kurie atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

6.2.3. atsisako tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą negali nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

6.2.4. atsisako per 10 darbo dienų nuo kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs subsidijos šioje Sutartyje ir Apraše nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šios Sutarties Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

10. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista ir papildyta Šalių raštišku susitarimu.

11. Sutartis gali būti nutraukta Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų. Savo įsipareigojimus turinti įvykdyti Šalis gali taip pat sustabdyti jų vykdymą tol, kol kita Šalis neįvykdo savo prievolių.

12. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

14. Projekto paraiška kartu su jos priedais yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Darbo birža

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

Subsidijos gavėjas

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

_________________


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

23 priedas

 

(Veiklos finansinės arba finansinės tarpinės ataskaitos forma)

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

_______________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

VEIKLOS FINANSINĖ______________________ATASKAITA

(nurodyti, jei tarpinė)

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m. _________________ mėnuo (mėnesiai).

_________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo (pritaikymo), Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

 (data)

 

I. VEIKLOS (-Ų) DARBO VIETAI (-OMS) ĮSTEIGTI (PRITAIKYTI) VYKDYMAS

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokia veikla (-os), nurodyta (-os) paraiškoje, pradėta (-os) vykdyti / įvykdyta (-os), jos (jų) rezultatus, atitiktį paraiškoje nurodytoms   

________________________________________________________________________________

   datoms ir priemonės įgyvendinimo sąmatai; esant neatitikčiai nuo paraiškoje nurodytų projekto veiklų vykdymo, nurodyti priežastis ir jas pagrįsti)

 

II. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

________________________________________________________________________________

(nurodyti planuotas išlaidas, faktines išlaidas ir gautą paramą)

 

PRIDEDAMA. Išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos*, _______ lapų.

 

_______________________

             (pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

* Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas, ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš sąskaitos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijos.

________________


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

24 priedas

 

(Projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo reikalavimams įvertinimo forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJA

 

PROJEKTO TEIKĖJO, PARAIŠKOS IR JOS PRIEDŲ ATITIKTIES AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMAS

 

____________________

(data)

___________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

1.

Paraiškoje prašoma skirti subsidiją šioms išlaidoms finansuoti (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 13 punktas):

 

 

1.1.

darbo priemonėms ir / ar techninės pagalbos priemonėms, atitinkančioms Aprašo 3.2 ir 3.11 papunkčiuose nurodytus apibrėžimus, Aprašo 5 punkte nurodytą apribojimą įsigyjamoms transporto priemonėms

 

 

1.2.

darbo priemonėms, techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems, būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti

 

 

1.3.

patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, jeigu tokios patalpos būtinos darbo vietai įsteigti ir jose numatoma steigti darbo vietą

 

 

1.4.

patalpoms, kurių reikia darbo vietai įrengti, remontuoti ir pritaikyti

 

 

2.

Prašoma subsidija patalpoms remontuoti ir pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio (Aprašo 13.3 papunktis)

 

 

3.

Projekto teikėjas atitinka Aprašo 15 punkto reikalavimus:

 

 

3.1.

nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos

 

 

3.2.

neturi likviduojamos įmonės statuso

 

 

3.3.

neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

 

 

3.4.

neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų teritorinei darbo biržai

 

 

3.5.

neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 411, 414, 415, 4113, 172 straipsnius

 

 

4.

Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose teritorijose (Aprašo 116 punktas)

 

 

5.

Projekto teikėjas atitinka Aprašo 117 punkte nustatytas sąlygas:

 

 

5.1.

turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius

 

 

5.2.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

 

 

5.3.

yra įmonė ar viešoji įstaiga, kurioje mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės

 

 

6.

Prašoma subsidija neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Aprašo 5 ir 6 punktai)

 

 

7.

Prašoma subsidija vienai darbo vietai neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Aprašo 12 punktas)

 

 

7.1.

Prašomų lėšų dydis darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pirkimui atitinka Aprašo 119.4 papunktyje nustatytą reikalavimą

 

 

8.

Projekto teikėjas numato savo lėšomis padengti darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų dalį, nurodytą Aprašo 118 punkte

 

 

9.

Projekto teikėjas pateikė teritorinei darbo biržai užpildytą nustatytos formos paraišką (Aprašo 18 priedas), atitinkančią Aprašo 126 punkto reikalavimus:

 

 

9.1.

VUI paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir susiūti

 

 

9.2.

VUI paraiška (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje yra patvirtinta projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir paraišką sudarančių lapų skaičius

 

 

9.3.

paraiška ir jos priedai pateikti dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas“ ir „Kopija“

 

 

9.4.

užpildytos visos paraiškoje nurodytos eilutės

 

 

10.

Projekto teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu (Aprašo 119 punktas):

 

 

10.1.

dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti)

 

 

10.2.

dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais

 

 

10.3.

dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai, jų sąmatos, ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai dėl planuojamų įsigyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems)

 

 

10.4.

už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas)

 

 

11.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai (Aprašo 121 punktas):

 

 

11.1.

paraiškos, pateiktos nuo 2015 m. sausio 1 d., arba paraiškos, pateiktos iki 2014 m. gruodžio 31 d., kurių veikloms įgyvendinti subsidija turės būti išmokėta 2015 m., sąmatoje įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais

 

 

11.2.

kiekviena sąmatos eilutė išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius

 

 

11.3.

išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai

 

 

12.

