Paveikslėlis, kuriame yra logotipas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2018 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-28 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 19 d. Nr. A1-253

Vilnius

 

1. Pakeičiu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.6. raštu informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą (informuojant apie sutarties sudarymą, nurodomas asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris arba elektroninio pašto adresas), kiek ir kokių vaikų (amžius, lytis, specialieji poreikiai) budintis globotojas gali prižiūrėti, ar budintis globotojas vaikus priima bet kuriuo paros metu, sutarties sudarymo data; informuojant apie sutarties nutraukimą, nurodomas asmens vardas, pavardė ir sutarties nutraukimo data). Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų duomenų gavimo ar pasikeitimo dienos raštu pateikia duomenis savivaldybės administracijai apie budintį globotoją, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis (nurodomas asmens vardas ir pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris arba elektroninio pašto adresas), kiek ir kokių vaikų (amžius, lytis, specialūs poreikiai) budintis globotojas gali prižiūrėti, ar budintis globotojas vaikus priima bet kuriuo paros metu), apie fizinius ir juridinius asmenis, galinčius jo veiklos savivaldybėje priimti vaiką bet kuriuo paros metu (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė) ir duomenis apie budintį globotoją, su kuriuo bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis buvo nutraukta dėl netinkamo sutarties vykdymo (fizinio asmens vardas ir pavardė bei sutarties nutraukimo data);“.

1.2. Pakeičiu 9.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.16. vertindamas pagalbos poreikius ir planuodamas pagalbą, teikdamas ir (ar) organizuodamas koordinuotą pagalbą vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, turi surinkti visą koordinuotai pagalbai teikti reikiamą informaciją (įskaitant asmens duomenis) ir šių dokumentų kopijas:

9.16.1. vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūros akto kopiją, kurią po laikinosios globos (rūpybos) peržiūros per 5 darbo dienas VVTAĮT įgaliotas teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.2. vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros akto kopiją, kurią po nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros per 5 darbo dienas VVTAĮT įgaliotas teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.3. globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto kopiją, kurią VVTAĮT įgaliotas teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo dienos turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.4. teismo sprendimo / nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) keitimo kopiją, kurią VVTAĮT įgaliotas teritorinis skyrius turi pateikti globos centrui per 5 darbo dienas nuo įsiteisėjusio sprendimo / nutarties gavimo dienos;

9.16.5. teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą kopiją, kurią savivaldybės administracija, savivaldybės merui nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą), globos centrui, veikiančiam laikinai globojamo (rūpinamo) vaiko faktinės gyvenamosios vietos teritorijoje, turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti kartu su savivaldybės mero potvarkio dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija per 3 darbo dienas nuo šio potvarkio įsigaliojimo dienos;

9.16.6. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo apie globojamo (rūpinamo) vaiko sveikatą (forma Nr. 046/a) kopiją arba mokinio sveikatos pažymėjimo (forma Nr. E027-1) kopiją ir kitą įstaigos turimą informaciją apie vaiko sveikatos būklę bei dokumentų, susijusių su vaiko sveikata, kopijas, kurias sveikatos priežiūros įstaigos, atvejo vadybininkas ir (ar) VVTAĮT įgaliotas teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.7. dokumentų kopijas ir informaciją apie globojamo (rūpinamo) vaiko ugdymo(si) poreikius, mokymosi pasiekimus ir sunkumus, pagalbos poreikį, pedagoginės psichologinės tarnybos atliktą vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą (jeigu toks buvo atliktas), kurias švietimo įstaigos, atvejo vadybininkas ir (ar) VVTAĮT įgaliotas teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.8. dokumentų kopijas ir informaciją apie teisėsaugos institucijų veiksmus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su vaiku ir svarbius, siekiant apginti vaiko interesus ir koordinuojant pagalbos teikimą klientams, kurias teisėsaugos institucijos, atvejo vadybininkas ir (ar) VVTAĮT įgaliotas teritorinis skyrius turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui;

