Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose registrų veiklą ir jų duomenų tvarkymą.“

2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą Registro objektų registravimą, teisingos ir išsamios informacijos apie Registro objektus rinkimą, kaupimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir teikimą Registro duomenų gavėjams. Asmens duomenys Registre tvarkomi vadovaujantis Reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“

3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.“

4. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. ŽŪIKVC atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas, taip pat:

10.1. užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

10.2. tvarko Registro duomenų bazę, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi Registro duomenys;

10.3. suteikia Registro objektui identifikavimo kodą;

10.4. sutikrina savivaldybių administracijų arba Registro duomenų teikėjų savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojus Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu (toliau – e. būdu), įregistruotų Registro objektų duomenis su kitų  susijusių valstybės  registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenimis;

10.5. prireikus informuoja savivaldybių administracijas apie įregistruotų Registro objektų duomenų atitiktį ar neatitiktį kitų registrų duomenims;

10.6. teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms Registro tvarkymo klausimais;

10.7. užtikrina Registro sąveiką su kitais valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

10.8. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines Registro tvarkymo problemas ir teikia Registro valdytojui pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;

10.9. organizuoja ir koordinuoja darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant Registro duomenis, mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, kitus su kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus;

10.10. sudaro duomenų (įskaitant ir asmens duomenų) teikimo ir bendradarbiavimo sutartis;

10.11. teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teisės aktų, šių nuostatų ir sutarčių nustatyta tvarka ir išduoda atlygintinas pažymas apie  ūkininko ūkio (toliau – ūkis; ūkiai) duomenis;

10.12. administruoja Registro duomenis tvarkančių asmenų duomenis, suteikia jiems prieigos teises, naudotojo vardus ir slaptažodžius;

10.13. atlieka asmenų, turinčių teisę naudotis Registro duomenimis, peržiūros kontrolę;

10.14. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir raštu teikia atsakymus į raštu gautus prašymus dėl Registro objektų registravimo, išregistravimo, duomenų tvarkymo ir teikimo;

10.15. tvirtina dokumentų, kuriais patvirtinamas Registro objektų įregistravimas, duomenų atnaujinimas Registre, Registro objektų išregistravimas, formas, šių dokumentų pateikimo tvarką ir būdus;

10.16. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja skundus dėl Registro tvarkytojų priimtų sprendimų;

10.17. vykdo Registro valdytojo nurodymus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu;

10.18. nustato Registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

10.19. informuoja raštu ir (ar) el. paštu (bet ne ilgiau kaip per 24 valandas) Registro valdytoją pagal Reglamento 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikdamas pranešimą pagal Reglamento 33 straipsnio 3 dalį;

10.20. tvarko asmens duomenis tik pagal Registro valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma ŽŪIKVC; tokiu atveju ŽŪIKVC, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, praneša apie tokį teisinį reikalavimą Registro valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;

10.21. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti ŽŪIKVC darbuotojai būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama ŽŪIKVC įstatais nustatyta konfidencialumo pareiga;

10.22. imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento 32 straipsnį;

10.23. laikosi Reglamento 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;

10.24. atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Registro valdytojui taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registro valdytojo pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

10.25. padeda Registro valdytojui užtikrinti Reglamento 32–36 straipsniuose nustatytų pareigų laikymąsi, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir ŽŪIKVC turimą informaciją;

10.26. pagal Registro valdytojo pasirinkimą, užbaigęs teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, sunaikina arba grąžina Registro valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;

10.27. pateikia Registro valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento 28 straipsnyje nustatytos pareigos, ir sudaro sąlygas bei padeda Registro valdytojui arba kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus.

10.28. turi kitas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises, funkcijas ir pareigas.“

5. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Savivaldybių administracijos atlieka šias funkcijas:

11.1. priima iš Registro duomenų teikėjų reikiamus dokumentus  ir prašymus įregistruoti Registro objektus, patikrina juos ir priima sprendimą dėl įregistravimo. Jei Registro objektas neregistruojamas, priežastis nurodo raštu;

11.2. priima iš Registro duomenų teikėjų reikiamus dokumentus ir prašymus išregistruoti Registro objektus, patikrina juos ir priima sprendimą dėl išregistravimo. Jei Registro  objektas neišregistruojamas,  priežastis nurodo raštu;

