PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO

NR. 1-338 „DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 20 d. Nr. 1-127

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu:“

1.2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus:

1.2.1.     Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2.     Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NUORODOS“.

1.2.3.     Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

10.1. Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija);

10.2. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64;

10.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

10.4. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1;

10.5. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713;

10.6. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422;

10.7. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44;

10.8. statybos techninį reglamentą STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91;

10.9. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653;

10.10. statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933;

10.11. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2;

10.12. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249;

10.13. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14;

10.14. Kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. D1-11/3-3;

10.15. Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950.“

1.2.4.     Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS“.

1.2.5.     Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

Statybos PRODUKTŲ, statinio konstrukcijų, STATINIŲ gaisrinė techninė klasifikacija“.

1.2.6.     Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Statybos produktų, statinio konstrukcijų, statinių gaisrinė techninė klasifikacija nustatoma bandymais, skaičiavimais, standartais, nurodytais Taisyklių 14 punkte, vadovaujantis LST EN 13501 serijos standartais, taip pat šiais Europos Komisijos deleguotaisiais reglamentais ir sprendimais (toliau – reglamentai ir sprendimai):

13.1. 2015 m. liepos 1 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364 dėl statybos produktų degumo klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL 2016 L 68, p. 4–11);

13.2. 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos Sprendimu, įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 25 tomas, p. 148) su pakeitimais;

13.3. 2001 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos Sprendimu, įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl stogų ir stogo dangų reakcijos į išorinį gaisrą klasifikacijos (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2474) (tekstas svarbus EEE) (2001/671/EB).

1.2.7.     Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Elektros kabeliai, vadovaujantis reglamentais ir sprendimais, LST EN 13501 serijos standartu, skirstomi į šias klases: pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca; pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b; pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2; pagal rūgštingumą – a1, a2, a3;“.

1.2.8.     Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Statybos produktai (išskyrus grindų dangas, vamzdynų izoliaciją ir elektros kabelius), vadovaujantis reglamentais ir sprendimais, LST EN 13501 serijos standartu, skirstomi į šias klases: pagal gaisro pobūdį – A1, A2, B, C, D, E, F; pagal dūmų susidarymą s1, s2, s3; pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą d0, d1, d2.“

1.2.9.     Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.

1.2.10.   Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Grindų dangos, vadovaujantis reglamentais ir sprendimais, LST EN 13501 serijos standartu, skirstomos į šias klases: pagal gaisro pobūdį – A1FL, A2FL; BFL, CFL, DFL, EFL, FFL; pagal dūmų susidarymą – s1 ir s2.“

1.2.11.   Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Vamzdynų izoliacija, vadovaujantis reglamentais ir sprendimais, LST EN 13501 serijos standartu, skirstoma į šias klases: pagal gaisro pobūdį – A1L, A2L; BL, CL, DL, EL, FL; pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3; pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2.“

1.2.12.   Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Stogai ir jų dangos, vadovaujantis reglamentais ir sprendimais, LST EN 13501 serijos standartu, pagal degumą, veikiant išoriniam gaisrui, skirstomos į šias klases: BROOF (t1) ir FROOF (t1).“

1.2.13.   Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Statinio konstrukcijų elementų atsparumas ugniai, vadovaujantis reglamentais ir sprendimais, LST EN 13501 serijos standartu, nusako statinio konstrukcijų elementų gebėjimą gaisro metu tam tikrą laiką išlaikyti apkrovas – R, vientisumą (sandarumą) – E, izoliacines savybes – I, I1, I2, spinduliavimą, kai statybos produkto izoliacinės savybės priklauso nuo spinduliavimu perduodamos šilumos – W, atsparumą mechaniniam poveikiui, kai nagrinėjamas konkretus mechaninis poveikis – M, gebą užsidaryti durims (užsklandoms ir pan.) su savaiminio užsidarymo mechanizmais – C0, C1, C2, C3, C4, C5, dūmų plitimo ribojimą konstrukcijų elementams, skirtiems dūmų plitimui riboti – Sa ir S200. Liftų durų atsparumas ugniai klasifikuojamas ir nustatomas pagal LST EN 81-58 serijos standartų reikalavimus.“

1.2.14.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kietos ir (ar) birios medžiagos ar gaminiai, nepriskirti pavojingosioms medžiagoms ir statybos produktams, vadovaujantis Taisyklių 7 priedu, pagal degumą skirstomi į šias klases: nedegūs, sunkiai degūs ir degūs.“

1.2.15.   Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

1.2.16.   Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

STATINIŲ GRUPĖS“.

1.2.17.   Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Statiniai skirstomi į grupes, kurios pateiktos Taisyklių 3 priede. Teisės aktuose nurodyti Taisyklėse netaikomi statinių funkcinių grupių, statinio gaisrinio pavojingumo klasių, priešgaisrinių užtvarų, priešgaisrinių šliuzų tipų, statinių atsparumo ugniai laipsnių ir statybos produktų degumo klasių taikymo reikalavimai pateikti Taisyklių 8 priede.“

1.2.18.   Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Taisyklėse statiniai, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 26,5 m, priskiriami:

30.1. aukštiems statiniams, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 26,5 m;

30.2. labai aukštiems statiniams, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 54 m.“

1.2.19.   Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

GAISRO APKROVA“.