9.16.9. vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais, stebėjimo protokolų kopijas (jei susitikimus stebi ne globos centro specialistas), kurias stebėjimą atlikę specialistai turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui per 5 darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos;

9.16.10. vaiko laikino apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje akto kopiją, kurią VVTAĮT turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti budinčiam globotojui ar globos centrui iškart po to, kai vaikas laikinai apgyvendinamas pas budintį globotoją;

9.16.11. dokumentų kopijas ir informaciją apie vaikui ir šeimai teiktą ar teikiamą pagalbą (paslaugų rūšis, paslaugų teikimo eiga, paslaugų teikimo data, siūlymai ir (ar) rekomendacijos), atlikto vaiko ir (ar) jo šeimos įvertinimo akto kopiją, kurias vaiko ir šeimos gerovės specialistai, nedirbantys globos centre, bet atlikę įvertinimą ir (ar) teikę ar teikiantys pagalbą vaikui ir (ar) jo šeimai, turi raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikti globos centrui, koordinuojančiam pagalbos teikimą klientams;

9.16.12. globos centras Aprašo 19.6.1–9.16.11 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas ir informaciją (įskaitant asmens duomenis) gauna iš savivaldybės administracijos, VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus, atvejo vadybininko, sveikatos priežiūros įstaigos, švietimo įstaigos, teisėsaugos institucijos ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar kitos įstaigos ar organizacijos, teikiančios švietimo, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas paslaugų gavėjui pagal raštišką prašymą (prašyme nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir duomenų apimtis) arba duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka;

9.16.13. informaciją, nurodytą Aprašo 9.16.6, 9.16.7, 9.16.8, 9.16.11 papunkčiuose, bei dokumentų kopijas bendradarbiaujančios institucijos – VVTAĮT, savivaldybės administracija, atvejo vadybininkas, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos bei kitos vaiko ir šeimos gerovės srityje dirbančios organizacijos – turi teikti globos centrui be atskiro globos centro raštiško prašymo, jeigu mano, jog jų turima informacija yra (gali būti) svarbi ginant vaiko interesus bei viešąjį interesą;“.

1.3. Pakeičiu 9.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.17. globos centras privalo bendradarbiauti su VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi ir, VVTAĮT pateikus raštišką prašymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data), teikti jam globos centro turimų dokumentų kopijas ir informaciją (įskaitant asmens duomenis) apie globojamą (rūpinamą) vaiką, susijusią su savivaldybės mero, savivaldybės administracijos ir (ar) globos centro atliekamais veiksmais, organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;“.

1.4. Pakeičiu 9.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.18. globėjui (rūpintojui) persikėlus gyventi kartu su globojamu (rūpinamu) vaiku į kitą savivaldybę, globos centras privalo apie tai nedelsdamas informuoti savo teritorijoje veikiantį VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių ir savivaldybės administraciją ir pranešti apie paslaugų globėjui (rūpintojui) ir jo globojamam (rūpinamam) vaikui nutraukimą (nurodomas globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, gimimo data, persikėlimo gyventi į kitą savivaldybę data, paslaugų nutraukimo data, jeigu žinoma, ‒ naujos faktinės gyvenamosios vietos adresas). Jeigu globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjo (rūpintojo) nauja faktinė gyvenamoji vieta globos centrui yra žinoma, globos centras privalo apie tai informuoti ir šios gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, ir toje teritorijoje veikiantį VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių (nurodomas globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, gimimo data, persikėlimo gyventi į kitą savivaldybę data, paslaugų nutraukimo data, naujos faktinės gyvenamosios vietos adresas). Tokiu atveju globos centras, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą ir svarbios informacijos perdavimą, per 10 darbo dienų nuo šiame papunktyje VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus ir savivaldybės administracijos informavimo dienos privalo perduoti kitam globos centrui, veikiančiam toje savivaldybės teritorijoje, į kurią persikraustė globėjas (rūpintojas), jo tvarkomos globėjo (rūpintojo) bylos dokumentų kopijas bei raštišką svarbiausios informacijos apie paslaugų teikimo laikotarpį apibendrinimą (suteiktos ir teikiamos paslaugos, svarbios pastabos, susijusios su globėju (rūpintoju), vaiku, siūlymai ir rekomendacijos kitam paslaugų teikėjui). Perduodantis bylą globos centras privalo sudaryti bylos apyrašą, kuriame būtų pateikiamas byloje esančių dokumentų kopijų sąrašas, ir surašyti bylos perdavimo–priėmimo aktą. Perduodant bylą ir rengiant apyrašą, vadovaujamasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V‑118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;“.

