LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 21 d. Nr. V-1696

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 4.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. neatliekami asmenims:

4.2.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

4.2.1.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

4.2.1.2. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;

4.2.2. kurie buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

4.2.2.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį;

4.2.2.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

4.2.2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį.;

4.2.2.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

4.2.2.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;“.

1.2. Pakeičiu 6.1.1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6.1.1.2. savanoriškai (tik tais atvejais, kai asmenims neprivaloma tyrimų atlikti pagal šio sprendimo 6.1.1.1 papunktį):“.

2.    N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. liepos 26 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas               Arūnas Dulkys