1.2.20.   Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

GAISRO PREVENCIJA“.

1.2.21.   Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

STATINIŲ, STATINIŲ GAISRINIŲ SKYRIŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI“.

1.2.22.   Pakeičiu 40 punkto 2 lentelės (3) pastabą ir ją išdėstau taip:

(3) Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m;

b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.“

1.2.23.   Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

BENDRIEJI GAISRO PLITIMO RIBOJIMO REIKALAVIMAI“.

1.2.24.   Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

GAISRO PLITIMO GAISRINIAME SKYRIUJE RIBOJIMAS“.

1.2.25.   Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Statiniai, kuriuose naudojamos degiosios dujos, įrengiami vadovaujantis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis [10.11].“

1.2.26.   Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

GAISRO PLITIMO IŠ GAISRINIO SKYRIAUS RIBOJIMAS“.

1.2.27.   Pakeičiu 59 punkto 3 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)

3 lentelė

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai

Durys, vartai,

liukai, langai ir stoglangiai, užsklandos (2)(3)(4)(5)(6)(7)

Angų, siūlių sandarinimo priemonės

Inžinerinių tinklų kanalų, šachtų ir priešgaisrinių

sklendžių atsparumas ugniai

 

Konvejerio sistemų sąrankos

Nevarstomi langai ir stoglangiai, vitrinų, skaidrių pertvarų ir skaidrių atitvarų komplektai(7)

 

1.2.28.   Pakeičiu 59 punkto 3 lentelės (5) pastabą ir ją išdėstau taip:

 

(5) Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip C3 S200 klasės.“

1.2.29.   Pakeičiu 3 lentelės (6) pastabą ir ją išdėstau taip:

(6) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams ir liftų durims savaiminio užsidarymo (C klasės) reikalavimai netaikomi. Langams, stoglangiams gali būti taikoma C0 klasė.“

1.2.30.   Papildau 59 punkto 3 lentelę  (7) pastaba:

(7) Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė.“

1.2.31.   Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Priešgaisrinės užtvaros angose, kurių negalima uždaryti priešgaisriniais užpildais (durimis, vartais, liukais, langais), skirtose susisiekti tarp gretimų garažų paskirties patalpų, Cg, Dg ar Eg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpų (toliau – susisiekiančios patalpos), būtina įrengti vandens užuolaidą, laikantis šių reikalavimų:

68.1. vandens užuolaida įrengiama iš drenčerių, montuojamų abipus angos, bendras vandens tiekimo intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 1 l/s tiesiniam metrui;

68.2. vandens užuolaidos valdymas gaisro metu turi būti atliekamas automatiškai suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms arba stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms;

68.3. vandens užuolaidos darbo laikas turi būti ne trumpesnis kaip priešgaisrinėje užtvaroje numatomo užpildo atsparumo ugniai laikas;

68.4. angų, kuriose įrengiamos vandens užuolaidos, bendras plotas neturi viršyti 25 proc. priešgaisrinės užtvaros ploto.

Kai priešgaisrinės užtvaros angos jungia susisiekiančias patalpas, esančias skirtinguose pastato aukštuose arba skirtinguose gaisriniuose skyriuose, priešgaisrinių užtvarų angų užpildų atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal Taisyklių 3 lentelės reikalavimus.

Vandens užuolaidų leidžiama neįrengti, kai priešgaisrinės užtvaros angų bendras plotas neviršija 25 proc. priešgaisrinės užtvaros ploto, o susisiekiančiose patalpose, vadovaujantis nustatytais reikalavimais [10.4], įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.“

1.2.32.   Pakeičiu XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XII SKYRIUS

GAISRO PLITIMO RIBOJIMAS PASTATO KONSTRUKCIJŲ ELEMENTAIS“.

1.2.33.   Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, pateiktus 5 lentelėje.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės

5 lentelė

Patalpos

Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis

I

II

III

statybos produktų degumo klasės

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių

sienos ir lubos

C–s1, d0

RN

RN

grindys

DFL–s1

RN

RN

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi nuo
15 iki 50 žmonių

sienos ir lubos

B-s1, d0(2)

C–s1, d0

RN

grindys

 

CFL–s1

 

DFL–s1

RN

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir daugiau žmonių

sienos ir lubos

A2–s1, d0(3)

B–s1,d0(2)

C–s1, d0

grindys

BFL–s1

BFL–s1

CFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki
15 žmonių

sienos ir lubos

C–s1, d0

D–s2,d2(1)

RN

grindys

RN

RN

RN

Patalpos, kuriose gali būti nuo
15 iki 50 žmonių

sienos ir lubos

B–s1, d0(2)

C–s1, d0

RN

grindys

DFL–s1

EFL

RN

Patalpos, kuriose gali būti nuo
50 iki 600 žmonių

sienos ir lubos

A2–s1, d0(3)

B–s1, d0(2)