11.3. priima iš Registro duomenų teikėjų prašymus pakeisti, papildyti, pataisyti, atnaujinti Registro duomenis ir pakeičia, papildo, pataiso ir atnaujina  juos pagal pateiktus dokumentus, kuriais patvirtinamas duomenų pasikeitimas. Jei prašymų negali įvykdyti, priežastis nurodo raštu;

11.4. registruoja, išregistruoja, atnaujina, pataiso, pakeičia ar papildo  Registro objektų duomenis šių nuostatų ir Registro valdytojo nustatyta tvarka;

11.5. įrašo duomenis į Registro duomenų bazę ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus (toliau – įregistravimo pažymėjimas);

11.6. šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia Registro duomenis Registro duomenų teikėjams – ūkininkams arba asmenims, įgaliotiems atstovauti ūkininkui: pagal prašymą išduoda pranešimus apie jų ūkio įregistravimą, apie jų ūkio duomenų atnaujinimą, pakeitimą,  pataisymą, papildymą arba apie jų ūkio išregistravimą, išduoda ūkio duomenų išrašą iš Registro duomenų bazės (neatlygintinai kartą per kalendorinius metus pagal prašymą), teikia informaciją apie ūkio duomenis žodžiu, raštu (paštu) ir (arba) elektroninėmis ryšio priemonėmis;

11.7. tvarko įregistravimo pažymėjimų apskaitą;

11.8. saugo ūkio byloje Registro objektams įregistruoti, išregistruoti ir Registro duomenims pakeisti, pataisyti, papildyti arba atnaujinti pateiktus dokumentus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

11.9. atsako už teisės aktų ir ŽŪIKVC nustatytų saugumo reikalavimų laikymąsi įrašant duomenis į Registro duomenų bazę;

11.10. vykdo kitus Registro valdytojo ir ŽŪIKVC nurodymus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu;

11.11. teikia Registro valdytojui ir ŽŪIKVC pasiūlymus dėl Registro funkcionavimo tobulinimo;

11.12. kasmet iki kovo 31 dienos atlieka Registro duomenų patikrinimą ir nustato, ar ūkio duomenys Registre buvo atnaujinti  (jei Registro objekto duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti). Jei tai neatlikta, apie numatomą ūkio išregistravimą ūkininką informuoja raštu;

11.13. Registro duomenų teikėjui neatnaujinus Registro objekto duomenų kartą per kalendorinius metus, t. y. iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., skiria vienų metų nuo rašytinio informavimo apie numatomą Registro objekto išregistravimą terminą nustatytiems trūkumams pašalinti;

11.14. informuoja raštu ir (ar) el. paštu (bet ne ilgiau kaip per 24 valandas) Registro valdytoją pagal Reglamento 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikdamos pranešimą pagal Reglamento 33 straipsnio 3 dalį;

11.15. tvarko asmens duomenis tik pagal Registro valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma savivaldybių administracijoms; tokiu atveju savivaldybių administracijos, prieš pradėdamos tvarkyti duomenis, praneša apie tokį teisinį reikalavimą Registro valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;

11.16. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti savivaldybių administracijų darbuotojai būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama savivaldybių administracijų nuostatais nustatyta konfidencialumo pareiga;

11.17. imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento 32 straipsnį;

11.18. laikosi Reglamento 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;

11.19. atsižvelgdamos į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Registro valdytojui taikydamos tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registro valdytojo pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

11.20. padeda Registro valdytojui užtikrinti Reglamento 32–36 straipsniuose nustatytų pareigų laikymąsi, atsižvelgdamos į duomenų tvarkymo pobūdį ir savivaldybių administracijų turimą informaciją;

11.21. pagal Registro valdytojo pasirinkimą, užbaigusios teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, sunaikina arba grąžina Registro valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;

11.22. pateikia Registro valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento 28 straipsnyje nustatytos pareigos, ir sudaro sąlygas bei padeda Registro valdytojui arba kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus.“

6. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis Registro tvarkytojai užtikrina, kad tvarkant Registrą būtų įrašyti teisingi, tikslūs ir išsamūs Registro duomenys, kad Registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų duomenis.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Reglamente, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų subjektų teises. Reglamento III skyriuje nurodytos Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.“

7. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek reikalinga Registro tikslams pasiekti vadovaujantis Reglamento 5 straipsniu.

8. Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:

75. Registro tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Giedrius Surplys