VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. B1-574 „DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 30 d. Nr. B1-386

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2015-04-27 raštą Nr. 3A-286 „Dėl įsakymo pakeitimo projekto teikimo“,

p a k e i č i u Laboratorinių tyrimų įkainius, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“:

1. Papildau 22 lentelę „Virusologinių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais“ 211 punktu ir jį išdėstau taip:

„ 

211.

Afrikinio kiaulių maro antikūnų (AKM Ak) nustatymas IPT metodu

75,62

21,90

2. Papildau 23 lentelę „Virusologinių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus pagal valstybės finansuojamas programas“ 61 punktu ir išdėstau taip:

 

61.

Afrikinio kiaulių maro antikūnų (AKM Ak) nustatymas IPT metodu

55,24

16,00

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Vidmantas Paulauskas