C–s1, d0

grindys

CFL-s1

DFL-s1

DFL-s1

Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 600 žmonių

sienos ir lubos

A2–s1, d0

B–s1, d0

B–s1, d0

grindys

BFL–s1

BFL–s1

BFL–s1

Vaikų darželiai, lopšeliai, ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai (išskyrus evakavimo(si) kelius)

sienos ir lubos

A2–s1, d0(3)

B–s1, d0(2)

B–s1, d0(2)

grindys

CFL–s1

 

DFL–s1

 

DFL–s1

 

Gyvenamosios patalpos

sienos ir lubos

B–s1, d0(2)

RN

RN

grindys

RN

RN

RN

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.

sienos ir lubos

B–s1, d0

D–s2, d2

RN

 

 

grindys

BFL–s1

DFL–s1

RN

Asg, Bsg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos

sienos ir lubos

A2–s1, d0

B–s1, d0

B–s1, d0

grindys

A2FLs1

A2FLs1

A2FLs1

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos

sienos ir lubos

B–s2, d2

D–s2, d2

D–s2, d2(1)

grindys

DFL–s1

DFL–s1

RN

Rūsiai, patalpos paslaugoms teikti ir buitinėms reikmėms

sienos ir lubos

B–s1, d0

B–s1, d0

B–s1, d0(1)

grindys

DFL–s1

DFL–s1

DFL–s1

šildymo įrenginių, įrengiamų katilinėse, patalpų grindys

A2FLs1

A2FLs1

A2FLs1

Pirtys (saunos)

sienos ir lubos

D–s2, d2

D–s2, d2

D–s2, d2(1)

grindys

RN

RN

RN

 

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.

(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais.

RN – reikalavimai nekeliami.“

1.2.34.   Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus.“

1.2.35.   Pakeičiu XIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIII SKYRIUS

GAISRO PLITIMO Į GRETIMUS PASTATUS RIBOJIMAS.

1.2.36.   Pakeičiu XIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS

ŽMONIŲ EVAKAVIMAS(IS)“.

1.2.37.   Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. Evakavimo(si) keliuose esančios priešgaisrinių šliuzų, kuriuose kilus gaisrui nesudaromas oro viršslėgis, liftų holų, laiptinių, vestibiulių durys turi būti priešdūminės, ne žemesnės kaip C3 S200 klasės. Šio punkto nuostatos netaikomos durims, atskiriančioms patalpas, kuriose gaisro apkrova viršija 250 MJ/kv. m, kai šių durų atsparumas ugniai parenkamas pagal Taisyklių 3 lentelės reikalavimus.“

1.2.38.   Pakeičiu 134 punktą ir jį išdėstau taip:

134. Laiptinių vidinėse sienose draudžiama įrengti angas (išskyrus duris). Laiptinių lauko atitvarinėse konstrukcijose (ne rečiau kaip kas 5 aukštai) turi būti numatyti atidaromi langai ar stoglangiai dūmams išleisti. Langų ar stoglangių bendras geometrinis plotas ne rečiau kaip kas 5 aukštai turi būti ne mažesnis kaip 1,2 kv. m, o atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90o. Kai minėtų laiptinių langų ar stoglangių atidarymo kampas yra nuo 60o iki 90o, jų atidarymo bendras geometrinis plotas (ne rečiau kaip kas 5 aukštai) turi būti ne mažesnis kaip 1,7 kv. m. Kai lango ar stoglangio atidarymo kampas yra nuo 30o iki 60o, jų atidarymo bendras geometrinis plotas (ne rečiau kaip kas 5 aukštai) turi būti ne mažesnis kaip 2,4 kv. m. Laiptinių langus ar stoglangius būtina įrengti aukščiausiame pastato aukšte, jie neturi savaime užsidaryti, rankinis atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų.“

1.2.39.   Pakeičiu XV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XV SKYRIUS

GAISRO GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI“.

1.2.40.   Pakeičiu 148.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

148.10. aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam privaloma geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti transporto priemones statyti draudžiančius kelio ženklus [10.15] ar atitvarus. Atitvarai turi būti nuo 10 iki 20 cm aukščio arba lengvai pašalinami (nulenkiami arba pakeliami rankomis);“.

1.2.41.   Pakeičiu 150 punktą ir jį išdėstau taip:

150. Pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki stogo karnizo arba lauko sienos viršaus (parapeto) yra didesnis kaip 10 m, būtina numatyti tinkamus vidinius arba išorinius išėjimus ant stogo ugniagesiams gelbėtojams.“

1.2.42.   Pakeičiu 167 punktą ir jį išdėstau taip:

167. Pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki karnizo arba lauko sienos viršaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis – iki 12 proc., taip pat pastatuose, kurių aukštis iki karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc., būtina ant stogo įrengti ne žemesnę kaip 0,6 m tvorelę arba parapetą.“

1.2.43.   Pripažįstu netekusiu galios 7 priedą.

1.2.44.   Pripažįstu netekusiu galios 9 priedą.

1.2.45.   Buvusį 8 priedą laikau atitinkamai 7 priedu.

1.2.46.   Buvusį 10 priedą laikau atitinkamai 8 priedu.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius vidaus tarnybos generolas                                                                     Saulius Greičius