Darbo vietos steigiamos (Aprašo 3.3, 3.7 papunkčiai, 1151 punktas):

 

 

12.1.

nesugretintoms profesijoms

 

 

12.2.

ne laikiniems ir (ar) ne sezoniniams darbams atlikti

 

 

12.3.

steigiamoms darbo vietoms užimti reikiama profesija atitinka remiamas profesijas, nurodytas teritorinės darbo biržos direktoriaus patvirtintame ir viešai paskelbtame remiamų profesijų VUI steigiamoms darbo vietoms užimti sąraše

 

 

12.4.

steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį

 

 

12.5.

steigiamoms darbo vietoms užimti reikalingas kvalifikacijas arba (ir) kompetencijas bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas

 

 

_____________

            (parašas)

 

 

________________________

           (vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

_____________

            (parašas)

_____________

             (parašas)

_________________________

            (vardas ir pavardė)

_________________________

            (vardas ir pavardė)

 

__________________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

25 priedas

 

(Paraiškos kokybės vertinimo forma)

 

PARAIŠKOS KOKYBĖS VERTINIMAS

_____________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius*

Komisijos nario skirtas balų skaičius

Išvados ir pastabos

(nurodomi motyvai, dėl kurių projektas buvo įvertintas tokiais balais)

1. Projekto atitiktis Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslams:

55

 

 

1.1. Darbo vietos steigiamos (balų skaičius gali būti sumuojamas):

- kaimo vietovėje;

- savivaldybėje ar seniūnijoje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra 1,3 karto ir daugiau didesnė negu vidutiniškai šalyje;

- tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose;

- kitose teritorijose.

 

5

 

5

5

0

 

 

1.2. Numatoma įdarbinti bedarbius:

- neįgaliuosius, pritaikant darbo vietą prie asmens negalios;

- ilgalaikius;

- kitus, atitinkančius teritorinės darbo biržos nustatytas prioritetines tikslines grupes;

- kitus, nepriklausančius nė vienai iš šiame papunktyje nurodytų kategorijų.

 

10

8

5

0

 

 

1.3. Numatoma įsteigti darbo vietų:

- iki 3;

- nuo 4 iki 5;

- 6 ir daugiau.

 

0

5

10

 

 

1.4. Darbo vietų nekvalifikuotiems darbininkams dalis:

1.4.1. steigiant iki 5 darbo vietų:

- 1 darbo vieta;

- daugiau nei 1 darbo vieta;

 

1.4.2. steigiant daugiau nei 5 darbo vietas:

- iki 2 darbo vietų;

- daugiau nei 2 darbo vietos;

 

1.4.3. nėra numatyta.

 

 

3

0

 

 

3

0

 

10

 

 

1.5. Savivaldybės ir (ar) vietos bendruomenės indėlis:

- numatytas, prisideda prie projekto įgyvendinimo;

- nenumatytas.

 

10

0

 

 

2. Projekto teikėjo nuosavos lėšos, įgyvendinant projektą:

- iki 35 proc.;

- 36–50 proc.;

- daugiau kaip 50 proc.

 

0

5

10

 

 

3. Darbo užmokestis steigiamoje darbo vietoje nuo VUI projektų atrankos paskelbimo dieną galiojančio Statistikos departamento skelbiamo vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje sudaro:

- mažiau kaip 70 proc.;

- 71–90 proc.;

- 91–99 proc.;

- 100 proc. arba daugiau

 

 

 

0

3

5

10

 

 

4. Prašomos paramos lėšos nuo maksimalaus subsidijos dydžio vienai darbo vietai įsteigti (pritaikyti) sudaro:

- 100–90 proc.;

- 89–70 proc.;

- 69–60 proc.

- mažiau kaip 60 proc.

 

 

0

3

5

10

 

 

5. Projekto veiklų įgyvendinimo pagrindimas ir projekto teikėjo administravimo gebėjimai:

15

 

 

5.1. Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas laike:

- apibrėžtas tiksliomis datomis;

- neapibrėžtas tiksliomis datomis.

 

10

0

 

 

5.2. Projekto atsakomybės už projekto veiklų įgyvendinimą paskirstymas:

- pateiktas, kaip nurodyta Aprašo 18 priedo 5.1 papunkčio lentelėje;

- nepateiktas, kaip nurodyta Aprašo 18 priedo 5.1 papunkčio lentelėje

 

5

0

 

 

PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

100

 

 

* Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, komisijos nario skirtas balų skaičius kiekvienoje vertinimo kriterijų eilutėje skaičiuojamas maksimalų balų skaičių toje eilutėje dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš darbo vietų, atitinkančių tos eilutės vertinimo kriterijų, skaičiaus.

 

 

Komisijos narys                        _________________________                                                   _______________________________________

 (parašas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

_____________

 (data)

_____________________________________________

1 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 9 pagrindinė grupė

 

______________________________