1.5. Pakeičiu 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

21. VVTAĮT atestuotas asmuo rengia ir teikia VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui išvadą:“.

1.6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. VVTAĮT atestuotas asmuo rengia ir teikia VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui VVTAĮT direktoriaus patvirtintos formos rekomendaciją dėl asmenų (šeimų), pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis.“

1.7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. VVTAĮT atestuotas asmuo VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus rašytiniu prašymu (nurodomas asmens vardas, pavardė, priežastis dėl kurios pakartotinai atliekamas asmens pasirengimo vertinimas) pagal GIMK programą pakartotinai įvertina asmens pasirengimą globoti (rūpinti) vaiką, atsižvelgdamas į globos (rūpybos) kokybę. Vadovaudamasis Vaiko globos organizavimo nuostatais, globos (rūpybos) kokybei vertinti pasitelkia VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus turimą vaiko globos (rūpybos) priežiūros vykdymo kartu su prašymu pateiktą informaciją apie galimai netinkamą globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymą (nurodomas globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė, kaip globėjas (rūpintojas) neužtikrina globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais). Globos centras atlieka globėjo (rūpintojo), globos (rūpybos) kokybės vertinimą ir, vadovaudamasis Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatyta tvarka, atnaujina išvadą dėl asmens pasirengimo globoti (rūpinti) vaiką pagal GIMK programą – užpildo VVTAĮT direktoriaus patvirtintą išvados dėl asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo ir (ar) dalyvio veiklai formą.

1.8. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. VVTAĮT atestuotas asmuo bendradarbiauja su VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi, bendruomeniniais vaikų globos namais, vaikų globos namais ir šeimynomis, siekdamas užtikrinti geriausius globojamo (rūpinamo) vaiko interesus – parinkdamas geriausiai juos galintį tenkinti globėją (rūpintoją). Dalyvauja supažindinant geriausius vaiko, likusio be tėvų globos, poreikius galintį tenkinti asmenį su informacija apie vaiką (amžius, lytis, sveikatos sutrikimai, teisinis vaiko statusas ir kitos svarbios aplinkybės pagal Aprašo 1 priedą), taip pat su vaiku, likusiu be tėvų globos.“

1.9. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Savivaldybės taryba savo sprendimu įpareigoja savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą vykdyti globos centro funkcijas ir finansuoja jų vykdymą arba savivaldybės administracija finansuoja kitų socialinių paslaugų įstaigų – globos centrų – paslaugas, sudarydama su jomis socialinių paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis. Globos centras teikia informaciją savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio ir planuojamų paslaugų teikimo savivaldybės mero nustatyta tvarka.“

1.10. Pakeičiu 3 priedo trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Savivaldybės mero potvarkio dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo kopija

+

+

+“.

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo nuostatos pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki 2023 m. kovo 31 d. galiojusios Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo nuostatos;

2.2. iki šio įsakymo taikymo dienos pradėtos su globos centrų veikla ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimu ir kokybės priežiūra susijusios procedūros baigiamos pagal Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo nuostatas, galiojusias iki 2023 m. kovo 31 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                 Monika Navickienė